Groene boeren in het Groene Hart

In opdracht van de Natuur -en milieufederatie Zuid-Holland is specifiek onderzoek naar bouwstenen kringlooplandbouw en collectief weidevogelbeheer in het veenweidegebied van het Groene Hart uitgevoerd.

De hoofdvraag in dit onderzoek is:

`Hoe dragen collectief weidevogelbeheer en kringlooplandbouw bij aan een natuurlijker veenweidelandschap in het Groene Hart en hoe bieden ze nieuwe kansen voor een economisch gezonde agrarische bedrijfsvoering? `

Het inzichtelijk maken van de voordelen en eventuele knelpunten die bestaan bij de toepassing van deze bouwstenen op het landschap, de ecologie en de bedrijfsvoering is onderdeel van het project.

Een inventarisatie van het veenweidegebied in het Groene Hart is uitgevoerd waarbij is onderzocht wat de bouwstenen kringlooplandbouw en collectief weidevogelbeheer inhouden. Als onderzoeksmethoden zijn naast een literatuurstudie, ook bedrijfsbezoeken afgelegd en intervieuws gehouden met deskundigen.

De bodem- en waterkwaliteitsverbeteringen die kringlooplandbouw met zich meebrengt, kan wellicht positieve effecten hebben op weidevogelpopulaties in het Groene Hart.

De studenten kwamen tot het resultaat dat een koppeling van beide bouwstenen kansen biedt om de natuur- en landschapskwaliteit in het Groene Hart te verhogen en de melkveehouderij als belangrijkste beheerder van het Groene Hart te behouden en te versterken.

Gedurende de onderwijsminor ’Green Juniors’ bij Hogeschool Inholland Delft is dit onderzoek uitgevoerd door een projectgroep van vijf 4de jaars Landscape en Environment Management (LEM) studenten.

Het rapport kunt u hieronder downloaden

 

Te downloaden:

Top