Besluitvormende raadsvergadering 15 september 2016

Dit item is verlopen op 22-09-2016.

Op de agenda o.a. afscheid wethouder Trudy Veninga, huisvestingslasten Sociale Werkvoorziening Alphen a/d Rijn (SWA) en benoeming nieuwe wethouder.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 15 september om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1). Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 1 september  al meningsvormend gesproken.

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Afscheid Trudy Veninga als wethouder
 3. Vaststellen agenda
 4. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 5. Vaststellen besluitenlijst
 6. Ingekomen stukken
 7. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 8. Raadsvoorstel Instemming toetreding gemeente Voorschoten tot Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)*
 9. Raadsvoorstel Meerjarensubsidie Stichting tot behoud van zwembad Aarweide*
 10. Raadsvoorstel Actieprogramma Duurzaamheid 2016-2018*
 11. Raadsvoorstel Vaststellen vergaderschema gemeenteraad 2017*
 12. Raadsvoorstel Actualiseren interne regelingen gemeenteraad*
 13. Raadsvoorstel Huisvestingslasten Sociale Werkvoorziening Alphen a/d Rijn (SWA)
 14. Vragen half uur
 15. Mededelingen van het college van B&W
 16. Raadsvoorstel Benoeming nieuwe wethouder
 17. Raadsvoorstel Toelating nieuw raadslid**
 18. Raadsvoorstel Diverse benoemingen**
 19. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk

** is onder voorbehoud van het op tijd gereed hebben van alle stukken

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meeluisteren via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top