Begroting 2017 aangeboden aan de raad

Dit item is verlopen op 15-11-2016.

Het college van B&W heeft de Programmabegroting 2017-2020 en de Najaarsnota 2016 aan de gemeenteraad aangeboden; op 27 oktober bespreekt de gemeenteraad deze beide documenten.

In de programmabegroting staat hoeveel geld de raad beschikbaar stelt aan het college voor de uitvoering van beleid voor 2017 en in de Najaarsnota verantwoordt het college het lopende begrotingsjaar. In de besluitvormende raadsvergadering van 10 november 2016 stelt de gemeenteraad de beide financiële stukken definitief vast nadat zij zogenaamde ‘algemene beschouwingen’ hebben gehouden.

Laat uw mening horen

Zowel de Programmabegroting 2017-2020 als de Najaarsnota 2016 zijn voorstellen van het college van B&W aan de raad. De gemeenteraad kan de financiële stukken nog aanpassen en stelt ze uiteindelijk vast. De gemeenteraad hecht aan de mening van de inwoners van Nieuwkoop. Daarom is er de mogelijkheid voor inwoners, bedrijven en instellingen om hun visie te geven en in te spreken tijdens de meningsvormende raden op 27 oktober (om 19.30 uur). U kunt zich daarvoor aanmelden bij de griffie uiterlijk woensdag 27 oktober vóór 11.30 uur (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl ).

Ook kunt u uw mening kenbaar maken aan de gemeenteraad door een mail te sturen naar griffier@nieuwkoop.nl  of een brief te sturen naar Postbus 1, 2420 AA Ter Aar, gericht aan de gemeenteraad Nieuwkoop. Doe dit bij voorkeur vóór maandag 24 oktober.

Voor een verkorte versie van de voorstellen van het college van B&W verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

Top