Financiële stukken aangeboden

Dit item is verlopen op 30-06-2017.

Het college van B&W heeft de ‘financiële stukken’: jaarstukken, voorjaarsnota en uitgangspuntennotitie aan de gemeenteraad aangeboden. De raad bespreekt deze op 15 juni in de meningsvormende raad.

  • Met de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) legt het college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad over de activiteiten van het afgelopen jaar.
  • Met de voorjaarsnota informeert het college van B&W de gemeenteraad over de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar. Daarnaast is een raadsvoorstel aangeboden over de begrotingswijzigingen n.a.v. de jaarrekening 2016.
  • De uitgangspuntennotitie is de voorbereiding voor het opstellen van de begroting 2018 en hierin staan de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren. In de programmabegroting staat hoeveel geld de raad beschikbaar stelt aan het college van B&W voor de uitvoering van beleid.

Op donderdagavond 15 juni 2017 bespreekt de raad de financiële stukken in de meningsvormende raad. De raad neemt 29 juni 2017 een besluit over deze stukken.

Top