Meningsvormende raad 18 april 2019

Dit item is verlopen op 27-05-2019.

Op de agenda o.a. Startnotitie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en Bestemmingsplan IKC Zevenhoven

Donderdagavond 18 april 2019 om 20.00 uur is er in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) één meningsvormende raad. In deze vergadering worden geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Startnotitie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en beschikbaar stellen budget*
 4. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan IKC (Integraal Kind Centrum) Zevenhoven
 5. Brief van B&W over planning projecten in relatie tot beschikbare personele capaciteit
 6. Terugkoppeling uit de werkgroep ‘Wat voor raad willen we zijn # Hoe dan ?’
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W en de Raad
 9. Rondvraag
 10. Actielijst vorige meningsvormende raad I en II vaststellen
 11. Sluiting

* is onder voorbehoud van het op tijd aanleveren van de stukken

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meekijken

U kunt de vergaderingen volgen op de publieke tribune of live meekijken of -luisteren via '(Live) uitzendingen gemeenteraad'.

Top