Vergadering Gemeenteraad 02-07-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:19:00
Voorzitter:Guus Elkhuizen
Dit item is verlopen op 23-12-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 EXTRA MENINGSVORMENDE RAAD (let op: om 19:00 uur)

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Structuurvisie Nieuwkoop 2040 (deel 1)

B&W stelt de raad voor om vast te stellen:

  • de Structuurvisie Nieuwkoop 2040 deel 1;
  • de aangegeven wijzigingen naar aanleiding van het overleg met andere overheden en de verwerking van de inspraak, het eindverslag “Inspraak Structuurvisie”;
  • de PlanMER Structuurvisie en de aanvulling PlanMER structuurvisie;
  • het eindverslag “Inspraak PlanMER”.

De Structuurvisie wordt gebruikt als kaderstellend document bij ruimtelijke ontwikkelingen in Nieuwkoop.

 

Raadsleden hebben Structuurvisie versie 24 december 2008 in bezit. Deze versie is aangepast volgens een brief van B&W (09.0000791; d.d. 16 januari) voordat het voor inspraak is vrijgegeven. Deze brief is hieronder bijgevoegd.

Structuurvisie versie 23 januari 2009 is de aangepaste versie waarop is ingesproken; deze staat hieronder opgenomen. Op het algemene deel van de website is veel publieksinformatie te vinden klik hier om naar die algemene informatie te gaan.

Aantekening:

Voorstel kan op grond van de beraadslaging in de openbare meningsvormende raad ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 16 juli 2009 als discussiestuk.

 

4 Raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Noordse Buurt

B&W stelt de raad voor het bestemmingsplan Noordse Buurt en de nota van zienswijzen van dit bestemmingsplan vast te stellen.

Van het bestemmingsplan Noordse Buurt was voor iedere fractie ten minste een exemplaar beschikbaar, bovendien staat het op de website. Op 14 april 2009 heeft een raadscommissie een hoorzitting gehouden over het bestemmingsplan Noordse Buurt.

Aantekening:

Voorstel kan op grond van de beraadslaging in de openbare meningsvormende raad ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 16 juli 2009 als discussiestuk.

 

5 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

Aantekening:

De heer Mur meldt dat ISDR heeft toezegging gedaan om achteraf de aanbestedingsregels over de hulp in de huishouding naar de raad te sturen.

6 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen
Aantekening:

Geen gebruik van gemaakt.

7 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.
Aantekening:

Geen gebruik van gemaakt.

8 Sluiting

Aantekening:

Schorsing om 22:50 uur. De vergadering zal op 13 juli 2009 om 20.00 uur in beslotenheid worden vervolgd.

Top