Twee meningsvormende raden op 26 november 2009

Dit item is verlopen op 10-12-2009.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 26 november twee meningsvormende raden. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis in Nieuwveen en beginnen om 20.00 uur.

 

Wat houdt een meningsvormende raad in?

In de meningsvormende vergaderingen worden geen besluiten genomen. Raadsleden stellen vragen bij de onderwerpen die op de agenda staan. Ze wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 

Is inspreken mogelijk?

Belanghebbenden kunnen tijdens deze vergadering inspreken. Hiervoor kunt u zich tot acht uur voor de vergadering aanmelden bij de griffie. U kunt bellen naar (0172) 521 308 of mailen via griffier@nieuwkoop.nl

Per geagendeerd onderwerp kan maximaal 5 minuten ingesproken worden.

 

Agenda (concept) meningsvormende raad I om 20.00 uur in de Raadszaal

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Stedenbouwkundigplan Zuidhoek en Meijepark (o.v.b.)
 4. Initiatief raadsvoorstel VVD Parkeren Schoutstraat in Langeraar
 5. Raadsvoorstel Nota Antennebeleid
 6. Raadsvoorstel Detailhandelsnota 2020
 7. Raadsvoorstel Bezwaarschrift caravanstandplaats op Madeira
 8. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Noorden-Woerdense Verlaat (partiële herziening Vlietpark)
 9. Raadsvoorstel Inrichten centrale zoutopslag Schoterhoek
 10. Raadsvoorstel Restauratiekosten St. Antonius Rustoord
 11. Raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma Regionaal Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP)
 12. Raadsvoorstel Technische begrotingswijziging
 13. Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2010
 14. Raadsvoorstel Instellen bestemmingsreserve Opbrengst aandelen Nuon Energy
 15. Raadsvoorstel Normenkader 2009
 16. Raadsvoorstel Planning & Controlcyclus 2010
 17. Brief B&W Brug Kerkepad in Papeveer
 18. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 19. Berichten uit B&W
 20. Rondvraag
 21. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 22. Sluiting              

Klik hier om direct naar de agenda en achterliggende stukken te gaan. 

 

 

Agenda (concept) meningsvormende raad II om 20.00 uur in de Commissiekamer

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Kadernotitie Vrijwilligersbeleid 2010-2013
 4. Raadsvoorstel Kadernotitie Ouderenbeleid 2010-2013
 5. Raadsvoorstel Zienswijze wijziging begroting en gemeenschappelijke regeling ISDR
 6. Raadsvoorstel Verhuizing bibliotheek de Letterzegge Nieuwkoop naar Kulturhus
 7. Raadsvoorstel Mantelzorgondersteuning 2009
 8. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Klik hier om direct naar de agenda en achterliggende stukken te gaan.

 

Top