Nieuws uit de raad

 • Hoorzitting ontwerpbestemmingsplan Nieuwveenseweg 29a

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 26 mei een hoorzitting over het ontwerpbestemmingsplan Nieuwveenseweg 29a.

 • Besluitvormende raadsvergadering 23 april

  Op de agenda o.a. Steunfonds Covid-19 voor maatschappelijke organisaties van vitaal belang en Duurzaamheidsvoucher Nieuwkoop.

 • Live meekijken met raadsvergaderingen

  Het is toch mogelijk om op de gebruikelijke wijze live mee te kijken met de vergaderingen van de gemeenteraad. 

 • Meningsvormende raad 8 april

  Er wordt woensdagavond 8 april digitaal vergaderd via Microsoft Teams vanwege het Coronavirus. Op de agenda o.a. duurzaamheidsvouchers, openbare verlichting en Coronacrisis.  

 • Raadsvergaderingen afgelast en/of uitgesteld

  Vanwege het coronavirus worden de raadsvergaderingen de komende periode afgelast en/of uitgesteld. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer er weer vergaderd kan worden.

 • Besluitvormende raadsvergadering 19 maart

  Deze vergadering is AFGELAST i.v.m. het coronavirus.

  Op de agenda o.a. Budget project Centrumlocatie Nieuwveen, Rekenkamerrapport Onderzoek Subsidiebeleid en Beleidskader Duurzaamheid.

 • Thema-avond van de gemeenteraad

  Op 12 maart is het hoofdthema van deze avond de Omgevingsvisie. Inwoners zijn van harte welkom; dit keer als toehoorder.

 • Meningsvormende Raad 5 maart

  Op de agenda o.a. Onderzoek Subsidiebeleid, Beleidskader Duurzaamheid, Budget Centrumlocatie Nieuwveen en Komgrenzen gemeente Nieuwkoop.

 • Wisseling raadsleden

  Wilfred Geerlof nieuw raadslid voor Samen Beter Nieuwkoop.

 • Thema-avond van de gemeenteraad

  Donderdagavond 20 februari is ‘Bewegen en gezondheid’ het hoofdthema van deze raadsavond.

 • Besluitvormende raadsvergadering 6 februari

  Op de agenda drie discussiestukken: Verordening Starterslening, Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) en Ontheffing woonplaats burgemeester.

 • Oriënterende bijeenkomst Monumentenbeleid

  Eigenaren van (gemeentelijke) monumenten en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om mee te praten donderdagavond 13 februari.

 • Twee bijzondere raadsvergaderingen

  Op donderdag 30 januari afscheid burgemeester Frans Buijserd en op maandag 3 februari beëdiging nieuwe burgemeester Robbert-Jan van Duijn.

 • Inloopspreekuur van de gemeenteraad

  Deel uw ideeën, plannen en eventuele zorgen met raadsleden. Op donderdagavond 23 januari 2020 vanaf 19:00 uur.

 • Twee bijeenkomsten van de raad op 16 januari

  Een Oriënterende Bijeenkomst over Schiphol en een raadsbijeenkomst over het proces Regionale Energietransitie (RES). Inwoners zijn van harte welkom als toehoorder.

 • Meningsvormende raden 23 januari

  Op de agenda o.a. Buytewech-Noord, Herontwikkeling Lindelaan (Ashram), Vaarwegenverordening, Motie Kleine windmolens, Voor en Vroegschoolse Educatie en Onderzoek Subsidiebeleid.

 • Raadsbijeenkomst over huisvesting arbeidsmigranten

  Op 9 januari 2020 laat de gemeenteraad zich informeren over de verschillende vraagstukken rond de huisvesting van arbeidsmigranten.

 • Besluitvormende raadsvergadering 12 december

  Op de agenda o.a. Belastingsverordeningen en tarieven 2020, Koersdocument Zorglandschap en bouwkredieten voor Integraal Kindcentrum (IKC) Ter Aar én Zevenhoven.

 • Besluitvormende raadsvergadering 17 december

  De naam van de beoogde nieuwe burgemeester wordt in deze raadsvergadering bekend gemaakt.

 • Inloopspreekuur van de gemeenteraad

  Deel uw ideeën, plannen en eventuele zorgen met raadsleden. Op donderdagavond 28 november 2019 vanaf 19:00 uur.

 • Meningsvormende Raden op 28 november

  Op de agenda o.a. Ontwerp Langeraarseweg Zuid, Bestemmingsplan Papeneiland, Kerkenvisie en de Belastingverordeningen en tarieven.

 • Besluitvormende raadsvergadering op 14 november

  Op de agenda staat het één discussiestuk het raadsvoorstel 'Verzoek tot instelling Ondernemersfonds'.

 • Meningsvormende Raden op 31 oktober

  Op de agenda o.a. Ondernemersfonds, Centrumplan Ter Aar, Geen fietspad Zevenhovenseweg, gemeentelijke begraafplaatsen en Koersdocument Zorglandschap.

 • Besluitvormende Raadsvergadering op 7 november

  Op de agenda o.a. de Najaarsnota 2019 en de Begroting 2020.

 • Investeren in toekomstige sportvoorzieningen

  In de raadsvergadering van 26 september staakten de stemmen over dit onderwerp; het voorstel is verworpen. 

 • Inloopspreekuur van de gemeenteraad

  Op donderdagavond 17 oktober 2019 vanaf 19:00 uur.

 • Besluitvormende raadsvergadering 26 september

  Op de agenda o.a. Investeren in sportvoorzieningen, Bestemmingplan Voorweg 23 en Geerweg 26, Verordening Sociaal Domein, Regionale agenda en Krediet gemeentekantoor Ter Aar.

 • Programmabegroting 2020-2023 aangeboden

  Het college van B&W heeft de Programmabegroting 2020-2023 en de Najaarsnota 2019 aan de gemeenteraad aangeboden. Op 8 oktober zijn de gespreksonderwerpen toegevoegd.

 • Procedure nieuwe burgemeester

  Voor het burgemeesterschap van Nieuwkoop hebben 26 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland (update 1 oktober)

 • Meningsvormende raden 12 september

  Op de agenda o.a. Investeren in sportvoorzieningen, Bestemmingplan Voorweg 23 en Geerweg 26, Nota ruimtelijk beleid, Verordening Sociaal Domein, Regionale agenda en Krediet gemeentekantoor Ter Aar.

 • Raadsvergadering op woensdag 4 september

  Dit is een extra besluitvormende raadsvergadering voor het vaststellen en aanbieden van de profielschets burgemeester aan de commissaris van de Koning én het vaststellen van de Verordening Vertrouwenscommissie.

 • Zomerreces gemeenteraad

  In de periode 22 juli tot en met 31 augustus 2019 zijn er geen reguliere meningsvormende raden en besluitvormende raadsvergaderingen gepland.

 • Terugblik besluitvormende raadsvergadering 11 juli

  Hieronder een korte terugblik. U kunt de vergadering terugkijken via '(live) uitzendingen gemeenteraad'

 • Terugblik besluitvormende raadsvergadering 4 juli

  Er zijn verschillende moties (verzoeken aan B&W) ingediend en is er één amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend.

 • Besluitvormende raadsvergadering 11 juli

  Op de agenda o.a. ruimtelijk plan Dorpsplein Noorden, profielschets burgemeester en toelating en beëdiging nieuw raadslid.

 • Stel je vraag aan de raad

  Heb jij een leuke vraag voor de raad?

 • Besluitvormende raadsvergadering 4 juli

  Op de agenda o.a. diverse financiële stukken en het raadsvoorstel niet vaststellen bestemmingsplan Kerkweg 28, 28b en 28c.

 • Meningsvormende raden 27 juni

  Op de agenda o.a. ruimtelijk plan Dorpsplein Noorden, bestemmingsplan Kerkweg 28, 28b en 28c, nota ruimtelijk beleid en evaluatie actieprogramma duurzaamheid.

 • Meningsvormende raden 20 juni - financiële stukken

  Op donderdagavond 20 juni om 19.30 uur bespreekt de raad in het gemeentehuis in Nieuwveen de actualisatie van de grondexploitaties, de jaarstukken 2018, de voorjaarsnota 2019 en de uitgangspuntennotitie 2020-2023.

 • Burgemeester gezocht

  Frans Buijserd gaat met pensioen en dus zoekt Nieuwkoop een nieuwe burgemeester. Een burgemeester wordt benoemd bij Koninklijk Besluit. De gemeenteraad zoekt een geschikte kandidaat.

 • Financiële stukken aangeboden aan de raad

  Het college van B&W heeft de ‘financiële stukken’ (jaarstukken, voorjaarsnota en uitgangspuntennotitie) aan de gemeenteraad aangeboden.

 • Een duurzaam dorp: wat doe je eraan?!

  Op woensdagavond 22 mei 2019 is de bijeenkomst 'Een duurzaam dorp; wat doe je eraan?!' waarbij de gemeenteraad en het college van B&W in gesprek gaan met inwoners en ondernemers over een duurzame gemeente.

 • Besluitvormende raadsvergadering 16 mei

  Op de agenda o.a. Startnotitie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, herstemming amendement 'geen mogelijkheid tot extra restafval container’ en de begrotingen van diverse gemeenschappelijke regelingen.

 • Meningsvormende raad 18 april 2019

  Op de agenda o.a. Startnotitie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en Bestemmingsplan IKC Zevenhoven

 • Besluitvormende raadsvergadering 4 april

  Als discussiestukken op de agenda o.a. het Afvalbeleidsplan en de beleidsnota Veiligheid en Handhaving.

 • Verkennende bijeenkomst Energietransitie

  Op donderdagavond 11 april 2019 is er een verkennende bijeenkomst over energietransitie.

 • Meningsvormende raden 21 maart 2019

  Op de agenda o.a. Afvalbeleidsplan, Veiligheid & Handhaving en StiBuNi 2.0.

 • Frans Buijserd blijft tot voorjaar 2020 burgemeester

  De huidige ambtstermijn van burgemeester Frans Buijserd loopt af op 15 december 2019 maar hij blijft nog een aantal maanden aan als waarnemer.

 • Besluitvormende raadsvergadering 7 maart 2019

  Op de agenda o.a. wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv), concept-energietransitiebrief, verordening rechtspositie raads- en commissieleden en fractieassistenten.

 • Hoorzitting ontwerpbestemmingsplan IKC Zevenhoven

  Er zijn bij de gemeenteraad geen zienswijzen ingediend op dit bestemmingsplan daarom vervalt de geplande hoorzitting. 

 • Bijeenkomst StiBuNi 2.0

  Deze oriënterende bijeenkomst over mogelijke samenwerking rond het beheer van sportaccommodaties is op donderdagavond 21 februari 2019 om 20:00 uur bij TV Nieuwkoop.

 • Meningsvormende raad op 14 februari 2019

  Op de agenda o.a. bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden, inrichtingsverzoek Nieuw Amstel Oost, wijzigingen in de Apv, aanpassing van de tarieventabel leges 2019. 

 • Besluitvormende raadsvergadering op 31 januari 2019

  Op de agenda o.a. huisvestingsverordening, werkbudget omgevingsvisie, realisatie 2 extra fte's beschut werken en begrotingswijziging Jeugdhulp 2019.

 • Moties 'ontwikkelingen Ter Aar, detailhandel in beweging'

  Bij het interpellatiedebat in de raadsvergadering van 17 januari zijn 5 moties (verzoeken aan het college van B&W) ingediend. Daarvan is er 1 verworpen en zijn er 4 aangenomen.

 • Raadsbijeenkomst over verkeersveiligheid

  Deze oriënterende bijeenkomst over verkeersveiligheid met o.a. zwaar- en landbouwverkeer is op donderdagavond 24 januari 2019.

 • Debat 'ontwikkelingen Ter Aar, detailhandel in beweging'

  Op donderdag 17 januari 2019 was er een interpellatiedebat over 'Ter Aar, detailhandel in beweging' in een extra raadsvergadering. Onder dit artikel staan de concept-besluitenlijst en de ingediende moties van deze vergadering opgenomen.

 • Raadsbijeenkomst: Toegang tot de acute zorg

  Deze oriënterende bijeenkomst op 10 januari 2019 gaat over de ontwikkelingen bij de huisartsenposten en de spoedeisende hulp in de regio en de gevolgen daarvan voor de inwoners van de gemeente Nieuwkoop.

 • Meningsvormende raad 17 januari 2019

  Op de agenda van deze MR staat o.a. huisvestingsverordening, werkbudget omgevingsvisie, realisatie 2 extra fte's beschut werken en begrotingswijziging Jeugdhulp 2019. Deze vergadering VERVALT. Alle onderwerpen worden rechtstreeks geagendeerd in de besluitvormende raadsvergadering van 31 januari 2019.

 • Raadsvergaderingen 2019

  De vaste vergaderavond van de gemeenteraad Nieuwkoop blijft ook in 2019 de donderdagavond. Van 24 december tot 7 januari is er 'kerstreces' en zijn er geen raadsvergaderingen ingepland.

 • Nieuwe Rekenkamerdirecteur

  Frank Hordijk is op 15 november 2018 als Rekenkamerdirecteur benoemd door de gemeenteraad.

 • Besluitvormende raadsvergadering 13 december 2018

  Op de agenda o.a bestemmingsplan ‘Visvijver Ons Stekkie, Noordse Buurt’, Deelname volwassenen met een laag inkomen aan het verenigingsleven, Belastingverordeningen en tarieven 2019.

 • Meningsvormende raden 29 november 2018

  Op de agenda's o.a. Bestemmingsplan Visvijver Ons Stekkie, Verkeersveilige inrichting Kerkweg, Verordening Sociaal Domein, Deelname volwassenen (laag inkomen) verenigingsleven, Belastingverordeningen en tarieven 2019.

 • Besluitvormende raadsvergadering 15 november 2018

  Op de agenda o.a. Paradijsweg-natte kant (budget), BIZ- Ter Aar (bedrijveninvesteringszone), Oude Spoorbaan (verkeersveiligheid), extra investeringen beheerplan wegen.

 • Besluitvormende raadsvergadering 8 november 2018

  Op de agenda de Najaarsnota 2018 en de Begroting 2019.

 • Ter Aar - Detailhandel in beweging

  In zijn vergadering van 18 oktober 2018 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over 'Ter Aar - Detailhandel in beweging'.

 • Meningsvormende raden 1 november 2018

  Op de agenda o.a. Paradijsweg-natte kant (budget), BIZ- Ter Aar (bedrijveninvesteringszone), Oude Spoorbaan (verkeersveiligheid), beheerplan wegen en diverse verkeersonderzoeken.

 • Besluitvormende raadsvergadering 18 oktober 2018

  De gemeenteraad neemt een besluit over  ‘Ter Aar – Detailhandel in beweging’ (Intratuin, Vomar, De Vlinder en Lindenplein).

 • Meningsvormende raden 17 oktober 2018

  Woensdagavond 17 oktober 2018 om 20:00 uur in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) zijn er twee meningsvormende raden over de begroting en de najaarsnota. 

 • 'Ter Aar - detailhandel in beweging'

  Op donderdagavond 11 oktober 2018 is er een extra meningsvormende raad ingepland over ‘Ter Aar – detailhandel in beweging’. Het college van B&W heeft daarover een raadsvoorstel aangeboden; zie bijlage hieronder.

 • Drie bijeenkomsten op 20 september

  Presentaties van het college van B&W én Cyclus over afvalbeleid en een presentatie van de Omgevingsdienst op donderdagavond 20 september 2018.

 • Besluitvormende raadsvergadering 27 september 2018

  Op de agenda o.a. Voorlopig ontwerp IKC / Sporthal Ter Aar, Bestemmingsplan Oostkanaalweg 30 en het Rekenkamerrapport 'Op reis naar een duurzaam Nieuwkoop'.

 • Begroting 2019 en Najaarsnota 2018

  Het college van B&W heeft de Programmabegroting 2019-2022 en de Najaarsnota 2018 aan de gemeenteraad aangeboden. 

 • Meningsvormende raad 13 september 2018

  Op de agenda o.a. Voorlopig ontwerp IKC / Sporthal Ter Aar, Doorontwikkeling digitale dienstverlening en Ontwikkelingen huisartsenpost Alphen a/d Rijn.

 • Ontwerpbestemmings-plan ‘Visvijver Ons Stekkie’

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 11 september een hoorzitting over het ontwerpbestemmingsplan ‘Visvijver Ons Stekkie, Noordse Buurt’.

 • Zomerreces gemeenteraad

  In de periode 16 juli tot en met 24 augustus 2018 zijn er geen reguliere meningsvormende raden en besluitvormende raadsvergaderingen gepland.

 • Besluitvormende raadsvergadering 12 juli

  Op de agenda o.a. Paradijsweg 'natte-kant', Buytewech-Noord, Oostkanaalweg 30, De Verwondering - Noordereiland, Warmterivier Schoterhoek II en Collegeprogramma.

 • Besluitvormende raadsvergadering 5 juli

  In deze vergadering besluit de gemeenteraad over de Jaarstukken 2017 en de Voorjaarsnota 2018.

 • Meningsvormende raden 28 juni

  Beide vergaderingen starten al om 19:30 uur. Op de agenda's o.a. Paradijsweg 'natte-kant', Buytewech-Noord, Oostkanaalweg 30, De Verwondering - Noordereiland.

 • Meningsvormende raden over de financiële stukken

  De financiële stukken worden op 20 en 21 juni besproken aan de hand van vooraf aangeleverde gespreksonderwerpen.

 • Besluitvormende raadsvergadering 7 juni

  Als discussiestuk op de agenda o.a. Aanvullend krediet nieuwbouw Ashram College.

 • Meningsvormende raden 24 mei 2018

  Op de agenda's o.a. Nieuwbouw Ashram College, Actieprogramma duurzaamheid en Beheerplan nautisch en vaarwegbeheer.

 • Besluitvormende raadsvergadering 24 mei

  Aansluitend op de meningsvormende raden is er om 22.00 uur een extra besluitvormende raadsvergadering speciaal voor de gemeenschappelijke regelingen. 

 • Terugblik raadsvergadering 26 april 2018

  Op de agenda stonden het aanbieden van het coalitieakkoord, de benoeming van wethouders en de toelating van nieuwe raadsleden.

 • Coalitieakkoord 2018-2022

  'VERBINDEN VERTROUWEN VOORUITGAAN' is de titel van het coalitieakkoord van Samen Beter Nieuwkoop, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop dat donderdagavond wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

 • Besluitvormende raadsvergadering 26 april 2018

  Op de agenda o.a. coalitieakkoord, benoeming wethouders en toelating nieuwe raadsleden.

 • Hoe gaat het nu verder na de verkiezingen?

  De gemeenteraadsverkiezingen waren op 21 maart en op 29 maart is de raad in zijn nieuwe samenstelling gestart. Op dit moment zijn de coalitieonderhandelingen bezig; hieronder de stand van zaken.

 • Coalitiegesprekken van start gegaan

  Onderstaand de inhoud van het persbericht van 9 april 2018 over de coalitiegesprekken.

  Op dinsdagavond 17 april  kunnen maatschappelijke partijen hun wensen en ideeën kenbaar maken.

 • Rapport informateur beschikbaar

  Op 5 april om 20:00 uur biedt de informateur René Vrugt formeel zijn rapport aan en geeft een toelichting. De lijsttrekkers en secondanten bespreken aan de hand van het rapport de te nemen vervolgstappen.

 • Gemeenteraad benoemt informateur

  Alle lijsttrekkers van de in de nieuwe raad vertegenwoordigende partijen hebben René Vrugt benoemd tot informateur.

 • Terugblik besluitvormende raadsvergadering 8 maart

  Hieronder een korte terugblik op deze vergadering. Wilt u de vergadering terugluisteren ga dan naar '(live) uitzendingen gemeenteraad'.

 • Detailhandelsbestemming achter de Intratuin

  In de besluitvormende raadsvergadering van 8 maart 2018 is het onderwerp ‘detailhandelsbestemming achter de Intratuin’ diverse keren ter sprake gekomen:

 • Ná de gemeenteraads-verkiezingen

  Belangrijke data zijn: 23 maart - Gesprek lijsttrekkers over verkiezingsuitslag en formatieproces; 27 maart - Laatste vergadering huidige raad en 29 maart - Installatie nieuwe raad. 

 • Besluitvormende raadsvergadering op 8 maart 2018

  Op de agenda o.a. proces sport en accommodaties, beleid kleinschalige particuliere bouwinitiatieven en investeringen voor onkruidbestrijding.

 • Verkiezingen voor de gemeenteraad

  De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 21 maart 2018.

 • Meningsvormende raden op 15 februari

  Op de agenda's onder andere bestemmingsplannen Voorwegzone Noorden en Damstaete en onder voorbehoud 'proces sport en accommodaties' en 'kleinschalige particuliere bouwinitiatieven'.

 • Raadsbijeenkomst Leerplicht

  Deze oriënterende bijeenkomst is op donderdag 8 februari 2018 om 21.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

 • Besluitvormende raadsvergadering op 1 februari 2018

  Op de agenda onder andere bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden, beleidsvisie gebruik recreatiewoningen en kleinschalige particuliere bouwinitiatieven.

 • Meningsvormende raden 18 januari 2018

  Op de agenda o.a. gebruik recreatiewoningen, particuliere bouwinitiatieven, bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden, bestemmingsplan Schilkerweg 6 en gasloze nieuwbouw.

 • Vier nieuwe fractieassistenten

  In de besluitvormende raadsvergadering van 14 december 2017 zijn vier nieuwe fractieassistenten benoemd.

 • Besluitvormende raadsvergadering 14 december 2017

  Discussiestukken op de agenda: subsidie hockeyclub Nieuwkoop, verkeersveiligheid Zevenhovenseweg, decemberwijziging 2017 en burgerparticipatie.

 • Besluitvormende raadsvergadering 30 november 2017

  Op de agenda van deze extra besluitvormende raadsvergadering één onderwerp 'Begrotingswijziging Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden' (RDOG).

 • Meningsvormende raden 30 november 2017

  Op de agenda's o.a. Subsidie Hockeyclub Nieuwkoop, Zevenhovenseweg, Teylerspark, Noorder- en Zuidereiland, Belastingverordeningen en tarieven 2018 en Burgerparticipatie.

