Vergadering Gemeenteraad 16-07-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 07-01-2010.

AGENDAPUNTEN:

0 EXTRA BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 16 juli 2009

1 Opening

Over de agendapunten 6 (Structuurvisie) en 7 (Bestemmingsplan Noordse Buurt) heeft de raad eerder in de meningsvormende raad van 2 juli gesproken. Van deze vergadering zijn geluidopnamen gemaakt. Klik hier om naar deze geluidsopnamen te gaan.

2 Vaststellen agenda (2009-0072)

Aantekening:

Er wordt besloten een vragen-half-uur aan de agenda toe te voegen als agendapunt 3A. Agendapunt 7 zal voor agendapunt 6 worden behandeld.

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

Tijdens de meningsvormende raad van 2 juli hebben 13 belanghebbenden ingesproken. Van 11 van de insprekers is de inspreektekst op papier beschikbaar (klik hier om deze inspreekteksten te bekijken).   

Aantekening:

Geen gebruik van gemaakt.

3a Vragen-half-uur (toegevoegd aan agenda)

Aantekening:

Aat van Putten stelt een vraag over het Antennebeleid. Hij wil weten waarom het in vakantieperiode ter inzag wordt gelegd. Bovendien is hij benieuwd waarom de uitgangspunten niet aan de raad zijn voorgelegd.

Wethouder Jonker geeft aan dat de concept nota antennebeleid op 30 juni door B&W is vastgesteld. Hij zegt toe de inspraakperiode met drie weken verlengen, vanwege de vakantieperiode. Dit zal duidelijk gecommuniceerd worden.

 

Guus Elkhuizen heeft gezien dat bij het Rijk een subsidie beschikbaar komt van EUR 660 mln voor het saneren van grond die voor de ’70er jaren. Hij wil weten of de sanering van camping De Roerdomp hier niet voor in aanmerking kan komen.

Wethouder Tersteeg geeft aan dat IPO, VNG, hoogheemraadschappen gezamenlijk beoordelen welke saneringsprojecten in aanmerking komen voor de subsidie van EUR 660 mln. Het zal wel over 1.800 projecten verdeeld moeten worden.

Wethouder Tersteeg zegt toe de sanering van de Roerdomp onder de aandacht te brengen van diegenen die de subsidie gaan verdelen en zijn best doen een deel van deze subsidie te verkrijgen. Hij zal de raad over de vorderingen informeren.

 

Bijgevoegde documenten

4 Raadsvoorstel Aanwijzing nieuwe vertegenwoordigers diverse gemeenschappelijke regelingen (2009-0073)

B&W stelt de raad voor om nieuwe vertegenwoordigers aan te wijzen voor twee gemeenschappelijke regeling vanwege de veranderde portefeuilleverdeling binnen het college.

Aantekening:

Conform besloten.

 

5 Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent (2009-0074)

De fractie van SGP-CU stelt de raad voor de heer Kees van der Vliet te benoemen als fractieassistent voor de SGP-CU.

Aantekening:

Conform besloten.

 

6 Raadsvoorstel Structuurvisie Nieuwkoop 2040 (deel 1) (2009-0075)

B&W stelt de raad voor om vast te stellen: de Structuurvisie Nieuwkoop 2040 deel 1, de aangegeven wijzigingen naar aanleiding van het overleg met andere overheden en de verwerking van de inspraak, het eindverslag “Inspraak Structuurvisie”, de PlanMER Structuurvisie en de aanvulling PlanMER structuurvisie en het eindverslag “Inspraak PlanMER”.  De Structuurvisie wordt gebruikt als kaderstellend document bij ruimtelijke ontwikkelingen in Nieuwkoop. 

Hieronder zijn alleen raadsvoorstel en (concept) raadsbesluit opgenomen voor de achterliggende stukken kunt u kijken bij de agenda van de meningsvormende raad van 2 juli 2009. Klik hier om naar die agenda en achterliggende stukken te gaan.

Aantekening:

Groep Leliveld dient een amendement in om alle passages die een wijziging voorstaan in de gebieden “Nieuw-Amstel II’ en ‘Nieuw-Amstel III uit de structuurvisie te halen.

 

Progressief Nieuwkoop dient een amendement in om niet 200 ha, maar max. 100 ha voor glastuinbouw voor uitplaatsing en sanering binnen de gemeente te benutten.

 

MPN dient mede namens CDA een motie in om na een aantal betrouwbare inventarisaties de raad in 2010 een ontwikkelingsplan voor de totale glastuinbouw aan te bieden.

 

VVD dient een amendement in om toe te voegen dat de knelpunten in de verkeersontsluiting in respectievelijk Noorden/Woerdense Verlaat en Vrouwenakker door middel van een rondweg worden opgelost en daarvoor in 2010 nader onderzoek wordt gedaan.

 

VVD dient een amendement in om het aantrekken van glastuinbouwbedrijven van buiten de regio in Nieuw Amstel III Oost alleen plaats te laten vinden als deze vestiging nodig is om een deelfase af te ronden of als deze vestiging van essentieel belang is voor de duurzame ontwikkeling van glastuinbouw in een deelfase.

