Meningsvormende Raad 17 april 2008

Dit item is verlopen op 30-04-2008.
De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 17 april 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen.
De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Berichten uit B&W
4. Informatie over plan van aanpak Natura 2000
5. Raadsvoorstel Gemeentelijk parkeerbeleid
6. Brief van B&W over de Bibliobus en de berichtgeving daarover
7. Actielijst vorige meningsvormende raad vaststellen
8. Rondvraag
9. Sluiting

De reguliere besluitvormende raadsvergadering is op 8 mei 2008. Het is de bedoeling dat de agendapunten die in de meningsvormende raden van 17 en 24 april 2008 zijn behandeld dan voor besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. De agenda voor 24 april is ook al bekend en staat op de website. Volgende week wordt deze gepubliceerd in het Witte Weekblad.

Inzien van de raadsstukken
Informatie over de raad staat op de website www.nieuwkoop.nl onder “politiek en bestuur”.
Onder “agenda’s” vindt u de stukken van de vergaderingen. Daarnaast ligt bij de gemeentewinkel in Ter Aar en in Nieuwkoop en bij de balie van het gemeentehuis in Nieuwveen een exemplaar van de raadsstukken ter inzage.
Top