 • Terugblik raadsvergadering 9 november 2017

  De besluitvormende raadsvergadering van 9 november stond vooral in het teken van de algemene beschouwingen.

 • Besluitvormende raadsvergadering 16 november 2017

  Op de agenda o.a. bedrijveninvesteringszone (BIZ) Reghthuysplein e.o., beheer- en beleidsplan wegen, Veilig Thuis en verordening sociaal domein.

 • Hoorzitting ontwerp-bestemmingsplan Voorwegzone

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 21 november een hoorzitting over het ontwerpbestemmingsplan Voorwegzone Noorden.

 • Besluitvormende raadsvergadering 9 november 2017

  Op de agenda o.a. Programmabegroting 2018-2021 Najaarsnota 2017 en Beleid- en Beheerplan recreatieve voorzieningen.

 • Meningsvormende raad op 2 november

  Op de agenda o.a. bedrijveninvesteringszone (BIZ) Reghthuysplein e.o., beheer- en beleidsplan wegen, Veilig Thuis en verordening sociaal domein.

 • Ontwerp-bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden

  De gemeenteraad houdt op 31 oktober een hoorzitting over het ontwerpbestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden.

 • Besluitvormende raadsvergadering op 12 oktober 2017

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 12 oktober 2017 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 28 september 2017 al meningsvormend gesproken.

 • Begroting 2018 aangeboden aan de raad

  Het college van B&W heeft de Programmabegroting 2018-2021 en de Najaarsnota 2017 aan de gemeenteraad aangeboden. Op 26 oktober bespreekt de gemeenteraad deze in de meningsvormende raad. Hieronder vindt u ook de concept actielijsten van de twee meningsvormende raden.

 • Raadsbijeenkomst burgerparticipatie en -initiatieven

  De gemeenteraad wil zich, via deze oriënterende bijeenkomst op 5 oktober, laten informeren over de ervaringen met burgerparticipatie en -initiatieven in Nieuwkoop.

 • Wat heeft mijn raadslid gedaan

  De bedoeling van ‘Wat heeft mijn raadslid gedaan’ is dat alle Nieuwkopers goed kunnen volgen aan de hand van een ‘politiek portret’ wat er in de gemeenteraad gebeurt.

 • Meningsvormende raad 28 september

  Op de agenda o.a. Beleid- en beheerplan recreatieve voorzieningen, startnotitie Omgevingswet, Centrumregeling Participatiewet, Actualisatie financiën onderwijshuisvesting. 

 • Raadsbijeenkomst over jongerenwerk

  De gemeenteraad van Nieuwkoop wil zich via een oriënterende bijeenkomst laten informeren over jongerenwerk in de gemeente.

 • Besluitvormende raadsvergadering 14 september 2017

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 14 september 2017 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1). Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 31 augustus al meningsvormend gesproken.

 • Meningsvormende Raad op 31 augustus 2017

  Op de agenda o.a. Bestemmingsplan Driekoppenland.

 • Twee wijzigingen in de raad

  De fractie MPN-PN heeft een nieuwe naam 'Natuurlijk Nieuwkoop' en raadslid Leen Mur gaat verder als 'Fractie Mur'. 

 • Nieuwe fractieassistent

  Hans Kruit is op 6 juli 2017 door de gemeenteraad benoemd als fractieassistent voor de VVD.

 • Zomerreces gemeenteraad

  In de periode 10 juli tot en met 18 augustus 2017 zijn er geen reguliere meningsvormende raden en besluitvormende raadsvergaderingen gepland.

 • Korte terugblik raadsvergadering 6 juli

  Hieronder vindt u de concept-besluitenlijst van deze raadsvergadering. Deze concept-besluitenlijst wordt pas in een latere vergadering vastgesteld. In de besluitenlijst staat kort per onderwerp wat de gemeenteraad heeft besloten.

 • Besluitvormende raadsvergadering 6 juli 2017

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 6 juli 2017 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 20 en 22 juni 2017 al meningsvormend gesproken.

 • Besluitvormende raadsvergadering 29 juni 2017

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 29 juni 2017 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 15 juni 2017 al meningsvormend gesproken.

 • Meningsvormende raden 22 juni 2017

  Op de agenda o.a. Rotonde Aardamseweg-Westkanaalweg, Teylersplein 2, Bestemmingsplan Middelweg, De Verwondering, Jeugdhulp en Energieakkoord.

 • Locatiekeuze sporthal Ter Aar

  De gemeenteraad houdt op dinsdagavond 20 juni 2017 om 20.00 uur een extra meningsvormende raad in het gemeentehuis in Nieuwveen (Teylersplein 1). Er staat één onderwerp op de agenda: Locatiekeuze sporthal Ter Aar.

 • Besluitvormende raadsvergadering 1 juni 2017

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 1 juni 2017  om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1). Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 18 mei 2017 al meningsvormend gesproken.

 • Financiële stukken aangeboden

  Het college van B&W heeft de ‘financiële stukken’: jaarstukken, voorjaarsnota en uitgangspuntennotitie aan de gemeenteraad aangeboden. De raad bespreekt deze op 15 juni in de meningsvormende raad.

 • Hoorzitting bestemmingsplan 23 mei 2017

  De gemeenteraad houdt op dinsdagavond 23 mei een hoorzitting over het ontwerpbestemmingsplan Driekoppenland.

 • Meningsvormende raad 18 mei 2017

  Op de agenda o.a. actualisatie grondexploitaties en financiële beleidsnota's, begrotingen van gemeenschappelijke regelingen en een vergaderschema 2018 van de gemeenteraad.

 • Besluitvormende raadsvergadering 11 mei 2017

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 11 mei 2017 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 20 april  al meningsvormend gesproken.

 • Gemeenteraads-verkiezingen 2018

  De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart 2018 dat lijkt nog ver weg maar een aantal politieke partijen in Nieuwkoop gaat komende maanden al aan de slag met hun verkiezingsprogramma en kandidatenlijst.

 • Meningsvormende raad op 20 april 2017

  Op de agenda o.a. beleidsregel Wonen - Vliegen, aankopen Westkanaalweg en gebiedsontwikkeling Buytewech Noord.

 • Besluitvormende raadsvergadering 6 april 2017

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 6 april 2017 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

 • Meeluisteren wordt meekijken

  Met de raadsvergadering van 6 april 2017 kunt u thuis meekijken.

 • Hoorzitting bestemmingsplannen

  De gemeenteraad houdt op 11 april een hoorzitting over de ontwerpbestemmingsplannen:

  'Teylerspark', 'Middelweg' en 'Damstaete'.

 • Besluitvormende raadsvergadering 9 maart 2017

  Veel hamerstukken op de agenda van deze raadsvergadering.

 • Bijeenkomst over ervaringen Stibuni (sportaccommodatie exploitant)

  De gemeenteraad van Nieuwkoop wil zich via een oriënterende bijeenkomst laten informeren over de ervaringen van Stibuni met de Nieuwkoopse sportclubs en andersom.

 • Terugblik 2 februari 2017

  In deze raadsvergadering stemde de raad in met de vier raadsvoorstellen, werd er een motie ingediend en mondelinge vragen gesteld.

 • Besluitvormende raadsvergadering op 2 februari 2017

  Op de agenda: burgerhulpverlening en AED's, maatschappelijke zorg, leasecontract verlichtingsareaal en  wijziging SVHW.

 • Meningsvormende raden op 16 februari 2017

  Op de agenda van deze twee meningsvormende raden o.a. omgevingswet, kleinschalige bouwinitiatieven en herziening van 2 bestemmingsplannen.

 • Reanimatie en gebruik AED

  Raadsleden en fractieassistenten zijn getraind in het reanimeren en het gebruiken van een AED.

 • Hoorzitting bestemmingsplannen

  De gemeenteraad houdt een hoorzitting over de ontwerpbestemmingsplannen: ‘Langeraar en Papenveer 1e herziening’ , Kern Nieuwkoop 1e herziening’ en ‘Noordse Dorpsweg naast 12B, Noorden’.

 • Terugblik 19 januari 2017

  Op 19 januari waren er twee raadsvergaderingen; eerst een besluitvormende en daarna een meningsvormende.

 • Nieuws uit de raad 9 januari 2017

  'Nieuws uit de raad' bevat de tekst die ook staat op pagina 3 van Nieuwkoop Nieuws; het tweewekelijks huis-aan-huis communicatieblad van de gemeente Nieuwkoop. Dit keer uit nummer 153, 9 januari 2017.

 • Nieuwe fractieassistent

  Oana Poppa is op 15 december 2016 door de raad benoemd als fractieassistent voor het CDA en de volgende dag beëdigd door de voorzitter van de raad. Oana is de 5e fractieassistent die in de politiek is gekomen via de training 'Jong Talent 2016'.

 • Besluitvormende raadsvergadering 19 januari 2017

  Dit is een extra raadsvergadering met één inhoudelijk punt: SWA (Sociale Werkvoorziening Alphen a/d Rijn) en voorafgaand aan de meningsvormende raad.

 • Meningsvormende raad 19 januari 2017

  Op de agenda o.a. Burgerhulpverlening en AED's  en Regionaal Beleidskader Maatschappelijke Zorg 2017-2025 .

 • Besluitvormende raadsvergadering 15 december 2016

  Op de agenda van deze besluitvormende raadsvergadering staan veel verschillende onderwerpen.

 • Meningsvormende raden 8 december 2016

  Op de agenda's o.a. startnotitie recreatiewoningen, bestemmingsplan kern Nieuwveen Zevenhoven Noordeinde, Aardamseweg, Sociaal Domein, DNA Nieuwkoop en Netwerk Ontdek Nieuwkoop.

 • Besluitvormende raadsvergadering 1 december 2016

  Op de agenda o.a. belastingverordeningen en tarieven 2017, Koersplan Participatiewet en zondag openstelling winkels.

 • Begroting vastgesteld; moties zondagsopenstelling

  De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 10 november 2016 de programmabegroting ongewijzigd vastgesteld. In de begroting staat hoeveel geld de raad beschikbaar stelt aan het college voor de uitvoering van beleid voor 2017. Tijdens de behandeling van de begroting zijn er twee moties (verzoeken aan B&W) ingediend over de zondagsopenstelling van winkels.

 • Meningsvormende raden 17 november 2016

  Er staan veel verschillende onderwerpen op de agenda's van deze twee meningsvormende raden.

 • Besluitvormende raadsvergadering 10 november 2016

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 10 november 2016  om 19.30 uur in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1). Op de agenda o.a. Najaarsnota 2016 en Programmabegroting 2017-2020.

 • Besluitvormende raadsvergadering 3 november 2016

  De vergadering is gehouden op donderdag 3 november 2016 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1). Op de agenda o.a. bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop. De concept besluitenlijst met de ingediende amendementen vindt u hier.

 • Bestemmingsplan Landelijk Gebied

  Bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop wordt besproken in de meningsvormende raad van 13 oktober 2016.

 • Bijeenkomst Sociaal Domein 20 oktober 2016

  De directeur van de Rekenkamer licht zijn onderzoek over het sociale domein toe en externe experts geven op een inspirerende wijze hun visie.

 • Begroting 2017 aangeboden aan de raad

  Het college van B&W heeft de Programmabegroting 2017-2020 en de Najaarsnota 2016 aan de gemeenteraad aangeboden; op 27 oktober bespreekt de gemeenteraad deze beide documenten.

 • Besluitvormende raadsvergadering 6 oktober 2016

  Op de agenda Woonvisie Nieuwkoop 2016-2025 en Inventarisatie en inspectie verkeersborden. De CONCEPT besluitenlijst is bijgevoegd inclusief de in stemming gebrachte amendement en motie.

 • Tom de Kleer raadslid

  Tijdens de raadsvergadering van 15 september 2016 is er een nieuwe wethouder door de gemeenteraad benoemd en een nieuw raadslid toegelaten.

 • Meningsvormende raad 22 september 2016

  Op de agenda staan 'inventarisatie en inspectie verkeersborden' en 'Woonvisie Nieuwkoop 2016-2025'.

 • Besluitvormende raadsvergadering 15 september 2016

  Op de agenda o.a. afscheid wethouder Trudy Veninga, huisvestingslasten Sociale Werkvoorziening Alphen a/d Rijn (SWA) en benoeming nieuwe wethouder.

 • Oriënterende bijeenkomst over duurzaam bouwen

  Deze oriënterende bijeenkomst op 8 september over duurzaam bouwen is op locatie daarom moet u zich vooraf aanmelden bij de griffie.

 • Meningsvormende raad 1 september

  Op de agenda o.a. meerjarensubsidie zwembad Aarweide, huisvestingslasten SWA en actieprogramma Duurzaamheid.

 • Speeddate met raadsfracties

  Op donderdagavond 25 augustus 2016 kunt u speeddaten met de fracties uit de gemeenteraad.

 • Zomerreces 2016

  Het zomerreces van de gemeenteraad in Nieuwkoop loopt van 11 juli tot en met 19 augustus. In deze periode zijn er geen reguliere meningsvormende raden en besluitvormende raadsvergaderingen gepland.

 • Vergader-app

  iBabs-pro: handige app voor de openbare raadsstukken van Nieuwkoop.

 • Raadsvergaderingen Landelijk Gebied

  Op 13 oktober en 3 november 2016 wordt het ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied besproken in de gemeenteraad.

 • Hoorzitting gemeenteraad over ontwerp bestemmingsplan

  De hoorzitting voor het ontwerp bestemmingsplan Kern Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde is op dinsdagavond 5 juli 2016.

 • Besluitvormende raadsvergadering 30 juni 2016

  De financiële stukken: Jaarstukken 2015, Voorjaarsnota 2016 en Uitgangspuntennotitie 2017-2020 en Mid Term Review staan op de agenda.

 • Besluitvormende raadsvergadering 23 juni 2016

  Donderdagavond 23 juni om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen besluitvormende raadsvergadering. Op de agenda o.a. stedenbouwkundige ontwerpen sociale huurwoningen diverse locaties, herijking structuurvisie, erfgoedverordening en wijziging Apv.

 • Meningsvormende raden 15 en 16 juni 2016

  Op woensdag- en donderdagavond 15 en 16 juni bespreekt de raad de jaarstukken 2015, voorjaarsnota 2016 en de uitgangspuntennotitie voor de begroting 2017 - 2020 in vier meningsvormende raden.

 • Op 9 juni extra besluitvormende raadsvergadering

  Aansluitend op de meningsvormende raden is er een extra besluitvormende raadsvergadering voor alleen gemeenschappelijke regelingen. Alle stukken zijn discussiestukken omdat ze niet eerder besproken zijn in een meningsvormende raad; de periode voor het indienen van zienswijzen is daarvoor te kort.

 • Meningsvormende raden 9 juni 2016

  Donderdagavond 9 juni om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen twee meningsvormende raden. Op de agenda o.a. stedenbouwkundige ontwerpen diverse locaties, herijking structuurvisie, erfgoedverordening en wijziging Apv.

 • Laatste kans voor jonge talenten

  Meld je aan voor de kick-off op woensdag 1 juni om 20.00 uur.

 • Besluitvormende raadsvergadering 26 mei 2016

  Donderdagavond 26 mei om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen besluitvormende raadsvergadering. Op de agenda o.a. subsidiebeleid, afvalbeleid en digitale vaarvergunning.

 • Meningsvormende raden 12 mei 2016

  Donderdagavond 12 mei om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen twee meningsvormende raden. Op de agenda o.a. subsidiebeleid, afvalbeleid, Noordse Buurt, en twee bestemmingsplannen.

 • Vind Nieuwkoopse raadsstukken via iBabs

  Via de vergader-app iBabs heeft u toegang tot de openbare stukken van de Nieuwkoopse gemeenteraad.

 • Jonge talenten training levert veel op

  Binnenkort start voor de tweede keer een training voor jonge talenten in de politiek. Een aantal jongeren heeft zich al aangemeld. Doe jij ook mee of twijfel je nog of politiek iets voor je is?

 • Besluitvormende raadsvergadering 21 april 2016

  Donderdagavond 21 april om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen besluitvormende raadsvergadering. Op de agenda één discussiepunt Huisvesting en integratie statushouders.

 • Raadsbijeenkomst over bibliotheken op 14 april

  Op donderdagavond 14 april om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een oriënterende bijeenkomst over bibliotheken aan het woord komen Probiblio, bibliotheek Rijn en Venen en basisscholen.

 • Meningsvormende raden 7 april 2016

  Donderdagavond 7 april om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen twee meningsvormende raden. Op de agenda o.a. huisvesting en integratie statushouders en diverse bestemmingsplannen.

 • Begin in de gemeente Nieuwkoop jouw politieke carrière!

  Binnenkort start voor de tweede keer een training voor jonge talenten in de politiek. Je kunt je daarvoor nog steeds aanmelden.

 • Besluitvormende raadsvergadering 24 maart 2016

  Donderdagavond 24 maart om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen besluitvormende raadsvergadering met o.a. duurzaam energiesysteem Aarweide en herbevestiging woonbeleid.

 • Meningsvormende raad 10 maart 2016

  Donderdag 10 maart om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen één meningsvormende raad. Op de agenda o.a. streekarchief, zwembad Aarweide en herbevestiging woonbeleid.

 • Hoorzitting bestemmingsplan Landelijk Gebied

  Deze hoorzitting over het ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied is op dinsdagavond 8 maart 2016 in de raadszaal, Teylersplein 1 in Nieuwveen.

 • Ben jij de nieuwe minister-president?

  Begin in de gemeente Nieuwkoop jouw politieke carrière! Ben je tussen de 16 en 30 jaar, houd je van politiek en ben je betrokken bij de gemeente? Meld je dan nu aan als ‘jong talent’ bij Edzard van Holthe (de griffier) via telefoon 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl

 • Besluitvormende raadsvergadering 18 februari 2016

  Donderdagavond 18 februari om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen besluitvormende raadsvergadering met o.a. Actieplan Nieuwkoop Werkt, Regionale uitstraling kern Nieuwkoop en Budget inititiatieven samenleving.

 • Nieuwe fractieassistent

  Joke van der Poel is door de gemeenteraad als fractieassistent benoemd voor D66.

 • Meningsvormende raden 4 februari 2016

  Donderdag 4 februari om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen twee meningsvormende raden. Op de agenda o.a. Actieplan Nieuwkoop Werkt, Regionale uitstraling kern Nieuwkoop en Budget initiatieven samenleving.

 • Terugblik eerste jaar 'Tom in de buurt'

  Op donderdagavond 28 januari 2016 organiseert de gemeenteraad van Nieuwkoop om 20.00 uur een oriënterende bijeenkomst met als titel: ‘Terugblik eerste jaar Tom in de buurt. Wat ging goed en wat kan beter?’

 • Besluitvormende raadsvergadering 21 januari 2016

  De gemeenteraad vergadert donderdagavond 21 januari om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen over o.a. huisvesting statushouders, economische actieagenda en digitaal vaarvignet.

 • Nieuwe website gemeenteraad

  De website van de gemeenteraad is vernieuwd per 22 december 2015. De website is nu ook goed toegankelijk gemaakt voor tablets en smartphones.

 • Meningsvormende raden 7 januari 2016

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 7 januari 2016 in het gemeentehuis in Nieuwveen twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen.

 • Donderdagavond vaste raadsavond in 2016

  Het vergaderschema van de gemeenteraad voor 2016 is vastgesteld. De vaste vergaderavond van de gemeenteraad blijft de donderdagavond.

 • Besluitvormende raadsvergadering 10 december 2015

  De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen.

 • Besluitvormende raadsvergadering op 26 november 2015

 • Meningsvormende raden 26 november 2015

 • Raadsbericht 12 november 2015

  De gemeenteraad heeft donderdag 12 november 2015 onder andere vergaderd over de Programmabegroting 2016-2019. Via dit raadsbericht lichten wij de besluiten kort toe.

 • Besluitvormende raadsvergadering 12 november 2015

 • 'Nieuwkoopse woningmarkt' op 19 november 2015

 • Discussiepunten 28 en 29 oktober

 • Begroting 2016 en Najaarsnota 2015 in de gemeenteraad

 • Besluitvormende raadsvergadering 15 oktober 2015

 • Meningsvormende raden 1 oktober

 • Raadsbericht 17 september 2015

  De gemeenteraad heeft donderdagavond 17 september vergaderd. Via het onderstaande raadsbericht lichten wij de besluiten kort toe. U kunt de raadsvergadering terugluisteren via 'beluister de raadsvergadering'.

 • Nieuwe visie op winkels

 • Besluitvormende raadsvergadering 17 september 2015

 • Meningsvormende raden 3 september

 • 'Tom in de buurt' en 'Regie op regionale samenwerking'

 • Twee oriënterende bijeenkomsten op 27 augustus 2015

 • Zomerreces tot 21 augustus

  De gemeenteraad van Nieuwkoop is op zomerreces van 11 juli tot 21 augustus 2015; er zijn dan geen raadsvergaderingen. In deze periode is ook de griffie beperkt bereikbaar. Het kan dus zijn dat het een aantal dagen duurt voordat u een reactie ontvangt.

  Op 27 augustus zijn er twee oriënterende bijeenkomsten; één over 'TOM in de buurt' en de ander over 'Regie op regionale samenwerking'. Hierover vindt u later meer informatie. De eerst volgende meningsvormende raad is op 3 september.

 • Uitgangspunten begroting in raad van 9 juli

 • Besluitvormende raadsvergadering 9 juli 2015

 • Besluitvormende raadsvergadering 2 juli 2015; financiële stukken

 • Meningsvormende raden 25 juni 2015

 • Meningvormende raden 17 en 18 juni 2015: financiële stukken

 • Besluitvormende raadsvergadering 11 juni 2015

 • Meningsvormende raden 28 mei 2015

 • Besluitvormende raadsvergadering 21 mei 2015

 • Meningsvormende raden 30 april 2015

 • Bijeenkomst over de transformatie van de zorg op 23 april

 • Op 2 april meningsvormende én besluitvormende raadsvergadering

 • Besluitvormende raadsvergadering 19 maart 2015

 • Meningsvormende raad 5 maart 2015

 • Presentatie SVHW op 26 februari

 • Raadsvergaderingen algemeen

 • Veel publiek bij hoorzitting Vivero

  Woensdagavond 28 januari 2015 hield de gemeenteraad een hoorzitting over het ontwerpbestemmingsplan Vivero (voorheen Langeraar-Oost), Langeraarseweg 12 en Landgoed Langeraar.

