Monumenten

Is uw gebouw aangewezen als rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument? Of ligt het in een door het Rijk of de gemeente beschermd stads- en dorpsgezicht? Dan mag u het niet zomaar veranderen of slopen. Vaak hebt u hiervoor een omgevingsvergunning nodig. De gemeente, provincie of Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kijkt naar de gevolgen van uw bouwplannen voor de monumentale waarde.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over beschermde monumenten verbouwen of slopen op de website: http://www.ondernemersplein.nl/regel/omgevingsvergunning-monumenten/.

Raadpleeg ook de erfgoedverordening gemeente Nieuwkoop 2018 en de Verordening op de erfgoedcommissie gemeente Nieuwkoop 2018.

Subsidie onderhoud en restauratie gemeentelijk monument

Voor het onderhoud en de restauratie van een gemeentelijk monument stelt de gemeente subsidie beschikbaar. Eén keer in de vijf jaar kunt u een bijdrage aanvragen in de kosten van het onderhoud en één keer in de 25 jaar in de kosten van restauratie. U kunt hierover meer lezen in de subsidieverordening monumentenzorg gemeente Nieuwkoop. Subsidie kunt u aanvragen via het formulier dat u hieronder kunt downloaden of maak een afspraak met het Omgevingsloket.

Subsidie onderhoud en restauratie rijksmonument

Voor het onderhoud en de restauratie van een rijksmonument stelt de rijksoverheid verschillende subsidies beschikbaar. Meer informatie over deze subsidies kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erfgoed/vraag-en-antwoord/kan-ik-een-lening-of-subsidie-krijgen-voor-onderhoud-van-mijn-monument.

Monumenten in de gemeente

Een overzicht van de gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten kunt u hieronder downloaden. Op de site: www.omdnieuwkoop.nl van het comité Open Monumentendag (ieder tweede weekend van september) vindt u achtergrondinformatie over de monumenten in onze gemeente.

Kerkenvisie 2019

De kerkenvisie biedt handvatten voor het in standhouden van kerkgebouwen en het mogelijk herbestemmen van kerkgebouwen in de gemeente. Om tot deze visie te komen zijn gesprekken gevoerd met kerkbesturen. Er zijn geen concrete plannen om kerkgebouwen in de gemeente te sluiten en af te stoten. Wel zien de kerkeigenaren in, dat het moment is aangebroken om na te denken over de toekomst van kerkgebouwen. Kleine kerkgebouwen en pastorieën zouden bijvoorbeeld een reguliere woonbestemming kunnen krijgen of een functie als multifunctioneel centrum. Zo wordt het publieke karakter van deze bouwwerken behouden.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij het Omgevingsloket van de gemeente Nieuwkoop aan het Teylersplein 1 in Nieuwveen. Maak hiervoor online een afspraak of via het telefoonnummer 14 0172.

Afspraak maken

Top