Adviesraad Sociaal Domein

De adviesraad Sociaal Domein (voorheen Wmo adviesraad) denkt met de gemeente mee over vraagstukken op het gebied van jeugd, zorg, welzijn en werk en inkomen. De raad heeft tien leden, met elk hun eigen specialisme. Zij behandelen vraagstukken die de gemeente aan hen voorlegt en kunnen ook ongevraagd advies uitbrengen. Dit doen zij door te werken in kleine werkgroepen. Vanuit deze werkgroepen benaderen zij verenigingen en inwoners voor advies. Daarnaast kunnen inwoners zelf ook vragen stellen aan de adviesraad.

Contact

U kunt contact opnemen met de Adviesraad Sociaal Domein via:

 • het postadres Dhr. N. van Yperen p/a Gemeente Nieuwkoop, Adviesraad Sociaal Domein, postbus 1, 2460 AA Ter Aar.
 • telefoonnummer 0172-538656 (voorzitter),
 • e-mail: asdnieuwkoop@gmail.com

Vergaderdata 2021

Maandag 8 Februari 2021  9.00 - 12.00 uur gemeentehuis in Nieuwveen.

Maandag 22 Maart 2021  9.00 - 12.00 uur gemeentehuis in Nieuwveen.

Maandag 3 Mei 2021  9.00 - 12.00 uur gemeentehuis in Nieuwveen.

Maandag 14 Juni 2021  9.00 - 12.00 uur gemeentehuis in Nieuwveen.

Maandag 6 September 2021  9.00 - 12.00 uur gemeentehuis in Nieuwveen.

Maandag 18 Oktober 2021  9.00 - 12.00 uur gemeentehuis in Nieuwveen.

Maandag 29 November 2021  9.00 - 12.00 uur gemeentehuis in Nieuwveen.

Vergaderstukken

De agenda's en verslagen van de Adviesraad Sociaal Domein kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Wie zitten er in de Adviesraad Sociaal Domein?

Hieronder stellen de leden van de adviesraad zich aan u voor. U leest ook over welke onderwerpen u de leden kunt benaderen.


Nick van Yperen

Waarover kunt u mij benaderen?

 • Werk en inkomen
 • Mensen met een beperking

Wie ben ik?

Ik ben Nick van Yperen, geboren in Nieuw Vennep, 37 jaar en woon samen met mijn vriendin in Nieuwkoop. Na de middelbare school heb ik de opleiding luchtvaartlogistiek in Hoofddorp gedaan, waarna ik een reis van drie maanden door de Verenigde Staten heb gemaakt. Na terugkomst in Nederland ben ik gaan werken. Na verschillende functies en bedrijven ben ik uiteindelijk in Frankfurt am Main in Duitsland aan de slag gegaan. Helaas ben ik toen ernstig ziek geworden. Gelukkig ben ik nu weer gezond, maar wel met beperkingen.

Waarom ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein?

Ik heb de afgelopen jaren ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten en welke (on)mogelijkheden je dan tegenkomt. Het leek mij een mooie kans om mijn ervaringen te delen in de Adviesraad Sociaal Domein en daarmee van meerwaarde te kunnen zijn voor de inwoners van de gemeente Nieuwkoop.


Els Schrama

Waarover kunt u mij benaderen?

 • Jeugd

Wie ben ik?

Ik ben Els Schrama, ik woon in Nieuwveen. Ik ben opgeleid tot maatschappelijk werker. Ik heb 24 jaar bij Stichting MEE gewerkt, een stichting voor mensen met een beperking in de ruimste zin van het woord. Mijn specialisatie was het begeleiden van personen/gezinnen met meervoudige problematiek, vaak op meerdere levensgebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opvoedproblemen van kinderen, omgaan met geld en schulden. Als gezinscoach werkte ik volgens het principe een gezin, een plan. Dat betekent dat de persoon of het gezin altijd centraal staat. Ons uitgangspunt was om de problematiek onder controle te krijgen, zodat de persoon of het gezin weer verder kon, met of zonder hulp. Daarnaast heb ik veel samen gewerkt met diverse hulpverleningsinstanties, gemeentes en scholen. In de loop der jaren heb ik ervaring opgedaan op het gebied van schulden, bewindvoering, curatorschap en werk en inkomen. Ook ben ik actief mantelzorger.

