Lokaal politiek platform: "De gemeente is financieel op koers"

Dit item is verlopen op 15-11-2008.
Op 16 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop haar algemene beschouwingen gehouden. De raad heeft daarbij richtlijnen aan het college van B&W meegegeven om de programmabegroting voor te bereiden.

Het college van B&W heeft met die richtlijnen een conceptbegroting opgesteld. Deze wordt besproken in de meningsvormende raad van 30 oktober en wordt vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 6 november 2008.

 

Vooruitlopend op de behandeling kunnen fracties via de gemeentepagina reageren op stellingen. Lezers zien hierdoor verschillende meningen van de lokale politieke partijen.

 

Naar aanleiding van de reacties op de stellingen kunt u reageren. Dat kan naar alle raadsleden via de griffie: griffier@nieuwkoop.nl of via de vermelde websites van de betreffende fractie.

 

Tot de behandeling van de programmabegroting op 6 november 2008 reageren de gemeenteraadsleden van Nieuwkoop elke week op een stelling over de programmabegroting.

 

De stelling deze week is:

 

“De gemeente is financieel op koers”
Dors B 150.jpg
Margot Aartman Apollo Smit Frits Paaymans Berry Dors Bert Bartels
Midden Partij Nieuwkoop Christen Democratisch Appèl Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Progressief Nieuwkoop Staatkundig Gereformeerde Partij/ChristenUnie

Ja, Nieuwkoop ligt financieel op koers. De begroting 2009 is sluitend, ook op de langere termijn. Daar heeft wethouder Jan Tersteeg (MPN) hard aan gewerkt, en met succes.

Voorzichtigheid blijft geboden, zeker nu de economie in zwaar weer verkeert. Ons uitgangspunt is dat de lokale lasten voor de inwoners met niet meer dan het inflatiepercentage stijgen. In dat opzicht zal het stuurmanskunst vragen de financiën op koers te houden.

Onze gemeente is erin geslaagd om voor 2009 en daarop volgende jaren een sluitende begroting te presenteren waarbij de lastenverhoging voor onze inwoners beperkt is gebleven tot de prijscompensatie. Hiermee komen wij onze beloften na.

Door het actieve grondbeleid is de gemeente in staat om in de toekomst de gemeente financieel gezond te houden en een aantrekkelijke gemeente te zijn voor wonen, werken en recreëren.

De VVD maakt zich ernstig zorgen over de wijze waarop de meerjarenbegroting sluitend is gemaakt. De financiële lasten als gevolg van grondaankopen zien wij als een groot risico. Dit wordt versterkt door de economische ontwikkelingen. De OZB opbrengsten voor de gemeente worden bijna 15% hoger begroot dan vorig jaar. Gemiddeld stijgen de inkomsten voor de gemeente vanuit de inwoners en bedrijven met 11,5%. Tegenover deze stijgingen staat geen nieuwe en betere dienstverlening. Dit is niet de financiële koers die de VVD voorstaat.

Voor de lopende inkomsten en uitgaven lijkt de gemeente op koers te liggen. Daar staat tegenover dat zij risicovolle verplichtingen is aangegaan, waaronder relatief dure grondaankopen in Nieuwveen en Noorden voor woningbouw- en bedrijventerreinen, ter financiering van de transformatie van de Noordse Buurt. Het is allerminst zeker dat die projecten tot een goed einde gebracht kunnen worden, zeker gezien de huidige financiële en monetaire crisis, de toenemende groeivertraging van de economie en de bijgevolg reeds vastgelopen woningbouwmarkt.

Goed rentmeesterschap is de bijbelse opdracht. Dan zorg voor onze naasten (zorgbehoevend, senior, werkloos, bijstandsgerechtigd 

of in sociale problemen). De huidige crisis zal hen het hardst treffen. De SGP-Christenunie wil dat overheden komende jaren de uitgaven matigen. Daardoor ruimte creërend voor handhaving van de NUL-lijn, beter nog verlaging van belastingen en tarieven. Een strak budgettair regime (géén overschrijdingen) van de begroting (t/m 2012) zoals die nu voorligt! 

Top