Financiële stukken aangeboden aan de raad

Dit item is verlopen op 19-07-2019.

Het college van B&W heeft de ‘financiële stukken’ (jaarstukken, voorjaarsnota en uitgangspuntennotitie) aan de gemeenteraad aangeboden.

Op donderdagavond 20 juni 2019 bespreekt de raad, in een meningsvormende raad, de jaarstukken 2018, voorjaarsnota 2019 en de uitgangspuntennotitie voor de begroting 2020. De raad neemt 4 juli 2019 een besluit over deze stukken.

Jaarstukken 2018

Met de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) legt het college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad over wat zij hebben gedaan en uitgegeven in 2018. Ook de accountant beoordeelt de jaarstukken. Hij stelt o.a. vast of de baten en lasten rechtmatig tot stand kwamen. Hiervan stelt hij een rapport op dat wordt aangeboden aan de raad.

Voorjaarsnota 2019

Met de voorjaarsnota informeert het college van B&W de gemeenteraad over de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar 2019.

Uitgangspuntennotitie 2020

De uitgangspuntennotitie is de voorbereiding voor het opstellen van de programmabegroting 2020. Hierin staan de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren. In de programmabegroting staat hoeveel geld de raad beschikbaar stelt aan het college van B&W voor de uitvoering van beleid.

Programma's

De financiële stukken zijn verdeeld in zogenaamde ‘programma’s’. Per programma kijkt de raad naar het beleid en de cijfers. De vier programma’s zijn: ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijk beheer, sociaal domein en bestuur en dienstverlening. Raadsleden leveren voorafgaand aan de meningsvormende raden gespreksonderwerpen aan. Een overzicht van deze onderwerpen komt enkele dagen voor de vergadering op deze website.

Financiële stukken inzien

Weten waaraan de gemeente geld uitgeeft? Kijk dan hieronder daar vindt u de stukken in pdf-format. De jaarstukken 2018 zijn ook online te lezen; in deze versie kunt u makkelijker zoeken en doorklikken.

Top