 • Raadsvergaderingen 5 februari 2015

 • Hoorzitting Vivero, Langeraarseweg 12 en Landgoed Langeraar op 28 januari 2015

 • Besluitvormende raadsvergadering 22 januari 2015

 • Meningsvormende raad op 8 januari 2015

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 8 januari 2015 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen één meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Besluitvormende raadsvergadering 11 december 2014

 • Oriënterende bijeenkomst 'Wonen' op 4 december 2014

 • Meningsvormende raden 27 november 2014

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 27 november 2014 in het gemeentehuis in Nieuwveen twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Besluitvormende raadsvergadering 13 november 2014

 • Oriënterende bijeenkomst onderwijshuisvesting op 6-11-2014

 • Meningsvormende raad op 6 november 2014

 • Meningsvormende raden 29 en 30 oktober (financiële stukken)

 • Besluitvormende raadsvergadering 16 oktober 2014

 • Meningsvormende raden 2 oktober 2014

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 2 oktober 2014 in het gemeentehuis in Nieuwveen twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

  Let op: meningsvormende raad II heeft een afwijkende starttijd namelijk om 19.30 uur. Dit is gedaan om wethouder Pietersen de kans te geven om bij beide vergaderingen aanwezig te zijn.

 • Besluitvormende raadsvergadering 25 september 2014

 • Meningsvormende raden 11 september 2014

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 11 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen gelijktijdig twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Oriënterende Bijeenkomsten Breedband en Participatiewet op 4 september

 • Zomerreces tot 1 september 2014

  De gemeenteraad van Nieuwkoop is op zomerreces van 21 juli  tot 1 september 2014; er zijn dan geen raadsvergaderingen.

  Op 4 september zijn er twee oriënterende bijeenkomsten; één over de Participatiewet en de ander over Breedband. De eerst volgende meningsvormende raad is op 11 september.

 • Zomerrubriek 2014: Rondje raad

  In deze rubriek vertellen de 21 raadsleden uit Nieuwkoop de komende weken kort iets over zichtzelf.  Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is een aantal raadsleden teruggekomen maar zijn er ook veel nieuwe gezichten. Lees hieronder waar ze zich voor inzetten en waar u ze tegen kunt komen (artikelen uit Nieuwkoop Nieuws).

 • Besluitvormende raadsvergadering 17 juli 2014

 • Raadsbericht 26 juni 2014

  De gemeenteraad heeft donderdag 26 juni 2014 vergaderd. Deze vergadering stond in het teken van de financiële stukken: het jaarverslag 2013, de voorjaarsnota 2014 en de uitgangspuntennotitie 2015-2018. Via dit raadsbericht lichten wij de besluiten kort toe.

 • Oriënterende Bijeenkomst Jeugdzorg op 10 juli 2014

 • Meningsvormende raad 3 juli 2014

 • Besluitvormende raadsvergadering 26 juni 2014

 • Meningsvormende raden 11 en 12 juni

  Op deze woensdag- en donderdagavond om 20.00 uur bespreekt de raad in het gemeentehuis in Nieuwveen de jaarstukken 2013, voorjaarsnota 2014 en de uitgangspuntennotitie voor de begroting 2015 - 2018. De raad neemt 26 juni 2014 een besluit over deze stukken.

 • Raadsbericht Nieuwkoop 20 mei 2014

  De gemeenteraad heeft dinsdag 20 mei 2014 vergaderd. Via dit raadsbericht lichten wij de besluiten kort toe.

 • Besluitvormende raadsvergadering 20 mei 2014 (dinsdag)

 • Raadsbericht 24 april 2014

  De gemeenteraad heeft donderdag 24 april  2014 vergaderd. Via dit raadsbericht lichten wij de besluiten kort toe.

 • Besluitvormende raadsvergadering op 20 mei (nieuwe datum)

  Besloten is om de komende besluitvormende raadsvergadering op dinsdag 20 mei 2014 te houden. Dit in verband met de verkiezingen voor het Europees Parlement op de eerder ingeplande donderdag 22 mei.

 • Meningsvormende raad op 8 mei 2014

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 8 mei om 20.00 uur één meningsvormende raad in het gemeentehuis in Nieuwveen. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

  De besluitvorming over de meeste agendapunten vindt plaats op dinsdag 20 mei 2014.

 • Besluitvormende raadsvergadering 24 april 2014

  De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 24 april 2014 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden dan al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 10 april.

 • Meningsvormende raden 10 april 2014

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 10 april 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen gelijktijdig twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Raadsvergadering 1 april 2014 (rapport informateur)

  Op dinsdagavond 1 april 2014 om 20.00 uur is er in het gemeentehuis in Nieuwveen een extra besluitvormende raadsvergadering over het rapport van de informateur.

 • Raadsbericht 26 maart 2014

  Een korte terugblik op de raadsvergadering van 25 maart 2014.

 • Lijsttrekkers schakelen informateur in

  De lijsttrekkers van alle 6 de gekozen partijen in de gemeenteraad van Nieuwkoop, hebben de heer Bauke de Haan gevraagd om als informateur voor de gemeenteraad aan de slag te gaan.

 • Besluitvormende raadsvergaderingen 25 en 27 maart

  Omdat er op 19 maart 2014 gemeenteraadsverkiezingen zijn vergadert de raad in zijn oude samenstelling voor het laatst op dinsdag 25 maart en vergadert de nieuwe raad op donderdag 27 maart.

 • Besluitvormende raadsvergadering 27 februari 2014

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 27 februari 2014 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 13 februari 2014.

 • Gemeenteraadsverkiezingen 2014

  Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Op www.nieuwkoopstemt.nl vindt u alles over deze verkiezingen; ook de uitslagen.

 • Meningsvormende raad 13 februari 2014

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 13 februari 2014 om 20.00 uur één meningsvormende raad in het gemeentehuis in Nieuwveen. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Besluitvormende raadsvergadering 30 januari 2014

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 30 januari 2014 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 16 januari 2014.

 • Oriënterende Bijeenkomsten 6 februari 2014

  Op donderdagavond 6 februari om 20:00 uur zijn er gelijktijdig twee oriënterende bijeenkomsten in het gemeentehuis in Nieuwveen. Een over de inhoud en opzet van de gemeentelijke begroting. De ander over de zomerparken.

 • Meningsvormende raad 16 januari 2014

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 16 januari 2014 om 20.00 uur één meningsvormende raad in het gemeentehuis in Nieuwveen. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Verkiezingen gemeenteraad in 2014

  De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 zijn in volle gang.

 • Besluitvormende raadsvergadering 12 december 2013

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 12 december 2013 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 28 november.

 • Raadsbericht 21 november 2013

  De gemeenteraad heeft donderdag  21 november 2013 vergaderd. Via dit raadsbericht lichten wij een besluit kort toe.

 • StemWijzer voor Nieuwkoop

  Welke onderwerpen moeten volgens u in de StemWijzer voor Nieuwkoop?

 • Meningsvormende raden op 28 november 2013

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 28 november 2013 om 20.00 uur twee meningsvormende raden in het gemeentehuis in Nieuwveen. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Besluitvormende raadsvergadering 21 november 2013

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 21 november 2013 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 7 november.

 • Algemene beschouwingen op 14 november 2013

  Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 14 november 2013 om 19:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 31 oktober 2013.

 • Meningsvormende raden op 7 november 2013

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 7 november 2013 om 20.00 uur twee meningsvormende raden in het gemeentehuis in Nieuwveen. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Meningsvormende raden 31 oktober 2013

 • Oriënterende Bijeenkomsten 24 oktober 2013

  Op donderdag 24 oktober 2013 organiseert de gemeenteraad van Nieuwkoop twee oriënterende bijeenkomsten over 'Veiligheid en calamiteiten' en 'Toekomst glastuinbouw'.

 • Gezondheidsrisico's bij pluimveehouderij 24 oktober 2013

  Op 24 oktober 2013 presenteert B&W aan de gemeenteraad de resultaten van een onderzoek naar het monitoren van gezondheidsrisico’s rondom een pluimveehouderij in Langeraar.

 • Besluitvormende raadvergadering 17 oktober 2013

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 17 oktober 2013 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 3 oktober.

 • Ontwerpbestemmingsplan Ter Aar West; hoorzitting op 2 oktober

  De hoorzitting voor dit bestemmingsplan is op woensdagavond 2 oktober 2013 om 20.00 uur in de raadszaal Teylersplein 1 in Nieuwveen.

 • Meningsvormende raad op 3 oktober 2013

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 3 oktober 2013 om 20.00 uur één meningsvormende raad  in het gemeentehuis in Nieuwveen. In deze vergadering  worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Het ontwerpbeheerplan Natura 2000

  Op maandagavond 16 september is een afvaardiging van de gemeenteraad van Nieuwkoop met 18 personen naar het provinciehuis gegaan. Daar is met de Statencommissie Groen en Water van de over het ‘Beheerplan Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en de Haeck’ gesproken.
   

 • Besluitvormende raadsvergadering 19 september 2013

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 19 september 2013 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 5 september. De geluidsopname van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

 • Meningsvormende Raden 5 september 2013

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 5 september 2013 om 20.00 uur twee meningsvormende raden in het gemeentehuis in Nieuwveen. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • In de zomer geen vergaderingen

  De eerst volgende geplande vergadering van de gemeenteraad is op 5 september 2013. Op die datum zijn er meningsvormende raden gepland.

 • Raadsvergadering 11 juli 2013 (raadsbericht)

  De gemeenteraad heeft donderdag 11 juli 2013 vergaderd. Via dit raadsbericht lichten wij enkele besluiten kort toe.

 • Zomerrubriek 2013

  In de zomervakantie vergadert de gemeenteraad niet. Raadsleden vertellen in de zomerrubriek in Nieuwkoop Nieuws wat ze naast hun raadswerk nog meer in Nieuwkoop doen. Raadsleden hebben vaak een baan of eigen bedrijf en doen daarnaast ook nog vrijwilligerswerk.

 • Besluitvormende raadsvergadering 11 juli 2013

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 11 juli 2013 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 27 juni. De geluidsopname van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

 • Meningsvormende raden 27 juni 2013

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 27 juni 2013 om 20.00 uur twee meningsvormende raden in het gemeentehuis in Nieuwveen.

 • Besluitvormende raadsvergadering 20 juni 2013

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 20 juni 2013 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 6 juni. De geluidsopname van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

 • Vervolg raadsvergadering op 3 juni 2013

  De besluitvormende raadsvergadering van 30 mei 2013 is geschorst en gaat op maandag 3 juni om 20:00 uur verder.

 • Meningsvormende raden op 6 juni 2013. Het 'juni-gesprek'

  Op donderdagavond 6 juni 2013 om 20.00 uur vindt het zogenaamde “juni-gesprek” over diverse financiële stukken plaats in het gemeentehuis in Nieuwveen. In dit gesprek tussen college van B&W en de gemeenteraad wordt naar vorig jaar (jaarstukken), naar dit jaar (voorjaarsnota) en naar volgend jaar (uitgangspuntennotitie) gekeken.

  Om 20.00 uur geeft de wethouder financiën in de raadzaal (in Nieuwveen) een centrale presentatie van ongeveer 15 minuten. Daarna splitst de vergadering zich in twee delen.

 • Besluitvormende raadsvergadering 30 mei 2013

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 30 mei 2013 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 16 mei. De geluidsopname van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

 • Maatschappelijke Structuurvisie wordt besproken op 23 mei

  De raad heeft tijdens de meningsvormende raad II van donderdagavond 16 mei besloten agendapunt 5 “Raadsvoorstel Maatschappelijke structuurvisie” op een ander moment te bespreken te weten donderdagavond 23 mei 2013. De vergadering vindt plaats in de commissiekamer van het gemeentehuis in Nieuwveen en vangt aan om 20.00 uur.

  Voor stukken van de Maatschappelijke Structuurvisie bekijk de agenda van 16 mei, agendapunt 5, klik hier

 • Raadsbericht Nieuwkoop 25 april

  De gemeenteraad heeft donderdag 25 april 2013 vergaderd. Via dit raadsbericht lichten wij de besluiten kort toe.

 • Meningsvormende raden op 16 mei

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 16 mei 2013 om 20.00 uur twee meningsvormende raden in het gemeentehuis in Nieuwveen. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Ashram bezoekt gemeenteraad

  Op vrijdagmiddag 19 april bezochten 14 leerlingen van het Ashramcollege de gemeenteraad.

 • NIEUW: Live meeluisteren met de raadsvergadering

  Vertel ons uw ervaringen

 • Herbenoeming burgemeester

  Eind 2013 wordt bepaald of Frans Buijserd wordt herbenoemd als burgemeester van Nieuwkoop. Voor deze herbenoeming is een vertrouwenscommissie bestaande uit acht Nieuwkoopse raadsleden (de fractievoorzitters) in het leven geroepen.

 • Besluitvormende raadsvergadering 25 april 2013

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 25 april 2013 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 11 april.

 • Raadsbericht 28 maart 2013

  De gemeenteraad heeft donderdag 28 maart 2013 vergaderd. Via dit raadsbericht lichten wij de besluiten kort toe.

 • Meningsvormende raden 11 april 2013

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 11 april 2013 om 20.00 uur twee meningsvormende raden in het gemeentehuis in Nieuwveen. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Hoorzittingen bestemmingsplannen

  Afgelopen maanden heeft een aantal ontwerpbestemmingsplannen ter inzage gelegen waarop belanghebbenden hun zienswijzen konden indienen. De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om direct na de formele ter inzage periode van zes weken een hoorzitting te houden. Doel van deze hoorzittingen was dat indieners van zienswijzen hun verhaal ook aan een aantal raadsleden konden vertellen.

 • Besluitvormende raadsvergadering 28 maart 2013

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 28 maart 2013 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 14 maart. De geluidsopname van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

 • Meningsvormende raden 14 maart 2013

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 14 maart 2013 om 20.00 uur gelijktijdig twee meningsvormende raden in het gemeentehuis in Nieuwveen. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Besluitvormende raadsvergadering 28 februari 2013

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 28 februari 2013 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 14 februari. De geluidsopname van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

  De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

 • Hoorzitting ontwerpbestemmingsplan Kern Nieuwkoop

  Het ontwerpbestemmingsplan van Kern Nieuwkoop lag tot en met 27 februari 2013 ter inzage. U kunt de plannen inzien op de website van de gemeente , op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij het Klant Contact Centrum (KCC), Teylersplein 1 te Nieuwveen.

  Aanmelden

  De 2e hoorzitting voor Kern Nieuwkoop is op woensdagavond 13 maart 2013 om 20:00 uur in de raadszaal Teylersplein 1 in Nieuwveen.

  Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kunt u zich aanmelden. Wilt u dat a.u.b. zo snel mogelijk doen zodat wij kunnen inschatten hoeveel mensen er komen. Dit kan via griffier@nieuwkoop.nl of via 0172-521308, vermeld daarbij uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en de naam van het bestemmingsplan.

 • Meningsvormende raden op 14 februari 2013

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 14 februari 2013 twee meningsvormende raden in het gemeentehuis in Nieuwveen. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Raadsbijeenkomst Natura 2000 op 7 februari

  Op donderdagavond 7 februari om 20.00 uur (in de Raadszaal in Nieuwveen) is er een orienterende bijeenkomst over Natura 2000.

 • Raadsvergadering 31 januari 2013

  Deze besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 31 januari 2013 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 17 januari 2013. De geluidsopname van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

 • Raadsbericht BR 20 december 2012

  De gemeenteraad heeft donderdag 20 december 2012 vergaderd. Via dit raadsbericht lichten wij de besluiten kort toe.

 • Meningsvormende Raden 17 januari 2013

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 17 januari 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen gelijktijdig twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Hoorzittingen De Verwondering en Kern Nieuwkoop

  Op dit moment liggen de ontwerpbestemmingsplannen van De Verwondering en Kern Nieuwkoop ter inzage. U kunt de plannen inzien op www.nieuwkoop.nl  en op www.ruimtelijkeplannen.nl  en bij het Klant Contact Centrum (KCC), Teylersplein 1 te Nieuwveen.

 • Raadsvergadering 20 december 2012

  Deze besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 20 december 2012 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 6 december. De geluidsopname van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

 • Raadsbericht 29 november 2012

  De gemeenteraad heeft donderdag 29 november 2012 vergaderd. Via dit raadsbericht lichten wij de besluiten kort toe.

 • Meningsvormende Raden 6 december 2012

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 6 december 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen gelijktijdig twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Raadsvergadering 29 november 2012

  Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 29 november om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden van gedachten gewisseld in de meningsvormende raad van 15 november.

 • Revitalisering bedrijventerreinen op 22 november

  Op donderdag 22 november 2012 organiseert de gemeenteraad van Nieuwkoop een oriënterende bijeenkomst over 'revitalisering van bedrijventerreinen'. Deze bijeenkomst vindt plaats in de raadszaalin het gemeentehuis in Nieuwveen en start om 20.00 uur.

 • Stappen met ouders en raadsleden

  De informatie die op 26 oktober aan de ouders en raadsleden gegeven en/of toegezegd is hieronder opgenomen.

 • Meningsvormende Raad 15 november 2012 (aangepast)

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 15 november 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen één meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

  * De gemeenteraad heeft (op 8 november) besloten om als agendapunt 7a toe te voegen:  Raadsvoorstel Bekrachtiging en opheffing geheimhouding diverse stukken.

 • Raadsvergadering 8 november 2012

  Deze besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. De vergadering wordt gehouden op donderdag 8 november om 19:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de najaarsnota en de begroting hebben de raadsleden al van gedachten gewisseld in de meningsvormende raad van 25 oktober. Om de geluidsopname van deze meningsvormende raad te beluisteren klik hier (opent in nieuw venster).

  Bij de algemene beschouwingen (over de najaarsnota en begroting) geven de politieke partijen hun visie op de toekomst van Nieuwkoop weer. Gedurende dit debat kunnen zij moties (wensen of uitspraken) en amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen. De ingediende moties en amendementen worden in stemming gebracht bij de bijbehorende agendapunten.

 • Stappen met raadsleden én ouders 26 oktober

  Een informatieve kroegentocht in de gemeente Nieuwkoop op vrijdag 26 oktober om 19.00 uur uur in De Rank.

 • Begroting 2013 in de gemeenteraad, u bent van harte welkom!

  Op 25 oktober 2012 bespreekt de gemeenteraad de door het college van B&W aangeboden Programmabegroting 2013 en de Najaarsnota in de meningsvormende raad. Anders dan voorgaande jaren gebeurt dit nu via een “Oktobergesprek”. 

 • Besluitvormende raadsvergadering 11 oktober

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 11 oktober 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een besluitvormende raadsvergadering.

  Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

 • Hoorzitting Ter Aar en Bovenland 23 oktober

  Op dit moment ligt het ontwerpbestemmingsplan Ter Aar en Bovenland ter inzage. De formele periode waarin u een zienswijze kunt indienen loopt tot en met 17 oktober 2012. U kunt het plan inzien op http://www.nieuwkoop.nl/  en op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij het Klant Contact Centrum (KCC), Teylersplein 1 te Nieuwveen.

 • Transitie jeugd- en jongerenbeleid op 4 oktober

  Het jeugdstelsel is aan vernieuwing toe. Dit nieuwe stelsel moet een eind maken aan de bureaucratie en aan de sterk versnipperde hulpverlening in de jeugdzorg. Met de transitie jeugdzorg krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders.

 • Raadsbericht BR 13 september

  De gemeenteraad heeft donderdag 13 september 2012 vergaderd. Via dit raadsbericht lichten wij de besluiten kort toe.

 • Meningsvormende Raad op 27 september 2012

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 27 september 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen één meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Besluitvormende raadsvergadering 13 september 2012

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 13 september 2012 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 30 augustus. De geluidsopname van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

 • In memoriam: Henny Brouwer

 • Meningsvormende Raden 30 augustus

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 30 augustus 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen gelijktijdig twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Zomerrubriek 2012

  In de zomervakantie vergadert de gemeenteraad niet. Raadsleden vertellen in de zomerrubriek in Nieuwkoop Nieuws wat ze naast hun raadswerk nog meer in Nieuwkoop doen. Raadsleden hebben vaak een baan of eigen bedrijf en doen daarnaast ook nog vrijwilligerswerk.

 • Geen vergaderingen in de zomer

  De eerst volgende geplande vergadering van de gemeenteraad is op 30 augustus. Op die datum is er een meningsvormende raad gepland. 

 • Drie agendapunten doorgeschoven

 • Raadsbericht 21 juni 2012

  De gemeenteraad heeft donderdag 21 juni 2012 vergaderd. Via dit raadsbericht lichten wij een aantal besluiten kort toe.

 • Heroriëntatie Sleutelprojecten 26 en 28 juni

  In de meningsvormende raad van 26 juni en in de besluitvormende raadsvergadering van 28 juni wordt er in de gemeenteraad gesproken over Heroriëntatie sleutelprojecten.

 • Raadsvergadering 21 juni 2012

  Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 21 juni 2012 om 19:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten zullen de raadsleden van gedachten wisselen in de meningsvormende raden van 14 juni en bepalen of er voldoende informatie is om een besluit te kunnen nemen op 21 juni. Deze meningvormende raden moeten nog plaatsvinden vandaar de onderstaande agendapunten onder voorbehoud.

 • Meningsvormende Raad 26 juni

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op dinsdag 26 juni 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een extra meningsvormende raad over één onderwerp namelijk “Heroriëntatie sleutelprojecten”. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Meningsvormende Raden 14 juni

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 14 juni 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen gelijktijdig twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Raadsbericht 24 mei 2012

 • Meningsvormende Raad 7 juni (aanvangstijd 19.30 uur)

  Anders dan in voorgaande jaren worden de financiële stukken niet in een reguliere meningsvormende raad besproken. Daarvoor in de plaats vindt er, zoals verwoord in paragraaf 4.2 van het ‘beleidsdocument planning en control’ een junigesprek tussen college van B&W en gemeenteraad plaats.

  Deze vergadering is openbaar, start om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal in het gemeentehuis in Nieuwveen.

