Inrichting en beheer waterspeelplaats speeltuin Vogelwijk

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland onderzoeken de studenten de oorzaak van de slechte waterkwaliteit van het water in de speeltuin Vogelwijk. Daarbij moet een maatregelenpakket worden gegeven voor het waarborgen van de waterkwaliteit in de speeltuinvereniging.  Deze speeltuin bevindt zich in de Vogelwijk in Leiden.

Hoe kan de waterkwaliteit van de speeltuin Vogelwijk zodanig worden verbeterd dat de risico's op ziekten bij kinderen acceptabel zijn en waar liggen de verantwoordelijkheden betreffende controle, toezicht en waarborging van de waterkwaliteit?

Aan de hand van de risicomanagement methode Kans x Ernst, kan geconcludeerd worden dat, het risico op een infectie in het hoogseizoen bij de waterspeelplaats Vogelwijk zonder maatregelen groot is.

In Nederland zijn de provincies verantwoordelijk voor het aanwijzen van zwemwaterlocaties. Vanwege de inrichting van de waterspeelplaats heeft de provincie de waterspeelplaats niet aangewezen als officieel zwemwater. Aangezien het volgens de zwemwaterrichtlijn ook niet onder zwemwater valt, valt het water dus logischerwijs onder speelwater. Volgens de wet zijn er geen verplichte controles op speelwater, het hoogheemraad van Rijnland heeft dus geen plicht om dit te doen. Ondanks dat de speeltuinvereniging zichzelf als verantwoordelijke voor de waterkwaliteit ziet, is de gemeente Leiden verantwoordelijk voor de openbare gezondheid omtrent de speeltuin. De GGD heeft hierbij een adviserende rol met betrekking tot de aanvaardbaarheid van gezondheidsrisico’s. Wanneer de gezondheidsrisico’s dus niet meer aanvaardbaar zijn, moeten de gemeente Leiden en de GGD hierop aansturen.

Het uiteindelijke advies komt neer op het nemen van een tweetal maatregelen, namelijk het frequenter uitvoeren van baggerwerkzaamheden en het toepassen van een UVC-filter. Deze maatregelen zijn geselecteerd op basis van een goede score op effectiviteit, haalbaarheid en kosten.  De baggerfrequentie moet opgevoerd worden naar één maal in de drie jaar om de snelheid van de slibaanwas bij te houden en een goede doorstroming te bevorderen. Door de baggerwerkzaamheden wordt het huidige, vuile slib uit de speelvijver verwijderd en afgevoerd. Met een UVC-filterpomp worden alle ziekteverwekkende bacteriën op een veilige manier gedood.

In het kader van de onderwijseenheid ‘Green Juniors' is er door vierdejaarsstudenten van Hogeschool Inholland te Delft een onderzoek uitgevoerd naar een vraagstuk dat speelt binnen de gemeente Leiden. De studenten zijn gespecialiseerd op de richtingen Ruimte, Milieu & Water, Dier & Gezondheid en Natuur, Landschap & Recreatie. 

Top