Meningsvormende raad 17 januari 2019

Dit item is verlopen op 07-02-2019.

Op de agenda van deze MR staat o.a. huisvestingsverordening, werkbudget omgevingsvisie, realisatie 2 extra fte's beschut werken en begrotingswijziging Jeugdhulp 2019. Deze vergadering VERVALT. Alle onderwerpen worden rechtstreeks geagendeerd in de besluitvormende raadsvergadering van 31 januari 2019.

Donderdagavond 17 januari 2019 (aansluitend op de extra besluitvormende raadsvergadering) is er in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) één meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Concept Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019
 4. Raadsvoorstel Volledig vrijmaken resterend werkbudget uit Reserve Omgevingsvisie
 5. Raadsvoorstel Realisatie 2 extra fte beschut werk boven wettelijke taakstelling vanaf 1 februari 2019
 6. Raadsvoorstel Begrotingswijziging Jeugdhulp 2019
 7. Raadsvoorstel Programma van eisen aanbesteding accountantscontrole jaarrekening 2019 t/m 2022
 8. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W en de Raad
 10. Rondvraag
 11. Actielijst vorige meningsvormende raden I en II vaststellen
 12. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meekijken

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken via '(Live) uitzendingen gemeenteraad'.

Top