 • Werkbezoek gemeenteraad 31 mei

  Op donderdagavond 31 mei gaan raadsleden op werkbezoek bij de zwembaden Aarweide en De Wel en bij de sporthallen De Steupel en De Vlinder. Omdat 4 werkbezoeken op één avond te veel is splitsen de raadsleden zich in 2 groepen:

  1. Werkbezoek zwembaden: om 19.00 uur zwembad Aarweide en om 21.00 uur zwembad De Wel
  2. Werkbezoek sporthallen: om 19.00 uur sporthal De Steupel en om 21.00 uur sporthal De Vlinder
 • Raadsbericht 26 april 2012

  De gemeenteraad heeft donderdag 26 april 2012 vergaderd. Via dit raadsbericht lichten wij de besluiten kort toe.

 • Meningsvormende Raden 10 mei

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 10 mei 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen gelijktijdig twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Besluitvormende Raadsvergadering 26 april 2012

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 26 april om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 12 april. 

 • Oriënterende Bijeenkomst Armoedebeleid 19 april

  De bijeenkomst is op 19 april om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. 

  Deze bijeenkomst over Armoedebeleid gaat vooral over de vraag hoe de gemeente mensen kan bereiken die steun nodig hebben. Niet alle maatregelen en voorzieningen worden nu optimaal gebruikt; er blijft geld over.

 • Drie raadsvergaderingen op 12 april

  Op 12 april  zijn er drie vergaderingen. De raad start om 20:00 uur met een extra besluitvormende raadsvergadering en aansluitend daarop (rond 20:30 uur) met twee meningsvormende raden. 

 • Besluitvormende Raadsvergadering 29 maart 2012

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 29 maart om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

  De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

 • Bijeenkomsten van de Raad

  De gemeenteraad houdt naast de meningsvormende raden en besluitvormende raadsvergaderingen nog meer bijeenkomsten.

 • Raadsbericht 1 maart 2012

  De gemeenteraad heeft donderdag 1 maart 2012 vergaderd. Via dit raadsbericht lichten wij een aantal besluiten kort toe. Wilt u de geluidsopname van deze vergadering beluisteren klik dan hier.

 • Raadsvergaderingen 15 maart 2012

  Op 15 maart zijn er drie vergaderingen. De raad start om 20:00 uur met een extra besluitvormende raadsvergadering en aansluitend daarop (rond 20:15 uur) met twee meningsvormende raden.

 • Besluitvormende Raadsvergadering 1 maart 2012

  Deze besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

   

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 1 maart om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 16 februari.

 • Oriënterende bijeenkomst Glastuinbouw 8 maart 2012

  Op donderdag 8 maart is er om 20:00 uur in de hal van het gemeentehuis in Nieuwveen een oriënterende bijeenkomst over glastuinbouw.  

   

  Wat is een oriënterende bijeenkomst

  Een “Oriënterende bijeenkomst” van de raad is bedoeld om informeel met belanghebbenden van gedachten te wisselen. Bijvoorbeeld over uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem. Een oriënterende bijeenkomst kan in de vorm van een ronde tafelgesprek, kernbezoek of bijvoorbeeld een thema avond.

 • Meningsvormende Raden 16 februari

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 16 februari 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen gelijktijdig twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Aangepaste agenda 2 februari

  Op donderdag 2 februari 2012 is er, om 20:00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen, een besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad. De concept agenda is vorige week gepubliceerd; nu is er een extra vergaderpunt aan deze agenda toegevoegd:

   

  13. Raadsvoorstel Aanpassing uren wethouder Melzer.

  B&W stelt de raad voor om de aanstelling tot wethouder van de heer Melzer voor een periode vanaf 1 februari 2012 tot 1 mei 2012 vast te stellen op 0,8 fte en vanaf 1 mei 2012 vast te stellen op 1,0 fte.

   

  Klik hier om naar de agenda en achterliggende stukken te gaan.

 • 2 februari 2012 Besluitvormende Raadsvergadering

  Deze besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

   

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 2 februari 2012 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 19 januari. De geluidsopname van deze vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

 • 19 januari 2012 Meningsvormende Raden

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 19 januari 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen gelijktijdig twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • 12 januari 2012 Monumentenbeleid en Nieuw Wmo-beleid

  Op donderdagavond 12 januari 2012 zijn er over deze onderwerpen 2 oriënterende bijeenkomsten van de raad.  

 • Besluitvormende raadsvergadering 15 december

  De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

   

  Op donderdag 15 december is deze besluitvormende raadsvergadering in de raadszaal in Nieuwveen. Omdat er veel punten op de agenda staan begint de vergadering al om 18.00 uur. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 24 november en 1 december. De geluidsopnamen van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

 • Meningsvormende Raden 1 december

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 1 december 2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen gelijktijdig twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Extra besluitvormende raadsvergadering 1 december

 • Gemeenteraadsspel Scalacollege

  Het Scalacollege heeft op vrijdag 18 november het gemeenteraadsspel gespeeld in de raadszaal in de gemeente Nieuwkoop. Raadslid Janine Wahl was de voorzitter van deze "raadsvergadering".

 • Oriënterende Bijeenkomst 17 november

  De gemeenteraad van Nieuwkoop organiseert een oriënterende bijeenkomst op donderdagavond 17 november 2011 over de intensieve veehouderij. Daarbij wil de raad focussen op geur en gezondheid rond deze bedrijven.

 • Raadsvergadering 10 november

  De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

 • Meningsvormende Raad 24 november

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 24 november 2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een extra meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Raadsbericht 24 oktober

  De gemeenteraad heeft op maandag 24 oktober 2011 de resterende agendapunten van de vergadering van 13 oktober behandeld. Via dit raadsbericht lichten wij een besluit kort toe.

 • Meningsvormende Raad 27 oktober

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 27 oktober 2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Raadsvergadering verder op 24 oktober

  De besluitvormende raadsvergadering van 13 oktober is geschorst en gaat op maandag 24 oktober weer verder (om 20:00 uur in de Raadszaal in Nieuwveen).

 • Raadsvergadering 13 oktober

  Deze besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

   

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 13 oktober om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 29 september; voor de geluidsopname van die vergadering klik hier.

 • Oriënterende bijeenkomsten 11 oktober

  Op dinsdag 11 oktober zijn er 2 oriënterende bijeenkomsten van de gemeenteraad over de onderwerpen "Glastuinbouw" en "Afvalbrengstation". Beide bijeenkomsten vinden plaats in Partycentrum ’t Trefpunt in Zevenhoven (S. van Drielstraat 4) en starten om 20.00 uur

 • Meningsvormende Raad 29 september

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 29 september 2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen één meningsvormende raad (er is geen MR II). In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Oriënterende Bijeenkomst 22 september

  Op donderdagavond 22 september om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen is er een oriënterende bijeenkomst van de gemeenteraad over “De Kanteling”.

 • Raadsvergadering 15 september

  De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

   

  De vergadering wordt gehouden op 15 september om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 1 september.

 • Meningsvormende raden op 1 september

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 1 september 2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen gelijktijdig twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Orienterende bijeenkomsten 25/8

  Op donderdagavond 25 augustus zijn er 2 orienterende bijeenkomsten van de gemeenteraad over de onderwerpen "Werken naar vermogen" en "Woonruimteverdeling".

 • Zomerperiode 2011

  In de periode van 4 juli tot en met 21 augustus zijn er geen vergaderingen van de gemeenteraad gepland.

 • Perspectiefnota+ gewijzigd vastgesteld

  De gemeenteraad heeft op 23 juni 2011 de Perspectiefnota+ met bijbehorende bezuinigingsvoorstellen en de nota van beantwoording zienswijzen vastgesteld. De raad heeft daarbij het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met een amendement aangepast en er is een motie met een opdracht voor B&W aangenomen.

 • Raadsvergadering 30 juni

  Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 30 juni 2011om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 16 juni.

 • Raadsvergadering 23 juni start om 14.00 uur

  Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 23 juni 2011 en start al om 14.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 9 juni.

 • Extra besluitvormende raadsvergadering op 16 juni

  Op donderdag 16 juni 2011 is er een extra besluitvormende raadsvergadering. Deze start om 20.00 uur en aansluitend vindt de meningsvormende raad plaats.

 • Raadsvergadering op 16 juni

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 16 juni 2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Meningsvormende Raad 9 juni start om 20.00 uur

  Het openbare deel van de meningsvormende raad op 9 juni start om 20.00 uur en niet, zoals eerder vermeld is, om 19.00 uur.

 • Raadsvergadering op 9 juni

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 9 juni 2011 om 19.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad over allerlei financiële stukken. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Politieke markt Bezuinigingen

 • Aangepaste raadsagenda 31 mei

  De voorzitter van de raad heeft een extra agendapunt toegevoegd aan de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van dinsdag 31 mei 2011.

 • Raadsvergadering op 31 mei

  Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op dinsdag 31 mei 2011om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 19 mei. Geluidsopnamen van die vergaderingen kunt u via "beluister de raadsvergadering" beluisteren.

 • Perspectiefnota+ en Nota van Zienswijzen behandeld

  B&W heeft op 17 mei 2011 besloten de Perspectiefnota+ en de Nota van Zienswijzen ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

  De Raad houdt hierover op 7 juni een hoorzitting, waarvoor de indieners van een zienswijze per brief zijn uitgenodigd. Tegelijk met de hoorzitting is op 7 juni vanaf 20.00 uur een politieke markt in het gemeentehuis waarbij met alle partijen de Perspectiefnota+ en de bijbehorende bezuinigingsvoorstellen besproken kunnen worden. Dit kan zonder aanmelding.

  Daarna vindt bespreking en vervolgens besluitvorming plaats op:

  • 9 juni Meningsvormende raad
  • 23 juni Besluitvormende raadsvergadering
 • Extra raadsvergadering op 16 mei

  Op verzoek van de raadsleden Dors, Aartman, Hardenberg, Oehlenschläger en Van Belzen was er op maandag 16 mei een extra besluitvormende raadsvergadering. Aanleiding voor deze extra vergadering was het uiteenvallen van het college van burgemeester en wethouders. Raadsleden gaan in debat over de ontstane situatie. Klik hier om naar de agenda te gaan.

 • Meningsvormende Raden 19 mei

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 19 mei 2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen gelijktijdig twee meningsvormende raden.

 • ‘Allemaal meedoen’ op 12 mei

  Deze oriënterende bijeenkomst is tot stand gekomen nadat raadsleden een initiatief van het Platform Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop (PGSN) hebben aangegrepen om aandacht te vragen voor ‘inclusief beleid’.

 • Geen raadsvergadering op 28 april

  De besluitvormende raadsvergadering van 28 april 2011 vervalt; er zijn geen agendapunten waarover een besluit genomen moet worden.

 • Geluidsopname van 14 april beschikbaar

  Op 14 april is er een meningsvormende raad gehouden. De geindexeerde geluidsopname van deze meningsvormende raad is nu beschikbaar; klik hier

 • Raadsvergadering 14 april

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 14 april 2011 van 20 – 21.00 uur, in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het beste moment voor belanghebbenden om in te spreken.

 • Raadsvergadering 31 maart

  Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 31 maart 2011om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingen) en moties (verzoeken) kan het besluit worden beïnvloed.

 • Politiejaarplan op 17 maart

  Op 17 maart wordt er in een oriënterende bijeenkomst van de raad, tussen 20:00 en 21.00 uur, gesproken over het politiejaarplan 2011. U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst.

 • Vergadering 17 maart 2011

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 17 maart 2011 om 21.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen een meningsvormende raad.

 • Raadsbericht BR 24 februari 2011

  De gemeenteraad heeft donderdag 24 februari vergaderd over mogelijke bezuinigingen. Het college van B&W vroeg de raad in te stemmen met de concept perspectiefnota en deze vrij te geven voor inspraak.

 • Vergadering 3 maart

  Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 3 maart 2011 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

 • Vergaderingen 10 februari; terugblik

  Op donderdag 10 februari zijn er, gelijktijdig, twee meningsvormende raden gehouden. Alle agendapunten zijn besproken en de raad concludeerde dat ze voldoende informatie heeft om over deze punten in de besluitvormende raadsvergadering van 3 maart een besluit te nemen.

 • Vergadering 24 februari

  Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 24 februari 2011 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. De vergadering gaat over bezuinigingen.

 • Raadsvergaderingen op 10 februari

  Op donderdag 10 februari 2011 zijn er drie bijeenkomsten van de raad:

  • 20.00 - 20.30 uur Oriënterende Bijeenkomst "Sprekersplein Woonvisie" 
  • 20.30 uur Meningvormende Raad I (aansluitend op "Sprekersplein Woonvisie")
  • 20.00 uur Meningsvormende Raad II
 • Vergaderingen vervallen

  Op 13 januari staat er een meningsvormende raad gepland ter voorbereiding van de besluitvormende raadsvergadering van 27 januari 2011. Deze beide vergaderingen gaan niet door omdat er geen spoedeisende agendapunten zijn.

 • Raadsbericht BR 16 december 2010

  De gemeenteraad heeft donderdag 16 december en maandag 20 december vergaderd. Hieronder staat een aantal besluiten uit deze vergadering kort toegelicht.

 • Raadsvergadering 16 december

  De besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 16 december 2010 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

  Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 2 december. Geluidsopnamen van die vergaderingen kunt u via deze website beluisteren (via "beluister de raadsvergadering").

 • Raadsvergaderingen 2 december

  Om 20:00 uur start een extra besluitvormende raadsvergadering. Aansluitend op deze vergadering zijn er, gelijktijdig, twee meningsvormende raden.

 • Raadszaal vol met jongeren

  Vrijdag 19 november om 9.00 uur startten ruim 50 leerlingen met een gemeenteraadspel in de raadszaal van de gemeente Nieuwkoop. Na welkom geheten te zijn door de echte burgemeester Frans Buijserd namen twee ervaren Nieuwkoopse raadsleden Jaap Aartman en Berry Dors de rol van de voorzitter van de raad van hem over.

 • Openbaar vervoer in kleine kernen

  Donderdagavond 25 november, van 20.00 tot 21.00 uur, is in het gemeentehuis in Nieuwveen een oriënterende bijeenkomst van de raad over het openbaar vervoer in kleine kernen. Het Reizigersoverleg Midden Holland (ROM) geeft een presentatie om de raadsleden te informeren wat de gemeente kan betekenen voor het openbaar vervoer en het bereikbaar houden van kleine kernen.

 • Raadsvergadering 11 november

  Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 11november 2010 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit beïnvloeden.

  Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 28 oktober. Geluidsopnamen van die vergadering kunt u via de website beluisteren; klik hier.

 • Wijziging agenda 28 oktober

  Vorige week is de conceptagenda van de meningsvormende raad I van 28 oktober gepubliceerd. Op deze conceptagenda is één aanvulling namelijk het toevoegen van een extra agendapunt (als agendapunt 7) de brief van het college van B&W met als titel “Compensatie glastuinbouw Nieuwkoop”.

 • Raadsvergadering 28 oktober

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 28 oktober 2010 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten

 • Programmabegroting 2011

  De programmabegroting 2011 wordt in de meningvormende raad van 28 oktober 2010 besproken (agendapunt 4). In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Op 11 november stelt de gemeenteraad dan de programmabegroting 2011 definitief vast. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

 • Raadsvergadering 21 oktober

  Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 21 oktober 2010 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit beïnvloeden.

   

  Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 7 oktober. Geluidsopnamen van die vergadering kunt u via de website beluisteren; klik hier.

 • Meningsvormende raad 7 oktober

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 7 oktober 2010 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Bijeenkomst 30 september

  Orienterende Bijeenkomst van de gemeenteraad over "Voor en nadelen verzelfstandiging sportaccommodaties".

 • Vergadering 23 september

  Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 23 september 2010 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

 • Vergadering 9 september

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 9 september 2010 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 • Zomerrubriek 2010 gemeenteraad

  De gemeenteraad heeft in de zomerperiode geen vergaderingen. Daarom is de rubriek Nieuws uit de raad tot en met 25 augustus 2010 gevuld met algemene informatie over de gemeenteraad. Hoe werkt de gemeenteraad, hoe komt u in contact, hoe kunt u inspreken, waar kunt u informatie vinden, enz.

 • Zomerperiode 2010

  De eerstkomende formele vergadering van de gemeenteraad is op 9 september. Op die avond staan twee meningsvormende raden gepland. Eind augustus worden van deze vergaderingen de agenda's en achterliggende stukken op de wesite geplaatst.  
 • Raadsvergadering op 1 juli

  De besluitvomende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 1 juli 2010 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt en het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

   

  Over een aantal ondewerpen is al eerder gesproken in de meningsvormende raad van 17 juni. Klik hier om de geluidsopname van die vergadering te beluisteren.

 • Twee vergaderingen op 17 juni

  Op donderdag 17 juni zijn er twee vergaderingen van de gemeenteraad achter elkaar. Om 20:00 uur begint de extra besluitvormende raadsvergadering en aansluitend daarop de reguliere meningsvormende raad.
 • Raadsvergadering 10 juni

  Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 10 juni 2010 om 18.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

   

  De besluitvormende raadsvergadering van donderdag 10 juni begint al om 18.00 uur. Gestart wordt met de behandeling van de jaarstukken en de eerste tussentijdse rapportage. Rond 20.00 uur beginnen de algemene beschouwingen. Bij de algemene beschouwingen leggen de fracties op hoofdlijnen uit wat zij belangrijk vinden voor de toekomst. Dit doen zij aan de hand van een concept Perspectiefnota 2011-2014.

 • Beëdiging Marcel Brouwer

  Op 27 mei 2010 is Marcel Brouwer als raadslid beëdigd. Hij volgt Nico Jonker op en maakt onderdeel uit van de CDA-fractie.

   

   

   

   

  (foto gemaakt door Peter Vos)

 • Algemene Beschouwingen 10 juni

  De besluitvormende raadsvergadering van donderdag 10 juni begint al om 18.00 uur. Gestart wordt met de behandeling van de jaarstukken en de eerste tussentijdse rapportage. Rond 20.00 uur beginnen de algemene beschouwingen. De agenda van deze vergadering wordt volgende week gepubliceerd.

   

  Bij de algemene beschouwingen leggen de fracties op hoofdlijnen uit wat zij belangrijk vinden voor de toekomst. Dit doen zij aan de hand van een concept Perspectiefnota 2011-2014.

 • Speeddate jongeren 3 juni

  Op donderdag 3 juni wordt er in samenwerking met de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland een speeddate georganiseerd tussen jongeren en raadsleden in het gemeentehuis in Nieuwveen.
 • Raadsvergadering 27 mei

  Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 27 mei 2010 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

 • Auditcommissie 20 mei

  Op 20 mei stond er een meningsvormende raad financiën gepland; deze gaat niet door. Daarvoor in de plaats komt een openbare bijeenkomst van de Auditcommissie. De Auditcommissie bestaat uit raadsleden en fractieassistenten en adviseert de raad over allerlei financiële rapportages.

 • Raadsprogramma 2010-2014

  Hieronder treft u het vastgestelde raadsprogramma aan.
 • Extra vergadering 12 mei

  Deze Extra Besluitvormende Raadsvergadering vindt plaats op woensdag 12 mei.

   

  De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

   

  De vergadering wordt gehouden op woensdag 12 mei 2010 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Gebruikelijk is dat de gemeenteraad op donderdag vergaderd maar in verband met Hemelvaartsdag is dit keer de vergadering op woensdag.

   

  Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 • Meningsvormende Raad 12 mei

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op woensdag 12 mei 2010, aansluitend op de extra besluitvormende raadsvergadering, in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad.

   

  In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

   

  Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 • Raadsprogramma (versie 22 april)

  Bijgevoegd vindt u het concept raadsprogramma 2010-2014 versie 22 april 2010. Dit raadsprogramma staat op de agenda van de extra besluitvormende raadsvergadering van 28 april 2010.

 • Extra vergadering 28 april

  Op woensdag 28 april is er een extra besluitvormende raadsvergadering om 20.00 uur. De vergadering wordt gehouden op woensdag 28 april 2010 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).
 • Kandidaat wethouders bekend

  CDA, Samen Beter Nieuwkoop, Progressief Nieuwkoop en D66 maken de kandidaat wethouders bekend (zie persbericht).

     

  Voor het benoemen van wethouders wordt een extra besluitvormende raadsvergadering gehouden op woensdag 28 april om 20.00 uur in de raadzaal te Nieuwveen.

 • Raadsprogramma 7 april

  Op woensdag 7 april werken twee personen per partij vanaf 19.00 uur, in de raadszaal in Nieuwveen, aan een raadsprogramma. Dit doen zij in een openbare bijeenkomst onderleiding van Hans Bekkers en Harry Dijksma.
 • Vergadering 15 april 2010

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 15 april om 20.00 uur, in het gemeentehuis in Nieuwveen, een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

   

  Inspreken

  Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 • Vergadering 1 april 2010

  Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 1 april 2010 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

   

  Inspreken

  Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 • Geen MR op 18 maart

  Meningsvormende raad 18 maart vervalt. Vorige week is op deze website en in het Witte Weekblad de agenda voor de meningsvormende raad van 18 maart gepubliceerd. Deze vergadering gaat niet door.
 • Samenstelling gemeenteraad

  Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart is de samenstelling van de gemeenteraad veranderd.
 • Meningsvormende raad 18 maart

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 18 maart om 20.00 uur, in het gemeentehuis in Nieuwveen, een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

   

  Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffier  tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken). 

 • Raadsvergaderingen 9 en 11 maart

  Dit zijn twee speciale vergaderingen van de gemeenteraad na de op 3 maart 2010 gehouden gemeenteraadsverkiezingen. Op dinsdag 9 maart wordt afscheid genomen van de oude gemeenteraad en van de fractieassistenten. Op een ander tijdstip wordt afscheid genomen van wethouders. Op donderdag 11 maart worden de leden van de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

 • Basischolen bezoeken de raad

  Op 1 maart hebben drie basisscholen een bezoek gebracht aan de raad in Nieuwveen. De kinderen hadden zich goed voorbereid en stelden veel vragen aan raadsleden. Hoe wordt je raadslid? Waarom wordt je raadslid? Is raadswerk vrijwilligerswerk? Hoe neem je besluiten?