Waarom ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein?

Ik ben bij de adviesraad gegaan omdat ik me verbonden voel met de doelgroep en vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid. U kunt mij benaderen met vragen over jeugd. Samen met de andere leden van de adviesraad zorgen we ervoor dat u antwoord krijgt op uw vragen.


Carla Punt Adriaanse

Waarover kunt u mij benaderen?

 • Medelanders
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Wie ben ik?

Ik woon sinds 1989 in de gemeente Nieuwkoop, en op dit moment in de kern Nieuwkoop. Mijn beroep was docent, aanvankelijk in het basisonderwijs, daarna leerkracht voor verstandelijk beperkte volwassen cursisten bij IpsedeBruggen in Zwammerdam. Ook was ik lid van de ondernemingsraad bij Ipse en was ik werkzaam als NT2 docent bij het ID College in Alphen ad Rijn. Nu geef ik nog les als vrijwillig docent van de Participatie academie. De laatste tijd zijn we bij de participatieacademie bezig geweest met een gezondheidsproject. Belangstellenden kunnen altijd informatie bij mij opvragen over de Participatieacademie. Via mijn familie ben ik in aanraking gekomen met de GGZ o.a.in Alphen ad Rijn. Een aantal jaren was ik lid van de familieraad van GGZ Rivierduinen. Inwoners die met de GGZ te maken krijgen of de mogelijkheden willen bespreken over de 1e of 2e lijn van de GGZ, kunnen mij altijd benaderen. Ik ben ook lid van een kerk en vanuit die hoedanigheid kan ik ook informatie geven over het noodfonds van de kerken binnen onze gemeente.

Waarom ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein?

Ik wil graag de stem laten horen van de inwoners die dat niet zelf kunnen. Medelanders begrijpen niet altijd het taalgebruik van de gemeente. Ik vind het belangrijk dat zij wel hun stem laten horen aan de gemeente. Ik ben daarom graag hun spreekbuis. De wereld van geestelijke gezondheidsproblematiek is ingewikkeld en veelal niet bekend. Ik wil graag de ervaringen van deze doelgroep bekend maken bij de gemeente.


Ans Stolwijk

Waarover kunt u mij benaderen?

 • Mantelzorgers en vrijwilligers

Wie ben ik?

Ik heb altijd gewerkt bij AcitVite (voorheen SMD Aar en Veenstreek en Thuiszorg Groot Rijnland) als leidinggevende gezinsverzorging en later ook als leidinggevende bejaardenverzorging. Tijdens huisbezoeken, nu keukentafelgesprekken genoemd, kwam regelmatig de ‘draaglast’ en de ‘draagkracht’ ter sprake en de spanning daar tussen. Daarnaast heb ik heel veel uitvoerend medewerkers, zoals praktijkbegeleiders, mogen helpen om hun diploma Helpende (H1) en Verzorgende (H2) en Gespecialiseerd gezinsverzorgende te halen. 

Waarom ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein?

Het in balans brengen van de professionele zorg met zelfzorg en zorg voor anderen blijft een belangrijk punt van aandacht. Mensen zijn steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid. De overgang naar deze manier van denken is nog in volle gang. Om betrokken te blijven en te doorgronden wat deze ontwikkeling voor een ieder (kan) betekenen heb ik de stap gezet om deel te nemen aan de Adviesraad Sociaal Domein.


Jaap Aartman

Waarover kunt u mij benaderen?

 • Werk en inkomen
 • Ouderen

Wie ben ik?

