Besluitvormende raadsvergadering 13 september 2012

Dit item is verlopen op 20-09-2012.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 13 september 2012 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 30 augustus. De geluidsopname van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Concept agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen verslagen
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen
 7. Raadsvoorstel Projectvoorstel Blokland 29a Nieuwveen
 8. Raadsvoorstel Principebesluit landgoed Nieuwveen
 9. Raadsvoorstel 1e Verordening tot wijziging marktverordening
 10. Raadsvoorstel Dienstverleningsovereenkomst inzameling huishoudelijk afval
 11. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Quickscan Jurisdische Kwaliteitszorg
 12. Raadsvoorstel Vaststellen Algemene plaatselijke verordening 2012
 13. Raadsvoorstel Definitief Ontwerp De Verwondering
 14. Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten partiële herziening bestemmingsplan Oostkanaalweg 49B
 15. Raadsvoorstel Beschikbaar stellen van krediet voor het verbouwen van de Vosseschans t.b.v. het realiseren van een 6e groep voor basisschool Het Kompas en voor Onderwijs Leerpakket en eerste inrichting t.b.v. de extra groep
 16. Raadsvoorstel Vergaderschema gemeenteraad 2013
 17. Raadsvoorstel Benoeming lid raadswerkgroep decentralisaties
 18. Vragen-half-uur
 19. Mededelingen v an het college
 20. Sluiting 

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze vergadering. Klik hier om direct naar de stukken te gaan.

Top