Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Oudendam, Woerdense Verlaat, gemeente Nieuwkoop

Dit item is verlopen op 17-03-2016.

Hierbij maakt het college van de gemeente Nieuwkoop overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het bestemmingsplan “Landgoed Oudendam” NL.IMRO.0569WVLTlandgoed-on1 in ontwerp ter visie is gelegd.

Beschrijving

Het bestemmingsplan “Landgoed Oudendam” zal voorzien in de herinrichting van een gebied met een oppervlakte van circa 6.2 ha ten oosten van Woerdense Verlaat (aan de noordzijde van de Lange Meentweg). Het betreft de realisering van een natuurgebied, van agrarische gronden met de landschappelijke waarde in combinatie met de bouw van maximaal drie woningen.

Inzage

Het plan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 4 februari 2016  voor een periode van zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • Op de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Op de website van de gemeente: www.nieuwkoop.nl.

In het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen. Openingstijden: op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag en donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur. Als u een nadere toelichting wenst op de betreffende stukken, dan kunt u een afspraak maken via onze website www.nieuwkoop.nl.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen bij de raad van de gemeente Nieuwkoop. Het adres is Postbus 1, 2460 AA Ter Aar of via info@nieuwkoop.nl. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u binnen de bovengenoemde periode een afspraak maken met A. van Luijk, beleidsadviseur Ruimte via telefoonnummer 14 0172. Het naar voren brengen van een zienswijze is een vereiste om in een later stadium beroep in te kunnen stellen.

Hoorzitting

Na de formele periode van zes weken om zienswijzen in te dienen, kan de gemeenteraad ervoor kiezen om een hoorzitting te houden. Indieners van een zienswijze kunnen deze mondeling toelichten voor een delegatie van raadsleden. U dient zich hiervoor gedurende de tervisielegging van het plan aan te melden bij griffier@nieuwkoop.nl of telefonisch 0172 – 521308 onder vermelding van uw contactgegevens. Indien een indiener van een zienswijze gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, worden datum en plaats van de hoorzitting bekend gemaakt aan de betreffende indiener na afloop van de tervisielegging.

Dit is geen officiële bekendmaking. De officiële bekendmakingen vindt u in het gemeenteblad in de vorm van een PDF-bestand.

Top