Ik ben Jaap Aartman, geboren in Nieuwveen en ik woon al jaren in Zevenhoven. Ik ben al geruime tijd met pensioen, daarvoor heb ik gewerkt bij het Economisch Instituut voor de Bouw als hoofd van de afdeling Arbeidsmarkt en Bedrijven. Ook ben ik jaren gemeenteraadslid en wethouder geweest in de gemeente Zevenhoven en de gemeente Liemeer en raadslid in de gemeente Nieuwkoop. Vele jaren was ik actief op maatschappelijk terrein als bestuurder in instellingen voor ouderenzorg en maatschappelijk werk. Nu ben ik nog actief binnen de KBO-PCOB, de Stichting Platform Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop en de Centrale Cliëntenraad van Wijdezorg.

Waarom ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein?

Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid ben ik actief in de Adviesraad Sociaal Domein en hoop zo voor de doelgroepen van meerwaarde te kunnen zijn.​__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tineke Jansen-Kooning

Waarover kunt u mij benaderen?

 • Werk en inkomen
 • Mensen met een beperking

Wie ben ik?

Ik ben Tineke Jansen – Kooning, 68 jaar en ik woon in Nieuwveen. Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Ik heb 32 jaar bij Huize Ursula (nu Ipse de Bruggen) gewerkt. Ik ben daar begonnen in de verpleging. Ook heb ik bij de afdeling Educatie, specifiek voor cliënten, gewerkt. Daar gaf ik verschillende lessen en cursussen, zoals lees- en schrijflessen, computerles, Goldstein training, Baas over je eigen lijf en verschillende trainingen gericht op werk. Ik ben betrokken geweest bij de oprichting en vormgeving van bewonersraden bij huize Ursula. Medezeggenschap/zeggenschap vind ik erg belangrijk. Ook ben ik 7 jaar coach/ondersteuner geweest van diverse clientenraden voor mensen met een verstandelijke beperking, clienten met Niet Aaangeboren Hersenletsel en een clientenraad voor mensen met moeilijk gedrag bij het Landelijk Steunpunt Raden (LSR). Ik ben mantelzorger en sinds mei 2016 met pensioen.

Waarom ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein?

Sinds september 2018 ben ik actief voor de adviesraad Sociaal Domein. Ik wil graag weten wat er speelt bij kwetsbare inwoners en mij kunnen verplaatsen in de beleving-/leefwereld van deze inwoners. Dit wil ik in gewone taal aan de gemeente vertellen zodat de gemeente bij het maken en uitvoeren van beleid hierbij rekening kan houden.


Els Kelder

Waarover kunt u mij benaderen?

 • Ouderen
 • Mantelzorg

Wie ben ik?

Ik ben de jongste telg van een groot gezin en heb al vroeg ervaren wat burenhulp is. Hulp geven aan anderen die dit (tijdelijk) nodig hebben. Tegenwoordig noemen we dit mantelzorg. Vanaf mijn 19e heb ik gewerkt op de administratie van een verpleeghuis. Daarnaast ben ik lid geweest van de gemeenteraad in Ter Aar voor de CDA-fractie. Vanaf 2016 ben ik bestuurslid van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO), afdeling Ter Aar en sinds 2019 ben ik voorzitter van deze vereniging met maar liefst 650 leden. Ook zit ik in het bestuur van het Platform Gehandicapten Senioren Nieuwkoop (PGSN).

Waarom ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein?

Ik vind het belangrijk om mensen te helpen, zodat zij een goed leven kunnen leiden, met of zonder ondersteuning. De problemen die senioren en mantelzorgers ervaren, bespreek ik in de Adviesraad. Ik luister, stel vragen en informeer wat de mogelijkheden zijn. Zo wordt duidelijk wat er speelt en kunnen we samen hulp zoeken om een passende oplossing te vinden. Ik vind het belangrijk dat de hulpvrager zelf de regie houdt.


Bianca Hofstede

Waarover kunt u mij benaderen?

 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • Vervoer

Wie ben ik?

Ik ben Bianca Hofstede en woon samen met mijn vriend in Nieuwkoop. Mijn interesse in sociaal maatschappelijke kwesties is geïnspireerd door ervaringen met de regiotaxi en programma's als de Monitor, Zembla en Tegenlicht.

Waarom ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein?

Ik wil graag opkomen voor de mensen die een beroep (willen) doen op hulp binnen het sociaal domein.  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Top