Onderwijsgeldstromen

Dit item is verlopen op 05-10-2007.

Lokale onderwijsgeldstromen (oriënterende bijeenkomst)
Naast rijksmiddelen stelt de gemeente zelf financiële middelen beschikbaar voor het primair onderwijs. Bijvoorbeeld voor logopedie, de schoolbegeleidingsdienst, schoolzwemmen, vakleerkrachten etc. De drie voormalige gemeenten stelden hiervoor verschillende bedragen beschikbaar. De wet ARHI geeft de gemeente de gelegenheid binnen twee jaar tot harmonisatie over te gaan, zodat alle scholen gelijk worden behandeld. Van belang is te bepalen wat de wettelijke onderwijstaken van de gemeente zijn en wat, door de gemeente, facultatief voor het onderwijs wordt gedaan. De wettelijke onderwijstaken hebben betrekking op leerplicht, leerlingenvervoer, huisvesting en het onderwijs achterstandenbeleid. Vraag is wat vindt de gemeente verder belangrijk? Voorbeelden zijn logopedie en (extra) taalontwikkeling, gezondheid, natuur en milieu, kunst en cultuur, gedrag en verkeer, zwemonderwijs (waterrijke omgeving), diagnose en begeleiding, interne begeleiding en zorg adviesteams.Hoe het lokaal onderwijs vorm gegeven gaat worden is afhankelijk van de financiële middelen, wat vinden de basisscholen belangrijk voor het onderwijs, wat vindt de gemeente belangrijk voor het onderwijs, wat vinden inwoners belangrijk en welke (personele) verplichtingen maken sommige zaken (on)mogelijk.Over dit onderwerp gaat de oriënterende bijeenkomst van de raad op 4 oktober 2007. De bijeenkomst is in het gemeentehuis in Nieuwveen van 20.00uur tot 21.00 uur. U bent van harte welkom.

Top