Algemene beschouwingen op 8 november

Dit item is verlopen op 09-11-2007.

De gemeenteraad behandelt in de openbare vergadering van 8 november 2007 de conceptprogrammabegroting 2008. Deze conceptprogrammabegroting is voorbereid door het dagelijkse bestuur van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders. Alle raadsfracties geven voorafgaand aan de bespreking een algemene beschouwing. Daarna bespreken de raadsleden wat er eventueel veranderd moet worden in de aangeboden conceptbegroting. Aan het eind van de avond wordt de definitieve programmabegroting 2008 door de raad vastgesteld. De gemeenteraad stelt daarmee in de begroting vast welke taken de gemeente gaat uitvoeren en hoeveel geld daaraan mag worden besteed.

Een programmabegroting is veel meer dan een optelsom van allerlei bedragen: hij maakt duidelijk wat de gemeente het komende jaar wil doen en bereiken. De programmabegroting is daarom een van de belangrijkste stukken van het jaar. Per programma (beleidsterrein) wordt telkens antwoord gegeven op drie vragen: Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten?

 

Bijzonder dit jaar is dat het college deze conceptbegroting aanbiedt met een stelpost van € 500.000 voor de raad om nader in te vullen met beleidsvoornemens uit het raadsprogramma. De raad zal daar tijdens de raadsvergadering van 8 november discussie over voeren en invulling aan geven. De komende periode vindt er binnen alle fracties discussie plaats hoe deze € 500.000 met nieuw beleid in te vullen. Het moment dus om bij de diverse fracties aandacht te vragen voor het oplossen van problemen waar veel waarde aan gehecht wordt. via "politiek en bestuur"en dan "raad" vindt u informatie over de fracties die in de gemeenteraad zitten.

Top