Meningsvormende raden 12 september

Dit item is verlopen op 27-09-2019.

Op de agenda o.a. Investeren in sportvoorzieningen, Bestemmingplan Voorweg 23 en Geerweg 26, Nota ruimtelijk beleid, Verordening Sociaal Domein, Regionale agenda en Krediet gemeentekantoor Ter Aar.

Donderdagavond 12 september 2019 om 20.00 uur zijn er in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Initiatiefvoorstel SBN en D66 - Investeren in toekomstige sportvoorzieningen - Stichting Sportvoorzieningen Nieuwkoop
 4. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Voorweg 23 Noorden en Geerweg 26 Ter Aar
 5. Raadsvoorstel Aanwending budget raadsonderzoek
 6. Nota ruimtelijk beleid (afwijken van het bestemmingsplan, bouwinitiatieven en (pré-) mantelzorg)
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W en de Raad
 9. Rondvraag
 10. Actielijst vorige meningsvormende raad I vaststellen
 11. Sluiting

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel 6e Verordening tot wijziging van de verordening Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2015
 4. Raadsvoorstel Zienswijze concept Regionale agenda 2019-2023 Holland Rijnland
 5. Raadsvoorstel Krediet doorontwikkeling huisvesting gemeentekantoor Ter Aar
 6. Raadsvoorstel Vaststellen vergaderschema gemeenteraad 2020
 7. 'Wat voor raad willen we zijn # Hoe dan?'  - Onderwerp participatie
 8. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W en de Raad
 10. Rondvraag
 11. Actielijst vorige meningsvormende raad II vaststellen
 12. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meekijken of -luisteren

U kunt de vergaderingen volgen op de publieke tribune of live meekijken of -luisteren via '(Live) uitzendingen gemeenteraad'.

Top