Besluitvormende raadsvergadering 16 mei

Dit item is verlopen op 23-05-2019.

Op de agenda o.a. Startnotitie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, herstemming amendement 'geen mogelijkheid tot extra restafval container’ en de begrotingen van diverse gemeenschappelijke regelingen.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 16 mei 2019 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1). Over enkele agendapunten heeft de gemeenteraad op 18 april al meningsvormend gesproken.

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Amendement ‘geen mogelijkheid tot extra restafval container’ - herstemming
 8. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan IKC (Integraal Kind Centrum) Zevenhoven*
 9. Raadsvoorstel Startnotitie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en beschikbaar stellen budget
 10. Raadsvoorstel ODWH (Omgevingsdienst West Holland) - begroting 2020**
 11. Raadsvoorstel Holland Rijnland - concept begroting 2020**
 12. Raadsvoorstel SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling) - ontwerp begroting 2020**
 13. Raadsvoorstel RDOG (Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg) Hollands Midden - concept programmabegroting 2020**
 14. Raadsvoorstel VRHM (Veiligheidsregio Hollands Midden) - ontwerp programmabegroting 2020**
 15. Vragen half uur
 16. Mededelingen van het college van B&W
 17. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk

** is onder voorbehoud van het op tijd beschikbaar zijn van raadsvoorstel en concept-raadsbesluit.

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meeluisteren via '(Live) uitzendingen gemeenteraad'

Top