Direct na de indiening wijzigt de VVD het amendement (‘Nieuw Amstel III’ wordt ‘Amstel Oost’).

 

Het amendement van Progressief Nieuwkoop (max. 100 hectare) wordt verworpen.

 

Het amendement van Groep Leliveld (passages schrappen) wordt verworpen.

 

Het amendement over glas van buiten de regio van VVD wordt aangenomen.

 

Het amendement over verkeer van VVD wordt verworpen.

 

Het raadsvoorstel wordt gewijzigd met het VVD amendement  over glas van buiten de regio vastgesteld.

 

De motie van MPN en CDA over inventarisaties wordt aangenomen.

 

7 Raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Noordse Buurt (2009-0076)

B&W stelt de raad voor het bestemmingsplan Noordse Buurt en de nota van zienswijzen van dit bestemmingsplan vast te stellen.

Er is een toevoeging op Nota van zienswijzen naar aanleiding van de MR van 2 juli en ook het besluit is daarop aangepast.

Hieronder zijn alleen raadsvoorstel, toevoeging en (concept) raadsbesluit opgenomen voor de achterliggende stukken kunt u kijken bij de agenda van de meningsvormende raad van 2 juli 2009. Klik hier om naar die agenda en achterliggende stukken te gaan.

Aantekening:

Progressief Nieuwkoop dient mede namens Groep Leliveld een motie in om een ontwikkeling in de sociale sector van 30% voor het gehele te ontwikkelen gebied te bereiken en om in 2009 een voorstel voor instelling van Stimuleringsfonds Sociale Woningbouw aan de raad aan te bieden.

 

Progressief Nieuwkoop dient mede namens Groep Leliveld een motie in om de bebouwing buiten de contour in Nieuwkoop pas tegen het einde van het bouwprogramma ter hand te nemen.

 

Progressief Nieuwkoop dient mede namens Groep Leliveld een motie in om het aangekondigde uitwerkingsplan uiterlijk eind oktober 2009 aan te bieden aan de raad en om daarin aan te geven welke beslis- en zo nodig exit momenten er zullen worden ingebouwd als blijkt dat de tekorten boven de EUR 8 mln dreigen uit te stijgen.

 

SGP-CU dient een motie in om te onderzoeken of middelen voor ondersteuning bij herplaatsing van levensvatbare bedrijven uit Noordse Buurt mogelijk is.

 

CDA dient mede namens MPN een motie in om voor de duur van 2-3 jaar een commissie van deskundigen aan te stellen, die een onafhankelijk oordeel kan geven op de halfjaarlijkse rapportages en advies kan geven over de mogelijk bijsturing van de projecten ter beheersing van de risico’s.

 

VVD dient een amendement in om de gronden van de doorstarters op heel korte termijn aan te kopen en uit te gaan als prijs peildatum de datum van vestiging van de WVG.

 

VVD dient een amendement in om huiskavels tot maximaal 3.000 m2 mogelijk te maken.

 

VVD dient een amendement in om in het bestemmingsplan een maximaal bouwvolume van 1.250 m3 op te nemen.

 

VVD dient een amendement in om te voorkomen dat waterpeilwijzigingen gedurende de transformatie negatieve ontwikkelingen oplevert.

 

VVD dient een motie in om met DLG af te spreken om met een 1/2/3 constructie de overdracht van verworven gronden in Noordse Buurt op zo kort mogelijke termijn te regelen.

 

CDA dient mede namens MPN een amendement in om als besluit toe te voegen dat geen exploitatieplan wordt vastgesteld.

 

Het amendement van VVD over waterpeil wordt ingetrokken.

 

De motie van VVD over DLG overdracht wordt ingetrokken.

 

De motie van Progressief Nieuwkoop over risicobeheersplan wordt ingetrokken.

 

De motie van MPN en CDA over commissie van deskundigen wordt aangepast op diverse onderdelen.

 

De motie van Progressief Nieuwkoop en Groep Leliveld over sociale woningbouw wordt aangepast (‘er niettemin zorg voor te dragen’ wordt ‘al het mogelijke aan te doen’).

 

De motie van SGP-CU wordt aangepast (‘(Nieuw Amstel III)’ wordt geschrapt) .

 

Het amendement van CDA en MPN over geen exploitatieplan wordt aangenomen.

 

Het amendement van VVD over bouwvolume wordt verworpen.

 

Het amendement van VVD over huiskavels wordt verworpen.

 

Het amendement van VVD over WVG wordt verworpen.

 

Het raadsvoorstel wordt gewijzigd met het CDA en MPN amendement vastgesteld.

 

De aangepaste motie van Progressief Nieuwkoop en Groep Leliveld over sociale woningbouw wordt aangenomen.

 

Bij de motie van Progressief Nieuwkoop over de bouwfasering staken de stemmen. Deze motie wordt de volgende vergadering weer geagendeerd.

 

De aangepaste motie van SGP-CU onderzoek ondersteuning wordt aangenomen.

 

De aangepaste motie van MPN en CDA over commissie van deskundigen wordt aangenomen.

 

8 Sluiting

Getekende stukken en moties en amendementen:

Bijgevoegde documenten

Top