Programmabegroting 2020-2023 aangeboden

Dit item is verlopen op 11-11-2019.

Het college van B&W heeft de Programmabegroting 2020-2023 en de Najaarsnota 2019 aan de gemeenteraad aangeboden. Op 8 oktober zijn de gespreksonderwerpen toegevoegd.

In de programmabegroting staat hoeveel geld de raad beschikbaar stelt aan het college voor de uitvoering van beleid voor 2020 en in de Najaarsnota verantwoordt het college het lopende begrotingsjaar. In de besluitvormende raadsvergadering van 7 november 2019 stelt de gemeenteraad de beide financiële stukken definitief vast nadat zij zogenaamde ‘algemene beschouwingen’ hebben gehouden.

Op woensdag- en donderdagavond 16 en 17 oktober 2019 bespreekt de gemeenteraad deze stukken eerst in een meningsvormende raad. Raadsleden leveren voorafgaand aan de meningsvormende raden onderwerpen aan die ze willen bespreken. De raad nodigt eventueel ook gastsprekers aan tafel uit. Een overzicht van de gespreksonderwerpen wordt enkele dagen voor de vergadering hier bijgevoegd.

De aangeboden begroting en najaarsnota staan hieronder en worden later ook onder de agenda van de meningsvormende raad geplaatst. Er is ook een webversie van de begroting beschikbaar

Laat uw mening horen

Zowel de Programmabegroting 2020-2023 als de Najaarsnota 2019 zijn voorstellen van het college van B&W aan de raad. De gemeenteraad kan de financiële stukken nog aanpassen en stelt ze uiteindelijk vast. De gemeenteraad hecht waarde aan de mening van de inwoners van Nieuwkoop. Daarom is er de mogelijkheid voor inwoners, bedrijven en instellingen om hun visie te geven en in te spreken tijdens de meningsvormende raden op 16 en 17 oktober. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de griffie, uiterlijk woensdag 16 oktober vóór 12:00 uur (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl ).

Ook kunt u uw mening kenbaar maken aan de gemeenteraad door een mail te sturen naar griffier@nieuwkoop.nl of een brief te sturen naar Postbus 1, 2420 AA Ter Aar, gericht aan de gemeenteraad Nieuwkoop. Doe dit bij voorkeur vóór maandag 14 oktober.

Wilt u de raadsleden persoonlijk spreken dan kan dit donderdagavond 17 oktober 2019 voorafgaand aan de vergadering tussen 19:00 en 19.45 uur in de hal van het gemeentehuis in Nieuwveen.

Top