Meningsvormende raden 20 juni - financiële stukken

Dit item is verlopen op 05-07-2019.

Op donderdagavond 20 juni om 19.30 uur bespreekt de raad in het gemeentehuis in Nieuwveen de actualisatie van de grondexploitaties, de jaarstukken 2018, de voorjaarsnota 2019 en de uitgangspuntennotitie 2020-2023.

De raad neemt 4 juli een besluit over deze stukken.

Gespreksonderwerpen

De onderstaande gespreksonderwerpen zijn vooraf door de raad aangeleverd en verdeeld naar de programma’s uit de financiële stukken. Bij enkele onderwerpen worden ook stakeholders uitgenodigd om mee te doen aan de discussie. De indeling is:

MR I Ruimtelijke Ontwikkeling (19.30 uur in de raadszaal)

 • Stand van zaken Koetshuis & Kooistrastraat (WoZoZo)
 • Betaalbaarheid en duurzaamheid Vestiawoningen
 • Meer sociale woningbouw
 • Woonfonds en reserve goedkope woningbouw
 • Proces Paradijsweg westzijde (VERVALLEN)
 • Uitwerking raadsbreed thema Schiphol
 • Centrummanager Nieuwkoop
 • Tarieven marktgelden en ambulante handel
 • Gasloze en groene wijken
 • Inzet, vulling en aanwending reserve duurzaamheid
 • Trailerhelling
 • Drechtdoorsteek

MR II Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering (19.30 uur in de commissiekamer)

 • Gebruik Omgevingsalert App
 • Ontwikkeling ondernemersloket
 • Wachttijden voor het maken van afspraken

MR II Sociaal Domein (aansluitend in de commissiekamer)

 • Belasten van PGB-houders
 • Subsidie Stichting Museumexploitatie

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meekijken of -luisteren

U kunt de vergaderingen volgen op de publieke tribune of live meekijken of -luisteren via www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top