Raadsvergadering 11 juli 2013 (raadsbericht)

Dit item is verlopen op 06-09-2013.

De gemeenteraad heeft donderdag 11 juli 2013 vergaderd. Via dit raadsbericht lichten wij enkele besluiten kort toe.

Notitie veilige schoolroutes

Het voorstel van B&W is gewijzigd vastgesteld. Het ingediende amendement van MPN en PN om vooralsnog de landbouw werende maatregelen uit de notitie te verwijderen is aangenomen met de stemmen van SBN, VVD en SGP-CU tegen. Het amendement is ingediend omdat er voorafgaande aan het opstellen van deze notitie geen overleg heeft plaatsgevonden met de landbouwsector over het weren en omleiden van landbouwverkeer.

2e Wijziging verordening winkeltijden

De nieuwe Winkeltijdenwet heeft een onbedoeld gevolg dat bepaalde vrijstellingen uit het vrijstellingenbesluit – op het verbod om op zon- en feestdagen open te zijn – van rechtswege komen te vervallen. Het gaat onder meer om snackbars, ijssalons, (bloemen) winkels bij begraafplaatsen en in bejaardenoorden, videotheken evenals openstellingen bij bijzondere gelegenheden van religieuze aard. B&W stelt aan de raad voor dit te  repareren. Dit raadsvoorstel heeft géén betrekking op de openstelling van winkels op zondag (de 12-dagenregeling) en de avondopenstellingen (van supermarkten op zondag)

VVD dient een motie (verzoek aan het college) in om voor 1 december 2013 een onderzoek te doen naar belangenafweging voor zondag openstelling. De motie wordt aangenomen met de stemmen van D66 en OLN tegen. Zij geven in een stemverklaring aan in principe wel voor een draagvlakonderzoek te zijn maar niet als draagvlakcriteria niet vooraf gedefinieerd zijn.

OLN en D66 dienen een amendement (wijzigingsvoorstel) in om alle zondagen openstelling toe te staan. Het amendement wordt verworpen met de stemmen van OLN en D66 voor.

Het voorstel is ongewijzigd vastgesteld met de stemmen van OLN en D66 tegen.

Motie Plaatsing C-2000 masten

Deze motie over een niet geagendeerd onderwerp is ingediend door PN, MPN en CDA. In de motie wordt B&W gevraagd om met de opdrachtgever, respectievelijk  diens uitvoerder in overleg te gaan om op basis van transparante, heldere en begrijpelijke criteria te komen tot een zonodig / zo mogelijk bijgesteld plaatsingsplan, en hierbij, samen met alle betrokken partijen alle creativiteit te benutten. De motie is unaniem aangenomen.

De raad heeft conform de voorstellen van het college van B&W:

  • Aanvraag suppletie-uitkering opsporingskosten explosief Langeraar Oost; ongewijzigd vastgesteld.
  • Wijziging verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten; ongewijzigd vastgesteld
  • Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen; ongewijzigd vastgesteld
  • Oplossingsrichting afvalbrengstation; ongewijzigd vastgesteld met de stemmen van MPN, PN en D66 tegen
  • Gladheidsbestrijding, automatisch strooien met GPS-navigatie; ongewijzigd vastgesteld.

En verder heeft de raad besloten:

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, door tussenkomst van de commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland, aan te bevelen de heer F. Buijserd voor te dragen voor herbenoeming als burgemeester van Nieuwkoop

Top