   

 • Vervolg vergadering op 18 februari

  De besluitvormende raadsvergadering van 11 februari wordt vervolgd op donderdag 18 februari om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.
 • Gemeenteraadsverkiezingen

  Op 3 maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen kijk op www.nieuwkoopstemt.nl voor alle informatie en de stemwijzer.
 • Vergadering 11 februari 2010

  De besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 11 februari 2010 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 28 januari. Geluidsopnamen van die vergaderingen kunt u via deze website beluisteren. De achterliggende stukken worden vrijdag 5 februari geplaatst onder "agenda en stukken". Klik hier om direct naar deze agenda te gaan.

 • Vergaderingen op 28 januari

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 28 januari om 20.00 uur, in het gemeentehuis in Nieuwveen, twee meningsvormende raden tegelijkertijd. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken). 

 • Agenda besluitvormende raadsvergadering 14 januari

  Deze vergadering gaat met name over de inspraakreactie van de gemeente Nieuwkoop op de Structuurvisie – Visie op Zuid-Holland van de provincie Zuid-Holland. Kijk voor de relevante stukken op www.zuidholland.nl/visieopzuidholland. Daarnaast zijn er enkele onderwerpen vanuit de raadsvergadering van 17 december 2009 doorgeschoven.

 • Extra Besluitvormende Raadsvergadering op 14 januari 2010 om 20.00 uur

  Deze vergadering gaat over één onderwerp namelijk de inspraakreactie van de gemeente Nieuwkoop op de Structuurvisie – Visie op Zuid-Holland van de provincie Zuid-Holland. Kijk voor de relevante stukken op www.zuidholland.nl/visieopzuidholland.

 • Raadsvergadering krijgt vervolg op maandag 21 december

  De besluitvormende raadsvergadering van donderdag 17 december is niet afgerond. De gemeenteraad heeft besloten op maandag 21 december om 20.00 uur verder te vergaderen.
 • Besluitvormende raadsvergadering 17 december 2009

  De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

   

  De vergadering wordt gehouden op donderdag 17 december 2009 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 26 november. Geluidsopnamen van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

 • Agenda meningsvormende raad I op 26 november 2009 (wijziging)

  Vorige week heeft op deze pagina o.a. de conceptagenda van de meningsvormende raad I van 26 november gestaan. Op deze conceptagenda is één aanvulling namelijk het toevoegen van een extra agendapunt (punt 18) het raadsvoorstel Herstel lekkage parkeerkelder Nieuwe Cope in Nieuwkoop. Dit raadsvoorstel is aan de agenda toegevoegd in verband met het spoedeisende karakter ervan.

 • Oriënterende bijeenkomst Glastuinbouw op 7december

  Op maandagavond 7 december 2009 om 20.00 uur zal een vertegenwoordiging van de gemeenteraad zich laten informeren over moderne glastuinbouw en de voordelen van publieke en private samenwerking in Greenport verband. De bijeenkomst wordt gehouden op locatie in de kantine van de kas van Van der Hoorn Orchideeën B.V. aan de Paradijsweg 49 in Ter Aar. Iedereen die vanaf 19.30 uur aanwezig is, kan een rondleiding van Maurice van der Hoorn krijgen over zijn glastuinbouw bedrijf. Vanaf 20.00 uur begint het inhoudelijke deel van deze oriënterende bijeenkomst.

 • De programmabegroting 2010 is vastgesteld

  De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft op 12 november 2009 de programmabegroting 2010 vastgesteld. Bij de behandeling van de Begroting 2010 zijn zeven verzoeken aan het college (moties) aangenomen.

 • Tweede tussentijdse rapportage 2009 is vastgesteld

  De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft op 12 november 2009 de tweede tussentijdse rapportage 2009 vastgesteld. Bij de behandeling daarvan is 1 wijzigingsvoorstel aangenomen en zijn 3 verzoeken aan het college (moties) aangenomen.

 • Twee meningsvormende raden op 26 november 2009

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 26 november twee meningsvormende raden. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis in Nieuwveen en beginnen om 20.00 uur.

   

  Wat houdt een meningsvormende raad in?

  In de meningsvormende vergaderingen worden geen besluiten genomen. Raadsleden stellen vragen bij de onderwerpen die op de agenda staan. Ze wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

   

  Is inspreken mogelijk?

  Belanghebbenden kunnen tijdens deze vergadering inspreken. Hiervoor kunt u zich tot acht uur voor de vergadering aanmelden bij de griffie. U kunt bellen naar (0172) 521 308 of mailen via griffier@nieuwkoop.nl

  Per geagendeerd onderwerp kan maximaal 5 minuten ingesproken worden.

   

 • Orienterende bijeenkomst over Integrale veiligheid

  Op donderdagavond 19 november om 20.00 uur laat een vertegenwoordiging van de gemeenteraad zich informeren over het integrale veiligheidsbeleid en alles wat daarmee samenhangt. De oriënterende bijeenkomst is in het tijdelijke politiebureau (voormalig gemeentehuis Nieuwkoop), Achterweg 1, 2421 EB Nieuwkoop.

 • Lokaal politiek platform: Wij zijn een financieel gezonde gemeente

  Vooruitlopend op de besluitvormende raadsvergadering van 12 november 2009 hebben fracties gereageerd op een stelling. U kunt hieronder de verschillende meningen van de lokale politieke partijen lezen.

  Op reacties op de stellingen kunt u reageren. Dat kan naar alle raadsleden via de griffie: griffier@nieuwkoop.nl of via de vermelde websites van de betreffende fractie.
 • Besluitvormende raadsvergadering 12 november 2009

  De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

   

  De vergadering wordt gehouden op 12 november 2009 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 29 oktober. Geluidsopnamen van die vergadering kunt u via de website beluisteren.

  Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 • Meningsvormende raad op 29 oktober 2009

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 29 oktober om 20.00 uur, in het gemeentehuis in Nieuwveen, een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffe tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken). 

 • Programmabegroting Nieuwkoop 2010

  In de meningsvormende raad van 29 oktober 2009 (agendapunt 6) wordt de concept programmabegroting voor 2010 besproken. Voor de concept-begroting klik hier . Iedereen die op- of aanmerkingen aan de gemeenteraad wil meegeven kan dit per mail doen via griffier@nieuwkoop.nl of per post aan Gemeenteraad, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar.

 • Raadsvergadering wordt vervolgd op maandag 5 oktober

  De besluitvormende raadsvergadering van donderdag 1oktober is niet afgerond. De gemeenteraad heeft besloten dat er op maandag 5 oktober om 20.00 uur verder wordt vergaderd.

 • Gewijzigde planning raadsvergaderingen

  De eerder geplande vergaderdata 15 oktober (meningsvormende raad) en 5 november (besluitvormende raadsvergadering) komen te vervallen.

 • Woerdense Verlaat: Kernbezoek op 8 oktober 2009

  Op donderdagavond 8 oktober 2009 om 20.00 uur brengt een vertegenwoordiging van de gemeenteraad een bezoek aan de kern Woerdense Verlaat. De bijeenkomst wordt gehouden in Hare Majesteit, Leeuwerikstraat 2. De raadsleden willen van u horen wat er allemaal speelt in Woerdense Verlaat.

   

  Wat wilt u dat de raad moet weten of ziet?

  Is er iets over Woerdense Verlaat waarvan u vindt de raad dit moet weten of zien, geef dit dan zo spoedig mogelijk door. Dit kan bij de griffie 0172-521310 of via griffier@nieuwkoop.nl. U kunt zich daar ook aanmelden als u wilt komen. Voor de organisatie van deze avond is het handig om te weten hoeveel mensen er ongeveer komen.

 • Besluitvormende raadsvergadering 1 oktober 2009

  De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

   

  De vergadering wordt gehouden op 1 oktober 2009 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 10 september. Geluidsopnamen van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

  Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 • Kernbezoek Woerdense Verlaat 8 oktober 2009

  Op donderdagavond 8 oktober 2009 om 20.00 uur wil een vertegenwoordiging van de gemeenteraad een bezoek brengen aan de kern Woerdense Verlaat. De raadsleden willen van u horen wat er allemaal speelt in Woerdense Verlaat. De bijeenkomst vindt plaats in Hare Majesteit, Leeuwerikstraat 2.

 • Lokaal politiek platform: Huisvesten van arbeidsmigranten moet niet op het bedrijf zelf maar in de woonkernen plaatsvinden

  Vooruitlopend op de besluitvormende raadsvergadering van 1 oktober 2009 hebben fracties gereageerd op een stelling. U kunt hieronder de verschillende meningen van de lokale politieke partijen lezen.

  Wilt u hierop reageren?. Dat kan naar alle raadsleden via de griffie: griffier@nieuwkoop.nl of via de vermelde websites van de betreffende fractie.
 • Oriënterende bijeenkomsten 3 september 2009

  Op donderdag 3 september houdt de raad weer oriënterende bijeenkomsten. Dit keer betreft het een kernbezoek aan Korteraar en een bijeenkomst over het provinciaal ruimtelijk beleid en de doorwerking daarvan voor onze gemeente.

   

  “Oriënterende bijeenkomst” is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema-avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel te brainstormen of om te praten over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem. U bent dan ook van harte welkom bij deze bijeenkomsten van de gemeenteraad.

 • Kernbezoek Korteraar 3 september 2009

  Op donderdag 3 september houdt de raad weer een oriënterende bijeenkomst. Dit keer betreft het een kernbezoek aan Korteraar en een bijeenkomst over het Provinciaal Ruimtelijk Beleid en de doorwerking daarvan voor onze gemeente.

 • Terugblik besluitvormende raadsvergadering 16 juli 2009

  De raad heeft op 16 juli 2009 de Structuurvisie 2040 deel I, plan MER en bestemmingsplan Noordse Buurt vastgesteld. In de meningsvormende raad van 2 juli hebben de raadsleden al van gedachten gewisseld over deze twee belangrijke onderwerpen.

   

  Tijdens de bijna vier uur durende vergadering van 16 juli zijn er door verschillende raadsleden amendementen en moties ingediend. In totaal waren het er zestien.

  Een amendement is een wijzigingsvoorstel op het voorgestelde besluit. In een motie wordt een oordeel, opdracht, wens of verzoek uitgesproken. Diverse amendementen en moties zijn door de raad aangenomen. Wilt u deze lezen klik dan hier en kijk onderaan deze agenda bij de getekende stukken.

 • Terugblik raadsvergadering 16 juli 2009

  De raad heeft op 16 juli 2009 de Structuurvisie 2040 deel I , plan MER en bestemmingsplan Noordse Buurt vastgesteld. In de meningsvormende raad van 2 juli hadden de raadsleden al eerder van gedachten gewisseld over deze onderwerpen en toen hebben er veel mensen ingesproken.

 • Extra besluitvormende raadsvergadering 16 juli 2009

  De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

 • Extra Meningsvormende Raad op 2 juli om 19.00 uur

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 2 juli om 19.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad over de Structuurvisie en aanverwante zaken. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

   

  Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 • Vooraankondiging Structuurvisie

  Op donderdag 2 juli 2009 is er een extra meningsvormende raad over de Structuurvisie Nieuwkoop 2040 en aanverwante onderwerpen. Deze meningsvormende raad is ter voorbereiding op de besluitvorming in de raad over de Structuurvisie op donderdag 16 juli 2009.

 • Besluitvormende raadsvergadering op 25 juni 2009

  De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

   

  De vergadering wordt gehouden op 25 juni 2009 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 28 mei en 3 juni. Geluidsopnamen van die vergaderingen kunt u via hier beluisteren.

  Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 • Lokaal politiek platform: “Moet de gemeente Nieuwkoop haar NUON aandelen verkopen?”

  Vooruitlopend op de meningsvormende raad van 11 juni 2009 en de algemene beschouwingen van 18 juni 2009 hebben fracties gereageerd op een stelling. U kunt hieronder de verschillende meningen van de lokale politieke partijen lezen.

   

  Op reacties op de stellingen kunt u reageren. Dat kan naar alle raadsleden via de griffie: griffier@nieuwkoop.nl of via de vermelde websites van de betreffende fractie.

   

  De stelling is:

 • Besluitvormende raadsvergadering op 18 juni

  De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

   

  De vergadering wordt gehouden op 18 juni 2009 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 3 juni.

 • Extra besluitvormende raadsvergadering op 11 juni

  Op 11 juni wordt de meningsvormende raad (MR I) van 28 mei vervolgd. Aansluitend op deze vergadering vindt er een extra besluitvormende raadsvergadering plaats. Dit is nodig omdat de gemeenteraad op tijd haar zienswijze moet geven op de ontwerpbegroting 2010 van het Rijnstreekberaad. Verder wil de raad nog over de voorgenomen verkoop aandelen Nuon spreken. Klik hier om naar de agenda van deze extra besluitvormende raadsvergadering te gaan. De starttijd van deze vergadering is onbekend maar begint niet vóór 22:00 uur.
 • Vervolg meningsvormende raad op 11 juni

  De meningsvormende raad van 28 mei wordt op 11 juni 2009 in het gemeentehuis in Nieuwveen, om 20.00 uur, afgerond. De inhoudelijke agendapunten die nog besproken worden zijn: Stedenbouwkundige modellen Zuidhoek (voorheen Roerdomp) en Meijepark en Regionaal Landschaps Ontwikkelingsplan. Klik hier om naar de oorspronkelijke agenda van de MR I van 28 mei te gaan.
 • Drie vergaderingen van de gemeenteraad op 28 mei 2009

  Op 28 mei is er om 20.00 uur een Extra Besluitvormende Raadsvergadering. Aansluitend op deze vergadering starten er twee Meningsvormende Raden tegelijkertijd in verschillende vergaderzalen. Het is niet bekend hoe laat deze Meningsvormende Raden starten; dit is afhankelijk van het verloop van de Extra Besluitvormende Raadsvergadering.
 • Gemeenteraad krijgt 6e fractie

  Op 7 mei 2009 heeft de voorzitter van de gemeenteraad een mail ontvangen van vier raadsleden: Stef Leliveld, Guus Elkhuizen, Aat van Putten en Leo Visser die tot nu toe deel uitmaakten van de fractie van de MPN. Zij geven aan de fractie van de MPN te hebben verlaten en met een eigen fractie verder te gaan in de gemeenteraad.

 • Raadsconferentie over strategische regioagenda op 13 mei 2009

  Raadsconferentie 13 mei 2009 over strategische agenda voor de Rijnstreek regio

  Het Rijnstreekberaad stelt voor een strategische agenda voor de Rijnstreek vast te stellen. Hiervoor worden afvaardigingen van de gemeenteraden van Alphen aan den Rijn, Rijnwoude, Kaag en Braassem en Nieuwkoop uitgenodigd om in een openbare raadsconferentie te spreken over de mogelijkheden om nauw samen te werken en samen in te zetten voor (financiële) steun van de provinciale- en Rijksoverheid.

 • Oriënterende Bijeenkomsten van de Raad op 7 mei 2009

  Op 7 mei 2009 om 20.00 uur brengt een vertegenwoordiging van de gemeenteraad een bezoek aan de kern Noorden. De locatie waar de avond start en eindigt is in de Kampeerhoeve Koole aan de Hogedijk 6. U kan meepraten en op- en aanmerkingen maken over uw buurt.

   

  Tegelijkertijd heeft een andere vertegenwoordiging van de gemeenteraad in de raadszaal in Nieuwveen een eerste oriëntatie over bestuurlijke keuzen op gebied van riolering en water (riolering, water en ruimtelijke ordening, veiligheid, financiën, enz.).

   

  Bij oriënterende bijeenkomsten van de raad kunt u altijd meepraten. U kunt zich bij de griffie aanmelden via 0172-521310 of via griffier@nieuwkoop.nl. Voor de organisatie van deze avond is het handig om te weten hoeveel mensen er ongeveer komen. Klik hier om naar de agenda van 7 mei te gaan.

   

   

   

 • Raadsvergadering van 23 april wordt vervolgd op 28 april

  De besluitvormende raadsvergadering van donderdag 23 april 2009 is niet afgerond. De gemeenteraad heeft besloten dat er op dinsdag 28 april om 20.00 uur verder wordt vergaderd.

  Dan worden de volgende agendapunten behandeld:

 • Extra menningsvormende raad op 28 april

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op dinsdag 28 april om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een extra meningsvormende raad. Deze vergadering gaat met name over de Regionale Strategische Agenda. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 • Lokaal politiek platform: Hondenbelasting

  Vooruitlopend op de besluitvormende raadsvergadering van 23 april 2009 kunnen fracties reageren op een stelling. Hieronder leest u meningen van de lokale politieke partijen.

  Naar aanleiding van de reacties op de stellingen kunt u reageren. Dat kan naar alle raadsleden via de griffie: griffier@nieuwkoop.nl of via de vermelde websites van de betreffende fractie.
 • Besluitvormende raadsvergadering op 23 april

  De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

   

  De vergadering wordt gehouden op 23 april 2009 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

  Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 2 april. Geluidsopnamen van die vergadering kunt u, een dag na de vergadering, via de website beluisteren.

  Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 • Rondje Raad, Politieke Praat, de film

  Op 19 maart werd een informatieavond gehouden over het werk van de gemeenteraad. Tijdens die bijeenkomst werd een film getoond.
 • Kernbezoek Noorden op 7 mei 2009

  Inwoners van Noorden. Waarover wilt u spreken met de raad?

   

  Kernbezoek Noorden

  Op donderdagavond 7 mei 2009 om 20.00 uur wil een vertegenwoordiging van de gemeenteraad een bezoek brengen aan de kern Noorden. De raadsleden willen van u horen wat er allemaal speelt in Noorden.

  De locatie waar de avond start en eindigt is in de Kampeerhoeve Koole aan de Hogedijk 6.

 • Twee meningsvormende raden op 2 april

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 2 april om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen twee meningsvormende raden tegelijkertijd.
 • Rondje Raad, Politieke Praat

  Op 19 maart werd in het gemeentehuis in Nieuwveen een “Rondje Raad, politieke praat” georganiseerd. Het doel was deze avond was inwoners kennis te laten maken met het werk van de gemeenteraad en diende als startsignaal op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen kon op een informele manier kennismaken met de leden van de gemeenteraad.

 • Rondje Raad, Politieke Praat op 19 maart

  Kom 19 maart kennismaken met de raad

   

  Op 19 maart bent u van harte welkom vanaf 19.45 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen voor een Rondje Raad, Politieke Praat. Vanaf 20.00 uur krijgt u informatie over het raadswerk, raadsleden worden aan de tand gevoeld over hun werk en u kunt uw mening geven en vragen stellen. Daarna kunt u in gesprek met de lokaal actieve politieke partijen.

 • Gewijzigde agenda besluitvormende raadsvergadering 12 maart

  De conceptagenda voor de vergadering van 12 maart is gewijzigd: het raadsvoorstel over aanrijdtijden ambulances wordt een volgende keer behandeld in een meningsvormende raad en er is een agendapunt toegevoegd “gevolgen recessie voor Nieuwkoop”.
 • Lokaal politiek platform: "Het is geen taak van de gemeente om topsport te bevorderen"

  Vooruitlopend op de besluitvormende raadsvergadering van 12 maart 2009 hebben fracties gereageerd op een stelling. U kunt hieronder de verschillende meningen van de lokale politieke partijen lezen.

   

  Op reacties op de stellingen kunt u reageren. Dat kan naar alle raadsleden via de griffie: griffier@nieuwkoop.nl of via de vermelde websites van de betreffende fractie.
 • Besluitvormende raadsvergadering 12 maart 2009

  De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

   

  De vergadering wordt gehouden op 12 maart 2009 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 19 februari. Geluidsopnamen van die vergadering kunt u, een dag na de vergadering, via de website beluisteren.

  Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 • Rondje Raad, Politieke Praat!

  Kom 19 maart kennismaken met de raad

  Weet u wat het raadswerk inhoudt? Kent u uw raadsleden? Weet u wat raadsleden doen?

 • Benoeming raadslid Donja Kooman

  Op 5 februari 2009 is Donja Kooman-Hoogervorst als raadslid beëdigd. Zij volgt Frits Paymans op in de VVD-fractie.

 • Afscheid raadslid Frits Paymans

  Frits Paymans heeft op 5 februari zijn functie als raadslid formeel neergelegd.

 • Meningsvormende raad op 19 februari 2009

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 19 februari 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

   

 • Lokaal politiek platform: "Goede dienstverlening kan alléén bij een centraal gelegen nieuw gemeentehuis worden verleend"

  Vooruitlopend op de besluitvormende raadsvergadering van 5 februari 2009 kunnen fracties via de gemeentepagina van het Witte Weekblad reageren op een stelling. Lezers zien hierdoor verschillende meningen van de lokale politieke partijen.
   

  Naar aanleiding van de reacties op de stellingen kan u reageren. Dat kan naar alle raadsleden via de griffie: griffier@nieuwkoop.nl of via de vermelde websites van de betreffende fractie.
 • Besluitvormende raadsvergadering 5 februari 2009

  De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed. De vergadering wordt gehouden op 5 februari 2009 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

 • Raad ontmoet jongeren in Zevenhoven

  Jasper Moek heeft, tijdens de raadsvergadering van 18 december 2008, de raadsleden uitgenodigd om naar Zevenhoven te komen. De raadsleden zouden dan tenminste met eigen ogen kunnen zien aan welke “jongerenvoorzieningen” de jongeren in Zevenhoven behoefte hebben.

   

  De raad heeft deze uitnodiging aangenomen en is op 20 januari naar Zevenhoven gegaan. De raadsleden en jongeren ontmoeten elkaar bij de basisschool De Zevenhof. Ook wethouder Schrama en de pers zijn aanwezig.

 • Besluitvormende raadsvergadering 22 januari 2009

  Tijdens deze extra besluitvormende raadsvergadering neemt de raad een besluit over de inhoud van de Concept Structuurvisie Nieuwkoop 2040 (deel I). Deel I is het belangrijkste deel van de visie omdat hierin het gewenste toekomstbeeld wordt neergelegd. Het college verzoekt de raad in te stemmen met de concept structuurvisie en deze voor inspraak ter inzage te leggen. Vorige week heeft hierover ook een artikel op de gemeentepagina in het Witte Weekblad gestaan.

