Besluitvormende raadsvergadering 28 mei

Op de agenda o.a. Rekenkameronderzoek Subsidiebeleid, Centrumlocatie Nieuwveen, Beleidskader Duurzaamheid, Herontwikkeling Tochtpad Noordeinde en Regionale Energiestrategie.

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering is op donderdag 28 mei 2020 om 19:00 uur en vindt digitaal, via Microsoft Teams, plaats i.v.m. het coronavirus. Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 5 maart en 14 mei al meningsvormend gesproken.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties per 1 januari 2020*
 8. Raadsvoorstel Zienswijzen Ontwerpbegroting 2021 SVHW*
 9. Raadsvoorstel Begroting 2021 Holland Rijnland*
 10. Raadsvoorstel Krediet bovenwijkse voorzieningen Driekoppenland*
 11. Raadsvoorstel Vaststellen Afvalstoffenverordening gemeente Nieuwkoop 2020*
 12. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Onderzoek Subsidiebeleid
 13. Raadsvoorstel Budget project Centrumlocatie Nieuwveen
 14. Raadsvoorstel Vaststelling Beleidskader Duurzaamheid
 15. Raadsvoorstel Startnotitie en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet herontwikkeling Tochtpad Noordeinde
 16. Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen concept Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland
 17. Raadsvoorstel Zienswijzen programmabegroting 2021 RDOG Hollands Midden
 18. Raadsvoorstel Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Omgevingsdienst West-Holland
 19. Vragen half uur
 20. Mededelingen van het college van B&W
 21. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Omdat deze vergadering digitaal plaatsvindt krijgt u de mogelijkheid om digitaal in te spreken. Wilt u zich dan wel op tijd aanmelden zodat wij u kunnen uitleggen hoe dat in zijn werk gaat. Als u niet in de gelegenheid bent om tijdens de vergadering ‘digitaal’ aanwezig te zijn mail dan uw inspreektekst naar griffier@nieuwkoop.nl

Meekijken

U kunt de vergadering volgen via '(Live) uitzendingen gemeenteraad’.

Top