Meningsvormende raden 30 april 2015

Dit item is verlopen op 22-05-2015.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 30 april 2015 in het gemeentehuis in Nieuwveen twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Kennis nemen van het stedenbouwkundig plan Driekoppenland en starten bestemmingsplanprocedure voor 54 woningen
 4. Raadsvoorstel Uitbreiding capaciteit algemene begraafplaatsen
 5. Raadsvoorstel De 3e verordening tot wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Nieuwkoop 2009
 6. Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties per 1-1-2015
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Actielijst vorige meningsvormende raad vaststellen
 11. Sluiting

 

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Ruimtelijke visie Greenpoort Aalsmeer 2015-2025
 4. Raadsvoorstel Beleidsplan Rijnstreek werkt 2015-2016
 5. Gewijzigd initiatiefraadsvoorstel inzake evaluatie dorpsraden
 6. Gedachtenwisseling locatie Ashram College
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij 'agenda en stukken' vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raden. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via 'beluister de raadsvergadering'.

Top