 • Meningsvormende raad 15 januari 2009

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 15 januari om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 • Orienterende bijeenkomst raad op 8 januari 2009

  Een "Oriënterende bijeenkomst" van de raad is een overkoepelende naam voor rondetafelgesprekken, kernbezoeken, thema-avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

 • Vervolg raadsvergadering op maandag 22 december

  De besluitvormende raadsvergadering van donderdag 18 december is niet afgerond. De gemeenteraad heeft besloten dat er op maandag 22 december om 20.00 uur verder wordt vergaderd.
 • Lokaal politiek platform: "In een recreatieve gemeente als Nieuwkoop moeten de winkeltijden verruimd worden"

  Vooruitlopend op de besluitvormende raadsvergadering van 18 december 2008 kunnen fracties via de gemeentepagina van het Witte Weekblad reageren op een stelling. Lezers zien hierdoor verschillende meningen van de lokale politieke partijen.

   

  Naar aanleiding van de reacties op de stellingen kan u reageren. Dat kan naar alle raadsleden via de griffie: griffier@nieuwkoop.nl of via de vermelde websites van de betreffende fractie.
 • Meningsvormende raad 11 december

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 11 december om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

  Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Berichten uit B&W
  4. Raadsvoorstel Ontwikkeling Dienstverlening
  5. Raadsvoorstel Verordening Wmo-adviesraad
  6. Raadsvoorstel Gemeenschappelijke regeling ISDR; 8e wijziging
  7. Raadsvoorstel Begrotingswijzigingen RDOG 2009
  8. Raadsvoorstel Normenkader 2008
  9. Raadsvoorstel Onderhoud gemeentelijke gebouwen
  10. Raadsvoorstel Planning en controlcyclus 2009
  11. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport: Inhuur derden
  12. Raadsvoorstel Harmonisatie Verordening Rekenkamer
  13. Raadsvoorstel Doorwerking beleidsregels en verordeningen
  14. Standpunt ten aanzien van Schiphol
  15. Actielijst meningsvormende raad 30 oktober vaststellen
  16. Rondvraag
  17. Sluiting

  De besluitvormende raadsvergadering is op 18 december 2008. In de regel worden dan de agendapunten die in de meningsvormende raden van 4 en 11 december 2008 zijn behandeld voor besluitvorming aan de raad voorgelegd. De agenda van de meningsvormende raad van 4 december staat bij agenda's.

 • Extra Besluitvormende raadsvergadering 11 december

  Tijdens deze extra besluitvormende raadsvergadering neemt de raad een besluit over de "Begrotingswijziging RDOG 2009"; agendapunt 7 van de meningsvormende raad. Deze extra vergadering is nodig omdat de gemeente uiterlijk 11 december moet reageren op deze begrotingwijziging en de volgende besluitvormende raadsvergadering 18 december is.

  Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Raadsvoorstel Begrotingswijziging RDOG 2009
  4. Sluiting

  De vergadering wordt gehouden op 11 december 2008 aansluitende aan de meningsvormende raad in de raadszaal in Nieuwveen. Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 • Meningsvormende raad 4 december 2008

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 4 december om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 • Belastingverordeningen 2009 vastgesteld

  De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft op 6 november 2008 de belastingverordeningen 2009 vastgesteld. Bij de behandeling van de Belastingverordeningen zijn vier wijzigingsvoorstellen (amendementen) en zes verzoeken aan het college (moties) ingediend. Hiervan zijn twee amendementen aangenomen en ook zijn twee moties door de raad aangenomen.

 • Geen oriënterende bijeenkomsten op 27 november

  Op 27 november zijn er geen oriënterende bijeenkomsten zoals u dat gewend bent van de raad. Die avond benut de gemeenteraad om te kijken hoe de vergaderingen en bijeenkomsten in het afgelopen jaar zijn verlopen. Aan de hand van deze evaluatie wordt gekeken hoe de raad in 2009 gaat vergaderen.

 • De programmabegroting 2009 is vastgesteld

  De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft op 6 november 2008 de programmabegroting 2009 vastgesteld. Bij de behandeling van de Begroting 2009 zijn drie verzoeken aan het college (moties) ingediend en aangenomen.

 • Vervolg raadsvergadering op maandag 10 november

  De raadsvergadering van donderdag 6 november is niet afgerond. De gemeenteraad heeft besloten dat er op maandag 10 november om 20.00 uur verder wordt vergaderd.
 • Lokaal politiek platform: "De gemeente is financieel op koers"

  Op 16 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop haar algemene beschouwingen gehouden. De raad heeft daarbij richtlijnen aan het college van B&W meegegeven om de programmabegroting voor te bereiden.
 • Programmabegroting 2009

  De programmabegroting 2009 wordt in de raadsvergadering van 6 november vastgesteld. In de programmabegroting staat hoeveel geld de raad beschikbaar stelt aan het college van burgemeester en wethouders voor de uitvoering van beleid voor het komende jaar. In de programmabegroting wordt per programma (thema) weergegeven wat de gemeente wil bereiken, wat we ervoor gaan doen en wat het mag kosten.
 • Gewijzigde agenda 6 november 2006

  De agenda van de vergadering heeft vorige week op de gemeentepagina in het Witte Weekblad gestaan. Op die agenda zijn twee wijzigingen. Bij agendapunt 11 is een gewijzigd conceptbesluit opgenomen waarin alleen sprake is van aankoop van Floraweg 47. Er is een agendapunt aan de agenda toegevoegd: Raadsvoorstel eerste wijziging van de begroting 2009.

  Klik hier voor de aangepaste agenda.
 • Besluitvormende raadsvergadering 6 november 2008 (gewijzigde agenda)

  De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.
 • Lokaal politiek platform: "Iedere grote kern moet een voetbalaccommodatie / voetbalveld hebben, de gemeente moet hierin investeren"

  Op 16 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop haar algemene beschouwingen gehouden. De raad heeft daarbij richtlijnen aan het college van B&W meegegeven om de programmabegroting voor te bereiden.

 • Extra besluitvormende raadsvergadering 30 oktober 2008

  Tijdens een extra besluitvormende raadsvergadering neemt de raad een besluit over de "Ontwerpbegroting Streekarchief Rijnlands Midden 2009". Deze extra vergadering is nodig omdat de gemeente moet reageren op deze ontwerpbegroting vóór 5 november en de volgende besluitvormende raadsvergadering op 6 november is.
 • Meningsvormende raad 30 oktober 2008

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 30 oktober aansluitende op de extra besluitvormende raadsvergadering in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.
 • Lokaal politiek platform: "Gemeentelijke dienstverlening is nu op orde"

  Op 16 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop haar algemene beschouwingen gehouden. De raad heeft daarbij richtlijnen aan het college van B&W meegegeven om de programmabegroting voor te bereiden.

 • College van B&W - Reactie op brief kernbezoek Noordeinde

  Bijgevoegd vindt u het antwoord van het college op de brief die de gemeenteraad van Nieuwkoop aan het college van burgemeester en wethouders heeft gestuurd over het bezoek aan de kern Noordeinde op 4 september 2008.
 • Meningsvormende raad 23 oktober

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 23 oktober om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 • Natura 2000

  Tijdens een extra besluitvormende raadsvergadering bespreekt de raad de inhoud van de zienswijze van de gemeente Nieuwkoop op de ontwerpaanwijzing tot Natura 2000-gebied van de Nieuwkoopse Plassen en De Haeck. De agenda kunt u, met achterliggende stukken, vinden elders op deze website.

 • Besluitvormende raadsvergadering 16 oktober 2008

  Tijdens deze extra besluitvormende raadsvergadering bespreekt de raad de inhoud van de zienswijze van de gemeente Nieuwkoop op de ontwerpaanwijzing tot Natura 2000-gebied van de Nieuwkoopse Plassen en De Haeck.

   

  De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

   

  De vergadering wordt gehouden op 16 oktober 2008 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

   

  Agenda(concept)

  1. Opening
  2.  Vaststellen agenda
  3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
  4. Zienswijze ontwerpaanwijzing Natura 2000-gebied
  5. Sluiting
 • Oriënterende bijeenkomsten op 9 oktober 2008

  Een “Oriënterende Bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

 • Gewijzigde agenda meningsvormende raad 18 september 2008

  Op 18 september is de volgende meningsvormende raad. De agenda van deze vergadering heeft vorige op de gemeentepagina gestaan en is ook te raadplegen onder “politiek en bestuur” en dan “agenda” inclusief de achterliggende stukken. Aan deze agenda worden twee punten toegevoegd namelijk “Standpunt ten aanzien van Schiphol” en “Wegwerken archiefachterstanden”. Deze twee punten stonden oorspronkelijk op de agenda van de meningsvormende raad van 11 september maar zijn doorgeschoven naar de vergadering van 18 september. 

   

 • Kernbezoek Noordeinde

  Een delegatie van de gemeenteraad heeft op 4 september een kernbezoek gebracht aan Noordeinde. Wat er besproken is kunt u lezen op deze website bij "stukken van de raad" en dan uitgaande brieven. Hier vindt u de brief die de raad heeft gestuurd aan het college. Deze brief is ook toegestuurd aan de aanwezigen op die avond die hun adres hebben achtergelaten. Als de raad een antwoord ontvangt van het college wordt ook die op de website geplaatst en naar de aanwezigen gestuurd.

   

 • Overleg met CROS

  Op 11 september is er door een vertegenwoordiging van de raad gesproken met kerngroep Nieuwkoop van CROS (Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol). Dit is een lokaal deel van het overlegorgaan van bewoners, bestuurders en de luchtvaartpartijen.

  De CROS overlegt over geluidhinder, geur, lokale luchtverontreiniging en externe veiligheid. Het doel is om de belangen van alle deelnemers te behartigen. Dit betekent dat de CROS het gebruik van de luchthaven wil optimaliseren en vermijdbare hinder wil beperken.

   

  Informatie over het overlegorgaan CROS kunt u vinden op www.crosnet.nl .

 • Meningsvormende raad 18 september 2008

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 18 september om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

   

  Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Berichten uit B&W
  4. Raadsvoorstel Kredieten realisatie basisschool Antonius in Noorden
  5. Raadsvoorstel Openbaarmaking nevenfuncties griffier
  6. Raadsvoorstel Wijziging stedenbouwkundige plan Achterweg
  7. Actielijst Meningsvormende raad 10 juli vaststellen
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

   

  De besluitvormende raadsvergadering is op 2 oktober 2008. In de regel worden dan de agendapunten die in de meningsvormende raden van 11 en 18 september 2008 zijn behandeld voor besluitvorming aan de raad voorgelegd.

 • Meningsvormende raad 11 september

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 11 september om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

   

  Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Berichten uit B&W
  4. Raadsvoorstel Lokale omroep
  5. Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Paradijsweg 102
  6. Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplannen Hoekse Aarkade
  7. Raadsvoorstel Planschadeverzoek Westkanaalweg 109
  8. Raadsvoorstel Vrijstellingsverzoek caravanterrein nabij Uitweg in Woerdense Verlaat
  9. Raadsvoorstel Standpunt ten aanzien van Schiphol
  10. Raadsvoorstel Inzameling oud papier en karton
  11. Raadsvoorstel Verwerking en overdracht archieven (Rekenkamerrapport)
  12. Raadsvoorstel Wegwerken archiefachterstanden
  13. Actielijst Meningsvormende raad 3 juli vaststellen
  14. Rondvraag
  15. Sluiting

   

  De besluitvormende raadsvergadering is op 2 oktober 2008. In de regel worden dan de agendapunten die in de meningsvormende raden van 11 en 18 september 2008 zijn behandeld voor besluitvorming aan de raad voorgelegd.  

   

 • Oriënterende bijeenkomsten op 4 september

  Een "Oriënterende bijeenkomst" van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

 • Besluitvormende raadsvergadering 17 juli 2008

  De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

 • Meningsvormende raad 10 juli

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 10 juli om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad.

 • Meningsvormende raad 3 juli

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 3 juli om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

   

  Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Berichten uit B&W
  4. Wegsleepverordening 2008
  5. Destructieverordening 2008
  6. Opstellen beheerplan infrastructurele kunstwerken
  7. Beleidsuitgangspunten verkeersveiligheid
  8. Huisvestingsverordening 2008
  9. Marktverordening 2008
  10. Actualisering bestemmingsplannen
  11. Delegatie projectbesluiten
  12. Planschadeverzoek
  13. Actualisatie Grondexploitaties
  14. Actielijst MR 29 mei 2008
  15. Rondvraag
  16. Sluiting

   

  De besluitvormende raadsvergadering is op 17 juli 2008. In de regel worden dan de agendapunten die in de meningsvormende raden van 3 en 10 juli 2008 zijn behandeld voor besluitvorming aan de raad voorgelegd. De agenda voor 10 juli is ook al bekend en staat bij agenda's.
 • Presentatie Bouwplan "oude Digroslocatie" op 3 juli

 • Hoorzitting bestemmingsplannen Hoekse Aarkade

 • Terugblik algemene beschouwingen 19 juni 2008

  Donderdagavond 19 juni 2008 heeft de gemeenteraad haar algemene beschouwingen gehouden.
 • Kernbezoek Vrouwenakker

  Op 10 april heeft de gemeenteraad een bezoek gebracht aan de kern Vrouwenakker. Naar aanleiding van dit bezoek is er door de raad een brief met vragen gestuurd naar het college. Het college heeft op 11 juni 2008 een schriftelijk antwoord gegeven. Beide documenten kunt u vinden op de website www.nieuwkoop.nl via de zoekterm “vrouwenakker”.

 • Twee extra agendapunten besluitvormende raad 19 juni 16.00 uur

  Er komen twee extra punten op de agenda:

  1. Benoeming leden commissie hoorzitting bestemmingsplannen Gezoneerd Bedrijventerrein Hoekse Aarkade en Geluidszone Hoekse Aarkade 2008. Bij actualisatie of herziening van bestemmingsplannen kunnen mensen zienswijzen indienen. Indieners van zienswijzen krijgen de mogelijkheid om hun zienswijze in een hoorzitting aan raadsleden toe te lichten.
  2. Benoemen voorzitters bijeenkomsten van de raad. Het presidium stelt voor een “poule” van voorzitters te benoemen vanuit de raad voor de oriënterende bijeenkomsten en meningsvormende raden.
 • Oriënterende bijeenkomsten 26 juni 2008

  Oriënterende bijeenkomsten op 26 juni gaan door!

  “Oriënterende bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

   

  Iedereen is van harte welkom om mee te praten bij deze bijeenkomsten van de Raad.

   

  Op 26 juni 2008 wil de raad graag met u spreken over drie onderwerpen:

  • Kunst en Cultuur;
  • Dienstverlening;
  • Bouwvergunning klaar terwijl u wacht

   

  Kunst en Cultuur (om 20.00 uur gemeentehuis Nieuwveen)

  Het college wil meer aandacht voor cultuur en kunst in Nieuwkoop en wil dit onderbrengen in een nieuw gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid. Het college wil daarover van gedachten wisselen met de gemeenteraad tijdens deze bijeenkomst. De raad wil zoveel mogelijk informatie verzamelen over dit onderwerp, meningen horen en mogelijkheden daarom nodigt de raad de verschillende actoren op dit gebied uit om mee te praten.

   

  Dienstverlening (om 20.00 uur gemeentehuis te Nieuwveen)

  Het college heeft de gemeenteraad in maart 2008 geïnformeerd over het programmaplan dienstverlening. Het programma Dienstverlening is opgezet om de ambities die de gemeente heeft op het gebied van Dienstverlening na te streven en waar te maken. Ook de raad van de Gemeente Nieuwkoop heeft zich in haar raadsprogramma 2007-2010 uitdrukkelijk uitgesproken voor een verbetering van de dienstverlening. Het college geeft nu een stand van zaken.

   

  Bouwvergunning klaar terwijl u wacht’ (om + 21.30 uur gemeentehuis te Nieuwveen)

  Aansluitend op de bijeenkomst over de dienstverlening wil de raad van gedachten wisselen over het onderwerp ‘Bouwvergunning klaar terwijl u wacht’. Dit ziet de raad als een mogelijke specifieke vorm van verbetering van dienstverlening bij vergunningverlening. Ook andere vergunningen worden in het kader van regeldrukvermindering tegen het licht gehouden.

    

  Iedereen wordt uitgenodigd zich aan te melden om ervaringen met de raad te delen. Als u zelf mensen weet die een interessante of nuttige bijdrage kunnen leveren, nodigt u hen dan uit zich aan te melden bij de griffie.

 • Zicht op de Nieuwkoopse politiek

 • Twee raadsvergaderingen op 19 juni

  Op 19 juni zijn er om 20.00 uur Algemene Beschouwingen. Voorafgaand aan die vergadering is er nog een reguliere besluitvormende raadsvergadering om 16.00 uur 's middags.

 • Meningsvormende raad 5 juni

  Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Berichten uit B&W
  4. Harmonisatie onderwijsgelden
  5. Bezwaarschrift tegen voorkeursrecht Vrouwenakker-West
  6. Toetreding Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst West-Holland
  7. Legesverordening: 1e wijziging
  8. Voorbereidingsbesluit perceel Oostkanaalweg 37
  9. Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Nieuwkoop 2008-2011
  10. Verordeningen persoonsgebonden budget, wachtlijstbeheer en cliëntparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening
  11. Afhandeling brieven en e-mails door de gemeente Nieuwkoop
  12. Frictiekosten herindeling
  13. Archiefachterstanden
  14. Algemene plaatselijke verordening
  15. Verordening rechtspositieregeling raadsleden Nieuwkoop
  16. Discussienota van Gedeputeerde Staten over grensoverschrijdende samenwerking en samengaan lokaal bestuur
  17. Brief van B&W over aantrekken geldlening en reactie op zienswijze VVD
  18. Actielijst vorige meningsvormende raad vaststellen
  19. Rondvraag
  20. Sluiting

  De besluitvormende raadsvergadering is op 19 juni 2008. In de regel worden dan de agendapunten die in de meningsvormende raden van 29 mei en 5 juni 2008 zijn behandeld voor besluitvorming aan de raad voorgelegd. Uitzondering daarop is agendapunt 5 van de agenda van 29 mei, waarbij een tijdige reactie gewenst is op stukken van diverse samenwerkingsverbanden. Over deze raadsvoorstellen wordt op 5 juni in een extra besluitvormende raadsvergadering besloten.

 • Besluitvormende raad 5 juni 2008

  Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Raadsbesluit(en) over financiële stukken gemeenschappelijke regelingen: RDOG Hollands Midden, Regionale brandweer en GHOR Hollands Midden, SWA, Rijnstreekberaad en ISD de Rijnstreek
  4. Sluiting
 • Meningsvormende raad 29 mei

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 29 mei om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen is wel nodig. Dit kan bij de griffie" Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering via 0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

  Agenda
  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Berichten uit B&W
  4. Behandeling van Jaarstukken (terugblik), 1ste Tussentijdse rapportage (actuele stand
  van zaken) en Perspectiefnota (vooruitblik). De behandeling van deze stukken vindt
  plaats per programma.
  5. Raadsvoorstellen met reacties op financiële stukken van diverse
  samenwerkingsverbanden.
  6. Actielijst vorige meningsvormende raad vaststellen
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

 • Oriënterende bijeenkomsten 22 mei 2008

  Iedereen is van harte welkom om mee te praten bij deze bijeenkomsten van de raad.

  Op 22 mei 2008 wil de raad graag met u spreken over vier onderwerpen:

  • Jeugdbeleid;
  • Groenvisie & Beheervisie;
  • Regionalisering van de brandweer en
  • Regeldrukvermindering

 • Besluitvormende raadsvergadering 8 mei 2008

  De reguliere besluitvormende vergadering is op 8 mei 2008. In de regel worden dan de overige agendapunten die in de meningsvormende raden van 17 en 24 april zijn behandeld voor besluitvorming aan de raad voorgelegd.

 • Meningsvormende Raad 24 april 2008

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 24 april 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

 • Extra Besluitvormende Raadsvergadering op 24 april 2008

  In de Meningsvormende Raad van 17 april 2008 is besloten om een extra Besluitvormende Raadsvergadering te houden op 24 april 2008 (beginnend na de meningsvormende raad; niet eerder dan 22.00 uur). Er is een agendapunt: "Plan van aanpak Natura 2000".
 • Verslag Kernbezoek gemeenteraad aan Vrouwenakker op 10 april 2008

 • Meningsvormende Raad 17 april 2008

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 17 april 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen.
 • Oriënterende bijeenkomsten 10 april 2008

  “Oriënterende bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

   

  Iedereen is van harte welkom om mee te praten

  bij deze bijeenkomsten van de Raad.

   

  Op 10 april 2008 wil de raad graag met u spreken over drie onderwerpen:

  • Klanttevredenheid;
  • Dorpsraden en
  • Vrouwenakker (kernbezoek)

   

  Klanttevredenheid

  Het college van B&W presenteert de resultaten en het bijbehorende actieplan van de nulmeting klanttevredenheid  dat gehouden is onder de inwoners en ondernemers van de gemeente Nieuwkoop in de periode van oktober- november 2007. In dit onderzoek is de tevredenheid naar de dienstverlening, communicatie en participatie onderzocht. De resultaten worden gebruikt om de verdere ambities te bepalen en concrete verbeterplannen en acties op te zetten.

  Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur en is in het gemeentehuis in Nieuwveen.

   

  Dorpsraden

  De raad spreekt met een aantal mensen over hun ervaring met het functioneren van dorpsraden. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een dorpsraad en hoe is die samengesteld. Heeft u hier ideeën over dan bent u van harte welkom om mee te praten.

  De bijeenkomst over dorpsraden is aansluitend op de bijeenkomst over de klanttevredenheid en begint ongeveer om 20.15 uur en is in het gemeentehuis in Nieuwveen.

   

  Kernbezoek Vrouwenakker

  Het kernbezoek aan de Vrouwenakker begint ook om 20.00 uur en vindt plaats bij Bloemsierkunst Christa Snoek, Vrouwenakker 10A te Vrouwenakker.

  Deze bijeenkomst is bedoeld voor de inwoners van Vrouwenakker en het omliggende gebied.

   

  Kijkt u vooraf, voor het definitieve programma, nog even op deze website of neem contact op met de griffie griffier@nieuwkoop.nl of 0172-521310.

