Besluitvormende raadsvergadering 11 oktober

Dit item is verlopen op 18-10-2012.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 11 oktober 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een besluitvormende raadsvergadering.

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen verslagen
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen
 7. Raadsvoorstel Vaststellen van de 1e verordening tot wijziging van de Verordening Toeslagen en Verlagingen Wet werk en bijstand gemeente Nieuwkoop 2012 en de 1e verordening tot wijziging van de verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Nieuwkoop 2012
 8. Raadsvoorstel Vaststellen van de 1e verordening tot wijziging van de Verordening participatie schoolgaande kinderen gemeente Nieuwkoop 2012
 9. Raadsvoorstel 6e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland
 10. Raadsvoorstel Actualiseren Reglement van Orde
 11. Raadsvoorstel Vaststelling Definitief Ontwerp Damsteate – Langeraar
 12. Raadsvoorstel Opdracht extern adviseur Sleutelprojecten
 13. Vragen-half-uur
 14. Mededelingen van het college
 15. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze vergadering; klik hier. In de hal van het gemeentehuis in Nieuwveen ligt dan ook een vergaderset ter inzage.

Top