Meningsvormende raad 14 mei

Deze vergadering is geschorst en wordt vervolgd op maandagavond 18 mei om 20:00 uur. De nog te bespreken agendapunten zijn: (5) Bovenwijkse voorzieningen Driekoppenland en agendapunten 7 t/m 15. 

Donderdagavond 14 mei 2020 om 20.00 uur is er (digitaal in verband met het Coronavirus) één meningsvormende raad. In deze vergadering  worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties per 1 januari 2020
 4. Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen concept Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland*
 5. Raadsvoorstel Krediet bovenwijkse voorzieningen Driekoppenland
 6. Raadsvoorstel Startnotitie en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet herontwikkeling Tochtpad Noordeinde (voormalige locatie De Diamant en strook langs De Dobbe)
 7. Raadsvoorstel Vaststellen Afvalstoffenverordening gemeente Nieuwkoop 2020
 8. Raadsvoorstel Zienswijzen programmabegroting 2021 RDOG Hollands Midden*
 9. Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2021 Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)*
 10. Raadsvoorstel Begroting 2021 Holland Rijnland*
 11. Mededelingen uit en/of input voor overleggen gemeenschappelijke regelingen
 12. Berichten uit B&W en de Raad
 13. Rondvraag
 14. Actielijst vorige meningsvormende raad I
 15. Sluiting

(*) onder voorbehoud van het op tijd aanleveren van stukken door B&W                       

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken op onder ‘agenda & vergaderstukken’.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Omdat deze vergadering digitaal plaatsvindt krijgt u de mogelijkheid om digitaal in te spreken. Wilt u zich dan wel op tijd aanmelden zodat wij u kunnen uitleggen hoe dat in zijn werk gaat. Als u niet in de gelegenheid bent om tijdens de vergadering ‘digitaal’ aanwezig te zijn mail dan uw inspreektekst naar griffier@nieuwkoop.nl

Meekijken

U kunt de vergadering live meekijken via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top