 • Besluitvormende raadsvergadering 27 maart 2008

  De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

   

  De vergadering wordt gehouden op 27 maart 2008 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 6 en 13 maart 2008. Geluidsopnamen van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

  Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

   

    

  Agenda (concept)


  Opening
  Vaststellen agenda
  Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
  Vragen-half-uur
  Vaststellen van diverse verslagen
  Ingekomen stukken
  Vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 WRO (Noordenseweg 72)
  Harmonisatie beheer begraafplaatsen
  Financiering Landschaps Ontwikkelings Plan
  Bestemmingsplan Korteraar
  Rekenkamerrapport “Afhandeling Brieven”
  Ombuigingsoperatie

  Groenbeheerplan
  Beheerplan wegen
  Uitbesteding milieutaken
  Natura 2000-aanwijzing Nieuwkoopse Plassen en De Haeck
  Mededelingen van het college
  Sluiting

 • Oproep aan de bewoners van de kern Vrouwenakker

  Op donderdagavond 10 april 2008 om 20.00 uur wil een vertegenwoordiging van de gemeenteraad een bezoek brengen aan de kern Vrouwenakker; het Nieuwkoopse deel. Locatie: Bloemsierkunst Christa Snoek, Vrouwenakker 10A.

  Is er iets over Vrouwenakker waarvan u vindt de raad dit moet weten of zien, geef dit dan door. Dit kan tot vrijdag 4 april bij de griffie 0172-521310/309 of via griffier@nieuwkoop.nl. U kunt zich daar ook aanmelden als u wilt komen. Voor de organisatie van deze avond is het handig om te weten hoeveel mensen er ongeveer komen.

 • Terugblik meningsvormende raad van 6 maart 2008

  De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft op 6 maart een meningsvormende raad gehouden. Bij de onderwerpen bestemmingsplan Korteraar en Natura 2000-aanwijzing Nieuwkoopse Plassen en De Haeck waren veel insprekers. De raad heeft over deze onderwerpen dan ook uitgebreid gesproken. Hierdoor konden niet alle punten van de agenda worden behandeld. Afgesproken is om donderdag 13 maart om 20.00 uur (parallel met de andere meningsvormende raad) verder te vergaderen. Op de agenda staan de onderwerpen: Groenbeheerplan, Beheerplan wegen, Uitbesteding milieutaken en Campagneplan Stadsvogels 2008.

 • Meningsvormende Raad 13 maart 2008

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 13 maart 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

   

  Agenda

  1         Opening

  2         Vaststellen agenda

  3         Berichten uit B&W

  4         Raadsvoorstel Rekenkamerrapport “Afhandeling Brieven”

  5         Werkwijze van de raad

  6         Beginbalans 2007 Nieuwkoop

  7         Raadsvoorstel Ombuigingsoperatie

  8         Raadsvoorstel Grondexploitaties Hazeweg II en Schoterhoek II

  9         Uitvoeringsplan Integraal Handhaven 2008

  10     Actielijst vorige meningsvormende raad

  11     Rondvraag

  12     Sluiting

   

 • Besluitvormende Raadsvergadering 13 maart 2008

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 13 maart 2008 aansluitend op de meningsvormende raad (niet eerder dan 22.00 uur) in het gemeentehuis in Nieuwveen een extra besluitvormende raadsvergadering. Op de agenda staan alleen punten die geen uitstel dulden en/of termijngebonden zijn.

  De reguliere besluitvormende vergadering is op 27 maart 2008. Het is de bedoeling dat de overige agendapunten die in de meningsvormende raden van 6 en 13 maart zijn behandeld, in deze vergadering voor besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

  In de besluitvormende raadsvergadering handelt de raad de agendapunten formeel af. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed. Belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

  Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Raadsvoorstel Grondexploitaties Hazeweg II en Schoterhoek II
  4. Sluiting

 • Vergaderstukken van de raad

  De vergaderstukken van de raad worden, indien digitaal beschikbaar, op de website geplaatst. U kunt deze stukken per vergadering bekijken.

 • Meningsvormende raad 6 maart 2008

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 6 maart 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 • Fractieassistenten Progressief 2007

  Joke van Boxtel en Jan Roos zijn beëdigd als fractieassistent voor Progressief 2007. Ze hebben daarvoor op 13 februari respectievelijk de belofte en de eed afgelegd bij de burgemeester.

  Raadsfracties kunnen, ter ondersteuning van hun werkzaamheden, niet-raadsleden voordragen als fractieassistent. Fractieassistenten kunnen namens de fractie deelnemen aan de oriënterende bijeenkomsten en meningsvormende vergaderingen. Zij hebben in Nieuwkoop vrijwel dezelfde bevoegdheden als raadsleden. Zij kunnen alleen geen besluiten nemen.

 • Besluitvormende raadsvergadering van 7 februari

  De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed. Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

   

  De vergadering wordt gehouden op 7 februari 2008 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 17 en 24 januari 2008. Geluidsopnamen van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

   

  Concept agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
  4. Vragen-half-uur
  5. Vaststellen van diverse verslagen
  6. Ingekomen stukken
  7. Bezwaar over WVG Noordse Buurt
  8. Verordening Startersregeling
  9. Duurzaam Veilig Papenveer
  10. Beleidsplan WMO 2008-2011
  11. Mededelingen van het college
  12. Sluiting
 • Meningsvormende Raad 24 januari 2008

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 24 januari 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

  Agenda

  1 Opening

  2 Vaststellen agenda

  3 Berichten uit B&W

  4 Raadsvoorstel Kadernota ISDR

  5 Raadsvoorstel Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning

  6 Rekenkamerrapport "Afhandeling Brieven Nieuwkoop"

  7 Instellen van Stuurgroep Huisvesting Gemeente

  8 Rondvraag

  9 Sluiting

 • Besluitvormende Raadsvergadering 24 januari 2008

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 24 januari 2008 om 22.00 uur (na de meningsvormende raad) in het gemeentehuis in Nieuwveen een extra besluitvormende raadsvergadering. Op de agenda staan alleen punten die geen uitstel dulden en/of termijngebonden zijn.

  De reguliere besluitvormende vergadering is op 7 februari 2008. In de regel worden dan de overige agendapunten die in de meningsvormende raden van 17 en 24 januari zijn behandeld voor besluitvorming aan de raad voorgelegd.

  Dit is de raadsvergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed. Belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten.Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

  Agenda

  1 Opening

  2 Vaststellen agenda

  3 Raadsvoorstel Kadernota ISDR

  4 Raadsvoorstel benoeming fractieassistenten

  5 Sluiting

 • Terugblik raad 20 december 2007

  Het raadsvoorstel over de inzameling oud papier en karton (agendapunt 13) is niet behandeld. De raad vindt het stuk nog niet rijp voor besluitvorming.

  Bij de behandeling van het agendapunt 10 over diverse belastingverordeningen en -tarieven heeft de raad een amendement aangenomen. Dit heeft tot gevolg dat de precariobelasting slechts wordt verhoogd met een inflatiecorrectie en niet met een extra 5% zoals het college van B&W dat voorstelde.

 • Meningsvormende raad 17 januari 2008

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 17 januari 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

  Agenda

  1 Opening

  2 Vaststellen agenda

  3 Berichten uit B&W

  4 Raadsvoorstel Verordening Starterregeling

  5 Raadsvoorstel bezwaar over WVG Noordse Buurt

  6 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Korteraar (indien op tijd beschikbaar)

  7 Raadsvoorstel inzameling oud papier en karton

  8 Raadsvoorstel Duurzaam Veilig Papenveer

  9 Geluidsoverlast van de N231

  10 Brief van het college van B&W over Mer-Schiphol

  11 Bevindingen nulmeting / interim controle accountant

  12 Uitvoeringsplan Integraal Handhaven 2008

  13 Rondvraag

  14 Sluiting

 • Enkele agendapunten vergadering 20 december toegelicht

  De vergadering wordt gehouden op 20 december 2007 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

 • Agenda besluitvormende raadsvergadering 20 december 2007

  De besluitvormende raad is de raadsvergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed. Belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 • Kernbezoek de Meije; de reactie van het college

  Bij brief van 20 september 2007 heeft de raad aan het college van B&W een aantal vragen gesteld over De Meije. Dit naar aanleiding van het kernbezoek van de raad aan De Meije op 6 september 2007. Hieronder treft u aan de reactie van het college van B&W en de brief van de raad met de vragen.

 • Raadsvergaderingen december 2007

  Door het afscheid van de huidige burgemeester Dick Boogaard en de installatie van de heer Frans Buijserd als nieuwe burgemeester veranderen de vergaderdata van de raad in december:

  • op 6 december zijn er geen oriënterende bijeenkomsten van de raad;
  • op 13 december is er om 18.30 uur een bijzondere raadsvergadering om afscheid te nemen van Dick Boogaard daarmee vervalt de meningsvormende raad die gepland stond;
  • op 17 december is er om 19.30 uur ook een bijzondere raad om de nieuwe burgemeester te installeren;
  • op 20 december is er om 20.00 uur een besluitvormende raadsvergadering. De punten die op de agenda staan zijn, afwijkend van de normale procedure, niet eerder in een meningsvormende raad geweest.

  Onder “agenda’s” vindt u de stukken van de vergaderingen.

   

 • Terugblik vergadering van 22 november

  Naast veel inhoudelijke vergaderpunten zoals De Roerdomp, Vrouwenakker-West bestemmingsplan en Wet Voorkeursrecht Gemeenten, trouwlocaties, enz. is er afscheid genomen van het raadslid Arie Muilwijk en is Elias van Belzen als nieuw raadslid benoemd.

  Benoeming Elias van Belzen

  Elias van Belzen is benoemd als nieuw raadslid namens de SGP/CU. Hij volgt daarmee Arie Muilwijk op. Hij was het afgelopen jaar reeds actief als fractieassistent voor deze partij.

 • Besluitvormende raad van 22 november

  De besluitvormende raad is de raadsvergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed. Belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

  De vergadering wordt gehouden op 22 november 2007 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

 • De programmabegroting 2008 is vastgesteld

  De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft op 8 november 2007 de programmabegroting 2008 vastgesteld. Bij deze vergadering heeft de raad ook haar algemene politieke beschouwingen gehouden. Deze twee onderwerpen hangen nauw met elkaar samen. In de programmabegroting wordt op hoofdlijnen aangegeven hoeveel geld beschikbaar wordt gesteld in 2008 voor de verschillende beleidsterreinen, bijvoorbeeld: veiligheid, onderwijs, recreatie. Bij de algemene beschouwingen geven de vijf fracties in de raad hun visie op de toekomst van de gemeente.

 • Kernbezoek Papenveer; de reactie van het college

  Bij brief van 19 juli 2007 heeft de raad aan het college van B&W een aantal vragen gesteld over Papenveer. Dit naar aanleiding van het kernbezoek van de raad aan Papenveer op 5 juli 2007. Hieronder treft u aan de reactie van het college van B&W en de brief van de raad met de vragen.

   

 • Terugblik oriënterende bijeenkomsten van 1 november 2007

  “Oriënterende bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel te brainstormen of om te praten over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem. Op 1 november hebben raadsleden in Nieuwveen gesproken over verkeersknelpunten en het beheerplan wegen en tegelijkertijd waren andere raadsleden in De Schakel in Langeraar om te praten met en over jeugd en jongeren.
 • Motie aangenomen over Nieuwkoop-Noorden en Meijegraslanden

  In de vergadering van 25 oktober 2007 heeft de raad unaniem een motie aangenomen over het betrekken van agrariërs, particulieren en ondernemers bij het opstellen van gebiedsvisies voor het gebied tussen Nieuwkoop en Noorden en de Meijegraslanden.

   

 • Frans Buijserd voorgedragen als nieuwe burgemeester

  De gemeenteraad heeft op donderdag 11 oktober besloten om de heer F. (Frans) Buijserd uit Wijk en Aalburg voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van de gemeente Nieuwkoop. Hij is als eerste naar voren gekomen uit een groep van 27 sollicitanten.

 • Besluitvormende raad van 25 oktober 2007

 • Oriënterende bijeenkomsten 1 november 2007

  Op 1 november 2007 wil de raad graag met u spreken over de aanpak van verkeersknelpunten/veilige fietsroutes, jeugd en jongerenwerk en voorzieningen en er is een presentatie over de ontwikkelingen Achterweg te Nieuwkoop.

  De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.

 • Algemene beschouwingen op 8 november

  De gemeenteraad behandelt in de openbare vergadering van 8 november 2007 de conceptprogrammabegroting 2008. Deze conceptprogrammabegroting is voorbereid door het dagelijkse bestuur van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders. Alle raadsfracties geven voorafgaand aan de bespreking een algemene beschouwing. Daarna bespreken de raadsleden wat er eventueel veranderd moet worden in de aangeboden conceptbegroting. Aan het eind van de avond wordt de definitieve programmabegroting 2008 door de raad vastgesteld. De gemeenteraad stelt daarmee in de begroting vast welke taken de gemeente gaat uitvoeren en hoeveel geld daaraan mag worden besteed.

 • Meningsvormende raadsvergadering van 11 oktober

  Enkele agendapunten toegelicht:

  Agendapunt 4: Afvalinzameling 2008

  B&W stelt de raad voor om over de onderstaande punten een besluit te nemen:

  • een heffing in te voeren voor het gebruik van een extra container;
  • een aangepast tarief in te voeren voor het ophalen van grof huishoudelijk afval;
  • het afvalbrengstation in de kern Nieuwkoop in 2008 in exploitatie te houden.

  Agendapunt 8: Nota lokale heffingen

  B&W stelt de raad voor de nota vast te stellen en met ingang van 1 januari 2007 van kracht te laten zijn. Deze nota beoogd een meerjarig samenhangend beleidskader te bieden voor de belastingen en tarieven. Het meerjarig beleidskader volgens deze nota is de basis voor eventuele aanpassing van de gemeentelijke tarieven

  Agendapunt 9: Meerjarenbeleidsplan Integraal Handhaven 2008-2011

  B&W stelt de raad voor het beleidsplan vast te stellen. Dit beleidsplan vormt de basis voor de uitvoering van het toezicht en de handhaving.

  Agendapunt 10: Ruimtelijke Visie uitbreiding De Olm

  B&W stelt de raad voor de Ruimtelijke Visie uitbreiding Bedrijventerrein De Olm vast te stellen en de visie ter goedkeuring aan de provincie Zuid Holland aan te bieden. De ruimtelijke visie dient de inpassing in het landschap te waarborgen.

 • Uit de raad van 27 september

  De raad heeft besloten de accountantsopdracht voor de controle van de jaarrekeningen 2007, 2008 en 2009 te verstrekken aan Ernst & Young Accountants. De raad is tot deze beslissing gekomen op basis het door de raad vastgestelde programma van eisen, de beoordeling van diverse offertes en het advies van de beoordelingscommissie.

 • Beluister de raadsvergaderingen

  Om de raadsvergaderingen beter toegankelijk te maken is de gemeente Nieuwkoop gestart met het digitaal opnemen van de raadsvergaderingen. Deze geluidsopnamen zijn enkele dagen na de vergadering door iedereen te beluisteren via de website. Vanaf 1 oktober 2007 zijn de geluidsopnamen geïndexeerd. Dit betekent dat u een geluidsfragment kunt zoeken op onderwerp en/of spreker. Handig voor de direct betrokkenen! Alle raadsvergaderingen kunt u voortaan beluisteren door "politiek en bestuur" dan "raad" en dan "beluister de raadsvergaderingen" te kiezen.

 • Starterswoningen

  Op 4 oktober 2007 wil de raad graag met u spreken over lokale onderwijsgeldstromen en starterswoningen. Gebruikelijk zou zijn dat deze bijeenkomsten beide om 20.00 uur zouden beginnen in het gemeentehuis in Nieuwveen. Mogelijk wordt de aanvangstijd ditmaal vervroegd naar 19.30 uur. Het besluit hiertoe wordt nog genomen.

  De beide onderwerpen worden maximaal gedurende een uur besproken, daarna gaat de gemeenteraad onderling oriënteren over aanscherping van het raadsprogramma en de relatie met de programmabegroting. De begrotingsbehandeling zelf vindt plaats op 8 november.

  Starterswoningen

  De gemeenteraad heeft in haar raadsprogramma aangegeven voldoende aanbod te willen hebben van starterswoningen binnen de gemeentegrenzen. Realisatie van woningen voor 'starters' op de woningmarkt blijkt vaak lastig. De gemeenteraad inventariseert graag bij professionals, inwoners en bedrijven de mogelijkheden om voldoende aanbod van starterswoningen vorm te geven.

  Als u een ervaring heeft bij het zoeken van een 'eerste huis' of als u een idee heeft om vraag en aanbod op elkaar te laten aansluiten bent u van harte welkom om dit met de raad te delen. Graag aanmelden via de griffie griffier@nieuwkoop.nl of 0172-521310.

 • Gewijzigde planning orienterende bijeenkomsten

  Gewijzigde planning oriënterende bijeenkomsten van de raad

  De eerder gepubliceerde planning voor de oriënterende raadsbijeenkomsten is gewijzigd.

  Op 4 oktober 2007 komt het onderwerp onderwijsgeldstromen aan de orde. Dit in plaats van de geplande bijeenkomst over de effecten van de herindeling, deze laatste schuift door naar 6 december 2007.

  Oriënterende raadsbijeenkomsten bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel te brainstormen of om te praten over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem. Iedereen is dan ook van harte welkom bij deze bijeenkomsten van de Raad.

  Gewijzigde planning vanaf oktober 2007:

  4 oktober 2007 Onderwijsgeldstromen

  4 oktober 2007 Betaalbare woningen voor starters

  1 november 2007 Aanpak verkeersknelpunten/veilige fietsroutes

  1 november 2007 Jeugd- en jongerenwerk en voorzieningen

  1 november 2007 Aanpak overmatig alcohol en drugsgebruik jongeren

  6 december 2007 Zijn beoogde effecten van de herindeling bereikt

  Naar 2008 schuiven door de onderwerpen:

  · hoe wordt het klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd,

  · bouwvergunning "klaar terwijl u wacht" en

  · één aanspreekpunt/loket voor ondernemers bij de gemeente.

 • Onderwijsgeldstromen

  Lokale onderwijsgeldstromen (oriënterende bijeenkomst)
  Naast rijksmiddelen stelt de gemeente zelf financiële middelen beschikbaar voor het primair onderwijs. Bijvoorbeeld voor logopedie, de schoolbegeleidingsdienst, schoolzwemmen, vakleerkrachten etc. De drie voormalige gemeenten stelden hiervoor verschillende bedragen beschikbaar. De wet ARHI geeft de gemeente de gelegenheid binnen twee jaar tot harmonisatie over te gaan, zodat alle scholen gelijk worden behandeld. Van belang is te bepalen wat de wettelijke onderwijstaken van de gemeente zijn en wat, door de gemeente, facultatief voor het onderwijs wordt gedaan. De wettelijke onderwijstaken hebben betrekking op leerplicht, leerlingenvervoer, huisvesting en het onderwijs achterstandenbeleid. Vraag is wat vindt de gemeente verder belangrijk? Voorbeelden zijn logopedie en (extra) taalontwikkeling, gezondheid, natuur en milieu, kunst en cultuur, gedrag en verkeer, zwemonderwijs (waterrijke omgeving), diagnose en begeleiding, interne begeleiding en zorg adviesteams.Hoe het lokaal onderwijs vorm gegeven gaat worden is afhankelijk van de financiële middelen, wat vinden de basisscholen belangrijk voor het onderwijs, wat vindt de gemeente belangrijk voor het onderwijs, wat vinden inwoners belangrijk en welke (personele) verplichtingen maken sommige zaken (on)mogelijk.Over dit onderwerp gaat de oriënterende bijeenkomst van de raad op 4 oktober 2007. De bijeenkomst is in het gemeentehuis in Nieuwveen van 20.00uur tot 21.00 uur. U bent van harte welkom.

 • Gewijzigde planning oriënterende bijeenkomsten van de raad

  De eerder gepubliceerde planning voor de oriënterende raadsbijeenkomsten is gewijzigd.

  Op 4 oktober 2007 komt het onderwerp onderwijsgeldstromen aan de orde. Dit in plaats van de geplande bijeenkomst over de effecten van de herindeling; deze laatste schuift door naar 6 december 2007.

  Hieronder vindt u de nieuwe planning.

 • Kernbezoek aan de Meije

  Op 6 september heeft een delegatie van de raad een bezoek gebracht aan de kern de Meije (Nieuwkoopse deel). De bewoners vertelden over de praktische problemen van het wonen in het Nieuwkoopse deel van de Meije terwijl de andere delen van de Meije onder de gemeenten Bodegraven en Woerden vallen. Ze zouden graag daarover met de gemeente in gesprek willen gaan. Verder was er veel discussie over de natuurontwikkelingen in het gebied zoals de Meijegraslanden en Vogel- en Habitatrichtlijn en de gevolgen daarvan voor iedereen. Gevraagd werd om een betere informatievoorziening daarover vanuit de gemeente omdat dit grote gevolgen heeft voor veel mensen. Ook andere onderwerpen kwamen ter sprake zoals de vaarsnelheid, onderhoud van het water en het Meijepad (in de Meije beter bekend als het Oortjespad) en het bestemmingsplan. Omdat veel onderwerpen onder verantwoordelijkheid van het college van B&W vallen is afgesproken dat de raad een brief aan het college stuurt. In deze brief staan de bevindingen van de avond en worden er per onderwerp vragen toegevoegd. Aan het college wordt gevraagd deze te beantwoorden aan de raad.

 • Bezoek aan de Meije

  Op donderdagavond 6 september brengt een vertegenwoordiging van de gemeenteraad een bezoek aan de kern de Meije. Bij deze bijeenkomst krijgen de bewoners van de Meije de gelegenheid om zelf onderwerpen over het gebied met de raadsleden te delen.

 • Hoorzitting bestemmingsplan Korteraar

  Op 17 september 2007 kunnen degene die schriftelijke zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan Korteraar deze toelichten tussen 20.00 en 22.30 uur. Bij voldoende belangstelling wordt op 19 september 2007 een tweede gelegenheid geboden om een toelichting te geven. De hoorzittingen worden gehouden door een commissie van de gemeenteraad en vinden plaats in het gemeentehuis in Nieuwveen.

 • Oriënterende bijeenkomst Gemeentewinkel en WMO-zorg-loket

  Op 6 september is er een oriënterende bijeenkomst van de raad over de Gemeentewinkel en het WMO-zorg-loket. Voor zowel Gemeentewinkel als het WMO-zorg-loket worden in deze bijeenkomst verschillende mogelijkheden gepresenteerd. Als u, als inwoner daarover mee wil praten in dit vroege stadium, bent u van harte welkom. De bijeenkomst is in de raadszaal van het gemeentehuis in Nieuwveen en start om 20.00 uur.

