Meningsvormende raden op 16 februari 2017

Dit item is verlopen op 14-03-2017.

Op de agenda van deze twee meningsvormende raden o.a. omgevingswet, kleinschalige bouwinitiatieven en herziening van 2 bestemmingsplannen.

Donderdagavond 16 februari 2017 om 20.00 uur in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Startnotitie verruimen mogelijkheden kleinschalige bouwinitiatieven
 4. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Kern Nieuwkoop, 1e herziening
 5. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Langeraar en Papenveer, 1e herziening
 6. Raadsvoorstel Plan van aanpak implementatie Omgevingswet
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Actielijst vorige meningsvormende raad I vaststellen
 11. Sluiting

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel 1e wijziging verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2017
 4. Raadsvoorstel 1e Begrotingswijziging RDOG (onder voorbehoud)
 5. Raadsvoorstel Gevolgen decembercirculaire (onder voorbehoud)
 6. Brief B&W: Zienswijze Kadernota 2018 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
 7. Brief B&W: Huurcontract gemeentewerf Schoterhoek
 8. Jaarverslag 2016 van de griffie Nieuwkoop
 9. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 10. Berichten uit B&W
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meeluisteren via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top