Weids bloemendaal

Het Watergilde Gouda zet zich in voor (het behoud van) waterstructuren in relatie tot het landschap en stedelijke omgeving. De opdracht van het Watergilde aan de student is om te onderzoeken hoe het poldergebied Weids Bloemendaal ontwikkeld kan worden in relatie tot duurzaam waterbeheer. Het gebied dient gerevitaliseerd te worden met in achtneming van de ruimtelijke dynamiek en de oorspronkelijkheid van het gebied. Gedurende de opdracht worden vijf vooraf bepaalde stappen doorlopen verspreid over de thema’s bestemmen en ontwerpen.

Tweedejaars studenten hebben in samenwerking met Watergilde Gouda voor de onderwijseenheid bestemmen en ontwerpen een karakteristiek poldergebied in Gouda onderzocht.
Allereerst worden de kernwaarden van het gebied geïnventariseerd en ruimtelijke analyse gemaakt. De tweede stap is het in kaart brengen van trends en verwachtte ontwikkelingen. Vervolgens worden door de studenten diverse sectorale toekomstscenario’s voor het gebied geschetst.  De daaropvolgende stap is het maken van een integrale toekomstvisie waarin de kansen vanuit de diverse toekomstscenario’s worden verwerkt. In de ontwerpfase staat waarin de bestemmingen van stap 1/4 verwerkt worden tot een definitief ontwerp met concrete invulling van de voorgenomen plannen.

Top