 • Meningsvormende Raadsvergadering 13 september

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 13 september 2007 om 20 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raadsvergadering. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 • Oriënterende bijeenkomsten 2e helft 2007

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt regelmatig oriënterende bijeenkomsten. "Oriënterende bijeenkomst" is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel te brainstormen of om te praten over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

 • Raadsvergaderingen in september

  In verband met de zomervakantie zijn er in de maand augustus geen vergaderingen van de raad. De eerstvolgende meningsvormende vergadering is op donderdag 13 september 2007. Op donderdag 27 september is er dan een besluitvormende raadsvergadering.

 • Oproep aan de bewoners van de kern De Meije (Nieuwkoop)

  Op donderdagavond 6 september 2007 wil een vertegenwoordiging van de gemeenteraad een bezoek brengen aan de kern De Meije; het Nieuwkoopse deel.

 • Selectie nieuwe burgemeester

  De procedure voor de selectie van de burgemeester is in volle gang. De gesprekken van de vertrouwenscommissie met de kandidaten zullen na de zomervakantie plaatsvinden.

 • Gemeenteraad komt met advies naar Commissariaat

  In de raadsvergadering van 20 juli 2007 heeft de gemeenteraad een door Radio LOT en NEO radio getekend convenant in ontvangst genomen. Dit convenant is tot stand gekomen na bemiddeling van vertegenwoordigers van de Middenpartij, het CDA, de VVD en Progressief 2007. Met dit convenant wil de gemeenteraad Radio LOT en daarmee de nieuwe zender RTV Hollands Midden aanbevelen bij het Commissariaat van de Media.
 • Agenda besluitvormende raad van 19 juli 2007

  De besluitvormende raad is de raadsvergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed. Belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffietenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

  De vergadering wordt gehouden op 19 juli 2007 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

 • Zomerreces raad

  Van 21 juli t/m 2 september zijn er geen vergaderingen van de gemeenteraad in verband met het zomerreces.
 • Vooraankondiging oriënterende bijeenkomsten 6 september 2007

  Op donderdag 6 september houdt de raad weer oriënterende bijeenkomsten. De agenda wordt 28 augustus vastgesteld door het presidium. Mogelijk onderwerpen zijn 'een kernbezoek aan De Meije', 'Aanpak overmatig alcohol en drugsgebruik jongeren' en 'Jeugd-jongerenwerk'.

  Meer informatie hierover vindt u te zijner tijd op deze site en op de gemeentepagina in het Witte Weekblad.

 • Integraal handhavingsbeleid

  Op 10 mei heeft de raad geïnventariseerd wat inwoners, bedrijven en stichtingen onder integraal handhavingsbeleid verstaan. De raad is hier op 5 juli dieper op ingegaan aan de hand van een werkboek.

 • Presentaties ruimtelijke ordening

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad geïnformeerd over de status van diverse projecten.

 • Bezoek aan Papenveer

  De gemeenteraad heeft een bezoek gebracht aan de kern Papenveer. Dit was de eerste keer dat de huidige raad een kern formeel bezocht. Naar aanleiding van eerdere kennisgevingen waren al diverse onderwerpen aangedragen. Tijdens het kernbezoek werd hierover van gedachten gewisseld, waarna vervolgens een rondwandeling door de kern werd gemaakt. Zowel de raad als de aanwezige bewoners hebben het als positief ervaren. Een verslag is niet gemaakt. In plaats daarvan zal de raad schriftelijk informatie opvragen bij het college. Daarbij valt te denken aan toezeggingen uit het verleden, (financiële) middelen en planning. Aanwezige bewoners worden bij de vervolgstappen betrokken en geïnformeerd. Zodra de reactie van het college bekend is, wordt deze op de website gepubliceerd.

 • Bezoek aan Papenveer

  Op donderdagavond 5 juli brengt een vertegenwoordiging van de gemeenteraad een bezoek aan de kern Papenveer. De bijeenkomst wordt gehouden bij kwekerij Van der Hoorn, Rozenlaan 3 in Papenveer en begint om 20 uur. Er zijn diverse onderwerpen aangedragen om te bespreken zoals het fiets-, auto- en vrachtverkeer, speelplaats, baggeren, sluisdeuren, water- en hondenoverlast. Nieuwe onderwerpen kunnen nog tot 4 juli gemeld worden bij de griffie. Iedereen is welkom, graag aanmelden bij de griffie 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl

 • Oriënterende bijeenkomsten op 5 juli

 • Besluitvormende raad van 28 juni 2007

  De besluitvormende raad is de raadsvergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed. Belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

   

  De vergadering wordt gehouden op 28 juni 2007 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

   

  Voorlopige agenda:

  1.  Opening

  2.  Vaststellen agenda

  3.  Spreekrecht inwoners

  4.  Vragen-half-uur

  5.  Vaststellen diverse verslagen

  6.  Ingekomen stukken

  7.  Diverse benoemingen

  8.  Ontwerp programmabegroting Rijnstreekberaad 2008

  9.  Ontwerp programmabegroting ISDR 2008

  10. Ontwerp programbegroting SWA

  11. Ontwerpbegroting 2008 van de RDOG

  12. Planschade Paradijsweg 2, 5 en 60 te Ter Aar

  13. Onttrekken openbaar verkeer Neutronenweg Nieuwkoop

  14.  Verordening auditcommissie

  15. Contourennota Subsidiebeleid 2007

  16. Voorkeur toewijzing zendmachtiging

  17. Zienswijze Verordening Wet Inburgering

  18. Mededelingen van het college van B&W

  19. Sluiting

 • Oproep aan de bewoners van de kern Papenveer

  Op donderdagavond 5 juli wil een vertegenwoordiging van de gemeenteraad een bezoek brengen aan de kern Papenveer.

  Heeft u iets over Papenveer waarvan u vindt de raad dit moet weten of zien, geef dit dan door. Dit kan tot vrijdag 22 juni bij de griffie 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl. Daarna wordt een programma gemaakt en gepubliceerd.

 • Meningsvormende raadsvergadering 14 juni 2007

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 14 juni 2007 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raadsvergadering.

  Onder "agenda's" vindt u de stukken van de vergaderingen. Daarnaast ligt bij de gemeentewinkel in Ter Aar en in Nieuwkoop en bij de balie van het gemeentehuis in Nieuwveen een exemplaar van de raadsstukken ter inzage.

  De volgende raadsvergadering is op 28 juni 2007. Dit is een besluitvormende vergadering.

 • Agenda besluitvormende raad van 31 mei 2007

  De vergadering wordt gehouden op 31 mei 2007 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

  Agenda:

  1. Opening

  2. Vaststellen agenda

  3. Spreekrecht inwoners

  4. Vragen-half-uur

  5. Vaststellen diverse verslagen

  6. Ingekomen stukken

  7. Raadsvoorstel vaststelling archiefverordening

  8. Raadsvoorstel overdracht uitvoering Wet Inburgering aan de ISDR

  9. Raadsvoorstel instemming met de 6e wijziging gemeenschappelijke regeling ISDR

  10. Raadsvoorstel ongegrond verklaring bezwaarschrift bij voorbereidingsbesluit voor perceel naast Vriezenweg 9 te Ter Aar.

  11. Raadsvoorstel vaststelling programma van eisen accountantscontrole 2007, 2008 en 2009

  12. Raadsvoorstel benoeming B&W lid als algemeen bestuurslid van het Rijnstreekberaad

  13. Raadsvoorstel onttrekken openbaar verkeer Neutronenweg

  14. Raadsvoorstel eerste tussentijdse rapportage programmabegroting 2007

  15. Mededelingen van het college van B&W (facultatief)

  16. Sluiting

  Informatie over de raad staat op deze website onder "politiek en bestuur".

  Onder "agenda's" vindt u de stukken van de vergaderingen. Over de meeste agendapunten hebben raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raadsvergadering 16 mei jl.

 • Orienterende bijeenkomsten 7 juni 2007

  “Oriënterende bijeenkomst” is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel te brainstormen of om te praten over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem. U bent dan ook van harte welkom bij deze bijeenkomsten van de Raad.

   

  Op donderdag 7 juni worden er diverse bijeenkomsten gehouden in het gemeentehuis in Nieuwveen. Hierin komt onder andere het integraal veiligheidsbeleid en de contourennota subsidiebeleid aan de orde.

   

  Integraal veiligheidsbeleid

  Op 5 april heeft de raad geïnventariseerd wat inwoners, bedrijven en stichtingen onder integraal veiligheidsbeleid verstaan. Inmiddels heeft B&W uitgangspunten in een startnotitie verwoord. Doel van deze bijeenkomst is te beoordelen of deze notitie aan verwachtingen van belanghebbenden voldoet. Deze informatie kan de raad meenemen bij haar oordeel. Heeft u zelf ervaringen en wilt u deze inbrengen in de bijeenkomst neem dan contact op met de griffie via 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld dan uw naam, telefoonnummer en het onderwerp dat u wilt inbrengen). Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur.

   

  Contourennota subsidiebeleid 

  Het college van B&W heeft als doel van deze bijeenkomst om raadsleden over de uitgangspunten van het toekomstig subsidiebeleid te informeren.

   

  Ervaringen met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en het welzijnsloket 

  Het college van B&W wil graag de Raad informeren over de ervaringen van de eerste periode dat de WMO wordt uitgevoerd. De uitvoerende organisatie ligt in handen van de ISD de Rijnstreek. De ISDR wordt uitgenodigd aanwezig te zijn evenals de stichting het Trefpunt uit Nieuwkoop.

   

 • 27 mogelijke burgemeesters voor gemeente Nieuwkoop

  Op de vacature voor burgemeester van Nieuwkoop hebben 27 mensen gereageerd. Dit bericht meldt de provincie Zuid‑Holland, via wie de sollicitatie verloopt. Zeven kandidaten zijn of waren tot voor kort burgemeester elders in een gemeente, elf sollicitanten zijn wethouder of hebben deze functie eerder vervuld. De overige negen geïnteresseerden hebben geen politiek-bestuurlijke ervaring of hebben een bestuurlijke functie gehad bij bijvoorbeeld een provincie. De sollicitanten variëren in leeftijd van 40 tot 60 jaar. Onder hen bevinden zich zes vrouwen en slechts twee van de kandidaten hebben niet aangegeven lid te zijn van een politieke partij.

 • Integraal handhavingsbeleid

  Op donderdag 10 mei heeft de raad een "Oriënterende bijeenkomst" gehouden over integraal handhavingsbeleid. Het doel van deze bijeenkomst was om duidelijkheid te krijgen over wat verstaan wordt onder integrale handhaving op gemeentelijk niveau. Na een presentatie over de trends en ontwikkelingen werd het woord gegeven aan mensen die veel of juist te weinig te maken hebben met handhaving.

  De heer Stapper, voorzitter van LTO Noord afd. Aar-Rijn en Amstellanden heeft een aantal tips meegegeven. "Laat handhavers gezamenlijk optreden. Bereid mensen voor op controles. Heb begrip voor de situatie en biedt de mogelijk om het op te lossen binnen een bepaalde periode. Laat handhavers elkaar ook aanspreken als de regels overtreden worden." De heer Versteeg, vertegenwoordiger van het Actieve Groene Hart, kon met praktijkverhalen (geen eigen ervaring) aanvullen dat vooral ondernemers bij industrieterreinen last hebben van veel zwerfafval en containers die slordig staan. Bovendien hebben ondernemers behoefte aan het handhaven van het bedoeld gebruik van industrieterreinen, dus geen (grote) detailhandel. Twee inwoners hebben ook met voorbeelden aangegeven dat op diverse terreinen behoefte is aan handhaving. Tot slot werd met veel foto's getoond dat het soms discutabel is of handhaving direct nodig of wenselijk is.

  De raad zal de informatie die deze avond naar voren is gekomen gebruiken bij de beoordeling van een handhavingsnota die het college van burgemeester en wethouders binnenkort zal voorleggen.

 • Globaal welstandsbeleid

  De raad hield op 10 mei 2007 een oriënterende bijeenkomst over globaal welstandsbeleid. Op basis van dit beleid worden bouwplannen getoetst aan "redelijke eisen van welstand". Het doel van deze bijeenkomst was om duidelijk te krijgen wat verstaan moet worden onder globaal welstandsbeleid zoals dat in het raadsprogramma is opgenomen. Daarnaast wilde de raad zich laten informeren over de diverse mogelijkheden. Vier mogelijkheden werden genoemd in een presentatie: helemaal geen welstandsbeleid meer maken (gemeente Jacobswoude), geen welstandsbeleid maar wel eisen stellen aan de architect (gemeente Boekel), alleen welstand voor bepaalde gebieden en/of objecten (een kwart van de gemeenten) of voor de gehele gemeente welstand.

  Gemeente Jacobswoude heeft al 2,5 jaar geen welstandsbeleid meer en dat levert daar geen rare bouwwerken op wat wel werd verwacht. Veel andere gemeenten wijzen gebieden/wijken aan waar geen welstand geldt en gebieden waar dat wel geldt.

  De aanwezigen bogen zich over de vraag bij welke gebouwen en gebieden wel een welstandstoets is gewenst. Genoemd werden bijvoorbeeld monumenten en hun directe omgeving, beeldbepalende gebouwen en gebieden (bijv. historische dorpkernen).

  Conclusie van de bijeenkomst is dat nog niet alles duidelijk is uitgewerkt, de raad nog meer informatie en discussie wil voordat er een besluit wordt genomen. Wordt vervolgd dus!

 • Meningsvormende raad van woensdag 16 mei 2007

  De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op woensdag 16 mei 2007 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raadsvergadering. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 • Gemeentenaam blijft Nieuwkoop

  In de raadsvergadering van donderdag 26 april stond onder meer de naam van onze nieuwe gemeente op de agenda. Tot nu toe was de (gemeente)naam Nieuwkoop de werknaam.

  Het werd spannend, maar na de stemming bleek dat met 10 voor en 9 tegen onze gemeente nu ook formeel Nieuwkoop heet.

 • Oriënterende bijeenkomsten op 10 mei

  "Oriënterende bijeenkomst" is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel te brainstormen of om te praten over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem. U bent dan ook van harte welkom bij deze bijeenkomsten van de Raad.

  Op donderdag 10 mei worden er 3 bijeenkomsten gehouden in het gemeentehuis in Nieuwveen:

  Integraal handhavingsbeleid

  Doel van deze bijeenkomst is om duidelijkheid te krijgen over wat verstaan wordt onder integrale handhaving op gemeentelijk niveau. Gedacht kan worden aan de thema's openbare orde en veiligheid, bouwen en wonen en milieubeheer. Heeft u zelf ervaringen en wilt u deze inbrengen in de bijeenkomst neem dan contact op met de griffie via 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld dan uw naam, telefoonnummer en het onderwerp dat u wilt inbrengen). Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur en de voorzitter is het raadslid Jaap Aartman.

  Globaal welstandsbeleid

  Doel van deze bijeenkomst is om duidelijk te krijgen wat verstaan moet worden onder "globaal welstandsbeleid" zoals dat in het Raadsprogramma is opgenomen en wat de wettelijke (on)mogelijkheden zijn. De bijeenkomst bestaat uit een presentatie van het college van B&W, ervaringen van andere gemeenten en aanwezigen komen naar voren en er is ruimte voor discussie. Heeft u zelf ervaringen en wilt u deze inbrengen in de bijeenkomst neem dan contact op met de griffie via 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld dan uw naam, telefoonnummer en het onderwerp dat u wilt inbrengen). Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur en de voorzitter is het raadslid Tony de Bos.

  Natuurontwikkeling

  Het college van B&W wil graag de Raad informeren over dit onderwerp door middel van een presentatie. Deze bijeenkomst volgt op de bijeenkomst "globaal welstandsbeleid" en begint tussen 21.30 uur en 22.00 uur in de Raadszaal. U bent van harte welkom om deze presentatie bij te wonen.

  Onder "agenda's" vindt u de stukken van de vergaderingen.

 • Agenda besluitvormende raad van 26 april 2007

 • Extra raadsvergadering over nieuwe burgemeester

  Op woensdag 4 april was er een extra besluitvormende raadsvergadering waarbij de gemeenteraad sprak over de selectiecriteria voor de werving van de nieuwe burgemeester en het profiel waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen. De huidige burgemeester van Nieuwkoop, de heer Boogaard, is vanwege de herindeling tijdelijk benoemd.

 • Meningsvormende raadsvergadering 12 april

 • Besluitvormende raadsvergadering op 4 april

 • Oriënterende bijeenkomsten op 5 april

 • Raadsvergadering 29 maart 2007

  De besluitvormende raad is de raadsvergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

   

  Inwoners kunnen inspreken gedurende maximaal vijf minuten (totaal maximaal een half uur). U moet dit dan wel 8 uur voor de vergadering melden bij de griffier E. van Holthe 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  

   

  De agenda en de achterliggende stukken kunt u raadplegen via politiek en bestuur.

   

 • Welke eigenschappen vindt u belangrijk voor de nieuwe burgemeester

  De gemeenteraad heeft een voorlopig profiel voor een nieuwe burgemeester opgesteld. De raad wil graag weten welke eigenschappen u als inwoner belangrijk vindt voor de nieuwe burgemeester. Alle inwoners van de gemeente Nieuwkoop worden dan ook van harte uitgenodigd via de website  suggesties aan te dragen voor het profiel. De reacties die voor 28 maart zijn binnengekomen worden verspreid onder de raadsleden, zodat zij de reacties een week later, op 4 april, bij de besluitvorming kunnen betrekken.

   

  Op woensdag 4 april wordt het profiel van de nieuwe burgemeester van Nieuwkoop in het bijzijn van de Commissaris van de Koningin definitief vastgesteld.

  De volledige tekst van het voorlopig profiel is op onder politiek en bestuur te vinden.

   

 • Meningsvormende raadsvergadering op 15 maart

  Op 15 maart 2007 is er om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. Dit is een raadsvergadering waar de raad nog geen besluiten neemt. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden bij de griffie (0172-521308), tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering, is wel nodig.

  Op de agenda van de meningsvormende raad van 15 maart 2007 staan diverse financiële agendapunten zoals verordeningen, nota's en de begroting. Andere jaren werden deze onderwerpen in het najaar in de raad besproken en vastgesteld. Omdat er een herindeling per 1 januari 2007 is geweest gaat dat dit jaar anders. De raad van de nieuwe gemeente moet namelijk deze zaken vaststellen.

 • Raadsbijeenkomst 8 maart 2007

  De gemeenteraad van de gemeente Nieuwkoop wil graag in contact komen met verenigingen en stichtingen die op het gebied van een visieontwikkeling van de nieuwe gemeente Nieuwkoop mee willen denken.
 • Raadsvergadering 1 maart 2007

  Agenda besluitvormende raad van 1 maart 2007

  De besluitvormende raad is de raadsvergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed. Voor belanghebbenden is er geen mogelijkheid meer om in te spreken over de punten die op de agenda staan.

  Agenda

  1. Opening
  2. Spreekrecht inwoners (niet geagendeerde onderwerpen)
  3. Vragen-half-uur raadsleden
  4. Vaststellen verslagen
  5. Ingekomen stukken (wijze van afhandeling)
  6. Gedragscode college van burgemeester en wethouders
  7. Rechtspositie griffiemedewerkers
  8. Verordening brandveiligheid
  9. Reglement van orde van de gemeenteraad
  10. Sluiting
 • Terugblik op de raadsbijeenkomsten van 8 februari 2007

  Er was veel publiek aanwezig bij de eerste oriënterende bijeenkomsten van de raad. Bij het onderwerp Wet voorkeursrecht gemeenten Noordse Buurt was dat niet zo verwonderlijk. Veel belanghebbenden zaten op de tribune en er waren enkele insprekers. Maar ook de zaal die zich boog over de algemene subsidieverordening (ASV) was goed gevuld.

 • Meningsvormende raad op 15 februari

  De vergadering wordt gehouden op 15 februari 2007 om 19.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen

  Agenda

  1. Opening

  2. Vaststelling agenda

  3. Spreekrecht inwoners

  4. Toekomst Rijnstreekberaad

  5. Bouwplan Molenstraat

  6. Sluiting

  Informatie over de raad staat op deze website onder "politiek en bestuur".

  Onder "agenda's" vindt u de vergaderstukken.

 • Raadsbijeenkomsten op 8 februari 2007

  Op 8 februari 2007 wordt een oriënterende bijeenkomst van de raad gehouden in het gemeentehuis in Nieuwveen. Hierin worden twee onderwerpen besproken. Daarnaast is er ook een besluitvormende raadsvergadering op deze avond om 22.00 uur. U bent van harte welkom om deze bijeenkomsten bij te wonen.

  Wilt u inspreken over de Wet voorkeursrecht gemeenten Noordse Buurt dan kunt u dat doen tijdens de bijeenkomst van 19.30 uur. Om verzekerd te zijn het woord te krijgen kunt u zich tenminste 48 uur voor de vergadering aanmelden bij de griffie: 521309 of p.vanderpoel@nieuwkoop.nl .

  De stukken kunt u raadplegen via "agenda's".

  Gekozen is om deze twee onderwerpen gelijktijdig te bespreken. Daarnaast is er ook een besluitvormende raadsvergadering om 22.00 uur.

 • Besluitvormende raadsvergadering 25 januari 2007

  Op 25 januari 2007 is er om 20.00 uur een raadsvergadering in de raadszaal in Nieuwveen. Deze vergadering is een besluitvormende raadsvergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan de besluitvorming worden beïnvloed.

   

  Het is een openbare vergadering dus iedereen is van harte welkom. U kunt de agenda en achterliggende stukken raadplegen op deze site via "politiek en bestuur" en dan "agenda" te kiezen.

 • Uit de meningsvormende raad van 11 januari 2007:

  Voorafgaand aan de raadsvergadering van 11 januari 2007 zijn acht door de raad benoemde fractieassistenten beëdigd door de burgemeester.

 • raadsvergadering 2 januari 2007:

  Nieuwe raad geïnstalleerd

  De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft op 2 januari 2007 haar eerste vergadering gehouden. Als eerste is de gemeenteraad geïnstalleerd (zie onderaan).

Top