Guus Elkhuizen

"We zetten in op een verder verbeterde dienstverlening. Digitaal waar het kan, persoonlijk als het moet. We willen daar zijn waar de inwoner is, zodat we mee kunnen praten, luisteren, weten wat er leeft en waar onze inwoners behoefte aan hebben. We gaan van regisseren naar faciliteren en bieden ruimte aan initiatieven."

Portefeuille

  • Ruimtelijke ordening
  • Omgevingswet & Omgevingsvisie
  • Vergunningen
  • Wonen en Volkshuisvesting`
  • Natuur & Landschap (Natura2000/Natuur Netwerk Nederland)
  • Bodemdaling
  • Schiphol
  • Energietransitie

Nevenfuncties

Functie Ambtshalve

Bezoldigd/ Onbezoldigd

Lid Portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving (ruimte) Holland Rijnland

Ja Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Ja Onbezoldigd
Lid Bestuurlijke Regie Schiphol  Ja Onbezoldigd
Lid Omgevingsraad Schiphol cluster Groene hart Ja Onbezoldigd
Lid Bestuurlijk Overleg Stikstof Ja Onbezoldigd

Partij

Samen Beter Nieuwkoop

Social media

Twitter: @GuusElkhuizen

Top