Bestemmingsplan Landelijk Gebied

Dit item is verlopen op 04-11-2016.

Bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop wordt besproken in de meningsvormende raad van 13 oktober 2016.

Donderdagavond 13 oktober 2016 om 20.00 uur in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) één meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Raadsvoorstel Vastelling bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop
  4. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
  5. Berichten uit B&W
  6. Rondvraag
  7. Actielijst vorige meningsvormende raad I vaststellen
  8. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Op grond van het reglement van orde is in totaal 30 minuten beschikbaar voor inspraak (maximaal 5 minuten per inspreker). De agendacommissie heeft er voor gekozen om bij meer dan 6 aanmeldingen iedere inspreker 3 minuten inspreektijd te geven. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl ).

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meeluisteren via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top