Natuurprojecten

Meijegraslanden

Ten zuiden van de Nieuwkoopse plassen liggen de Meijegraslanden. De afgelopen vijftig jaar is er in de natuur veel veranderd. De weilanden waren vroeger bloemrijker. Ook waren er veel meer verschillende vogels te horen en te zien. Het water in de plassen stond vol waterplanten. In de afgelopen twintig jaar hebben in de Meijegraslanden diverse agrariërs de keuze gemaakt hun grond te verkopen voor natuur. De laatste tien jaar heeft de provincie in samenwerking met de gemeente, het waterschap en Natuurmonumenten hard gewerkt aan het natuurherstel van de Meijegraslanden. De waterkwaliteit is verbeterd. Rietlanden zijn geplagd om de gevolgen van zure regen ongedaan te maken. Een aanzienlijk deel van de graslanden blijft ook in de verdere toekomst zoals het nu is. Wel krijgen de weilanden straks een natuurlijk waterpeil. Vooral in de winter en het vroege voorjaar zal het gras vochtiger zijn dan nu, wat gunstig is voor verschillende soorten weidevogels. Het project Meijegraslanden is er op gericht om deze Natuurmonumenten-gronden optimaal in te richten voor natuur. De overige gronden in de Meijegraslanden blijven in agrarisch gebruik, tot individuele ondernemers ervoor kiezen hun gronden te verkopen.

Ruygeborg

Ten noorden van de plassen tussen Nieuwkoop en Noorden is zo’n 48 hectare nieuwe plassennatuur ontwikkeld. De bijzondere planten en dieren uit de Nieuwkoopse Plassen krijgen zo meer ruimte; de populaties zullen groeien, verdwenen soorten krijgen de kans terug te keren.  Ruygeborg is nieuwe natuur en zal zich de komende jaren flink gaan ontwikkelen tot een kleinschalig, gevarieerd en nat natuurgebied met een open uitstraling. Ruygeborg verbindt de Vinkeveense Plassen met de Nieuwkoopse Plassen. Soorten als lepelaar, roerdomp,  steltkluut, geoorde fuut, blauwborst en zwarte stern worden er gezien. Inmiddels wordt samen met de provincie Zuid-Holland gekeken naar de mogelijke ontwikkeling van natuurgebied Ruygeborg 2. Dit gebied verbindt Ruygeborg 1 dan met De Groene Jonker.

De Groene Jonker

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is ruim 100 hectare nieuwe natuur ontwikkeld in de Kouspolder in de kern Zevenhoven. Water, riet, en vochtige graslanden met daar doorheen wandelpaden. Vele soorten -bijzondere- vogels worden er gespot maar ook liefhebbers van planten kunnen in de Groene Jonker terecht.

De Bovenlanden

De Bovenlanden is een gebied op de grens van de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Het gehele gebied is ongeveer 470 hectare groot waarvan ongeveer 110 hectare ligt in de kern Woerdense Verlaat. De Bovenlanden vormt een belangrijke schakel tussen de Nieuwkoopse Plassen, de Vinkeveense Plassen, Botshol en de Vechtplassen. De afgelopen jaren is gestart met de herinrichting van het gebied. Agrarisch weidelandschap is omgevormd naar een gevarieerd landschap met nat schraalgrasland, bloemrijk grasland, rietland en weidevogelgrasland. Door deze herinrichting is het de bedoeling de terugkeer van bijzondere plant- en diersoorten te realiseren. Natuurmonumenten beheert het gebied om zo zicht te houden op de ontwikkelen van alle planten en dieren in De Bovenlanden.

Top