Besluitvormende raadsvergadering 28 februari 2013

Dit item is verlopen op 14-03-2013.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 28 februari 2013 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 14 februari. De geluidsopname van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Concept agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen verslagen
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Quickscan Afdoeningstermijnen
 8. Raadsvoorstel Beleidskader Programma Rijnsteek werkt
 9. Raadsvoorstel Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid Sociale Zekerheidswetgeving (Handhavingswet)
 10. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Gemeentelijke binnensportaccommodaties
 11. Raadsvoorstel Speerpunten Groene Hart Agenda Nieuwkoop
 12. Raadsvoorstel Tussenstand collegeprogramma Samen aan de slag
 13. Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent D66
 14. Vragen-half-uur
 15. Mededelingen van het college
 16. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze vergadering; klik hier. In de hal van het gemeentehuis in Nieuwveen ligt dan ook een vergaderset ter inzage.

 

Top