Landbouw en waterkwaliteit: communicatie

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland (HRR) is onderzoek verricht naar de communicatie met agrariërs in het gebied van het HRR. Bij het HHR is onbekend of de agrariërs op de hoogte zijn van de door de organisatie verstrekte regelgeving. Daarom wil het HRR inzicht krijgen of het communicatiesysteem toereikend is en zo mogelijk de communicatie verbeteren.

De volgende onderzoeksvragen zijn n.a.v. de opdracht opgesteld:

  • Hoe efficiënt is de communicatie van het hoogheemraadschap Rijnland naar de agrariërs toe?
  • Aan welke wet- en regelgeving moeten de boeren zich houden?
  • Op welke manieren communiceert Rijnland deze wet- en regelgeving op dit moment?
  • Hoe komen agrariërs aan hun kennis over wet- en regelgeving?
  • Zijn de agrariërs tevreden met de huidige communicatie vanuit Rijnland?

Door middel van desktopresearch, interviews en enquêtes is informatie ingewonnen bij agrariërs, externe deskundigen en intern bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. 

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste agrariërs voldoende van de wet- en regelgeving af weten, maar dat de informatie vaak gedateerd is door veranderingen in wet-en regelgeving. Op dit moment informeren de agrariërs zich met name via de informatiebrieven. Opvallend is dat slechts een klein percentage gebruik maakt van de website.

 Aan de hand van deze resultaten zijn de volgende conclusies getrokken.

  • De meeste agrariërs zeggen goed op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving die van toepassing is.
  • Deskundigen geven aan dat agrariërs denken op de hoogte te zijn maar deze informatie blijkt vaak incorrect.
  • De gebruikte communicatiemiddelen kunnen beter worden benut.
  • Veranderingen in wet- en regelgeving worden onvoldoende gecommuniceerd.

De studenten hebben onder meer de aanbeveling gegeven om de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland aan te passen en zodoende de agrariërs meer praktische informatie te verschaffen. Deze informatie zal sectorgericht moeten zijn zodat de agrariër niet zelf hoeft te zoeken naar wat er voor hem/haar van toepassing is.         

Gedurende de onderwijsminor ’Green Juniors’ bij Hogeschool Inholland Delft is dit onderzoek uitgevoerd door een projectgroep van vijf 4de jaars Landscape en Environment Management (LEM) studenten.

U kunt het rapport hier downloaden.

Te downloaden:

Top