Schriftelijke vraag 2012-20 Handhaving ligplaatsen (SGP-CU)(a)

Hierbij ontvangt u schriftelijke vraag 2012 nr. 20 van Elias van Belzen (SGP-CU) over de handhaving ligplaatsen.B&W is gevraagd deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, maar uiterlijk 17 juni 2012 (conform Reglement van Orde art 11 lid 3). Deze vraag is op 11 juli beantwoord.
Op 18 oktober 2012 is ambtelijk aanvullend ter informatie de stand van zaken aangegeven:

[…] “In augustus 2012 is aan de heren M en G een sanctie (bestuursdwangaanschrijving) opgelegd om ervoor te zorgen dat zij de balk uit de sloot verwijderen.
Zij hebben bezwaar aangetekend. De hoorzitting van de bezwarencommissie staat gepland op 1 november 2012.
De balk is nog niet weggehaald. De bestuursdwang tegen de balk is nog niet uitgevoerd, in verband met de lopende bezwaarprocedure en gelet op de omstandigheid dat het vaarseizoen is afgelopen.
De gemeente wacht op de uitkomst van de bezwaarprocedure.
Na de hoorzitting komt er een advies van de bezwarencommissie. Het college zal dan een beslissing nemen op het bezwaarschrift.” […]
Top