Vergadering Gemeenteraad 25-06-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 25-12-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 25 juni 2009

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2009-0055)

Gezien het aantal agendapunten is het mogelijk dat de vergadering niet op één avond afgerond kan worden. Als dat zo is dan wordt de vergadering geschorst en wordt er op maandag 29 juni verder vergaderd.

Aantekening:

Berry Dors verzoek om bij het vragen-half-uur een rapport aan de raad en aan het college te mogen aanbieden. Hier wordt mee ingestemd.

Tijdens de vergadering besloten de vergadering te vervolgen op maandag 29 juni en dan de agendapunten 12 t/m 21 te behandelen.

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

Aantekening:

Sander Molkenboer spreekt in namens de bewonersvereniging Zuideinde Zuid over een niet geagendeerd onderwerp: de afvoer van de vervuilde grond van de voormalige camping De Roerdomp.

Ton van den Belt spreekt in namens de belangengroep Nieuwkoopgroen west over een niet geagendeerd onderwerp: de afvoer van de vervuilde grond van de voormalige camping De Roerdomp.

Mevrouw A. Waij spreekt in over de multifunctionele sportvoorziening (agendapunt 13). Zij is van mening dat de locatie in Nieuwkoop verkeerd gekozen is. Het trapveld op de Churchilllaan kan beter opgeknapt worden.

Marcel van Tol spreekt in over de nota van uitgangspunten glastuinbouw (agendapunt 11). Hij ondersteunt het voorstel.

4 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

Aantekening:

Berry Dors biedt een rapportage ‘Samen op weg naar ee dorpsvisie’ aan over de pilot burgerparticipatie van Progressief Nieuwkoop in Langeraar. De voorzitter van de raad neemt de rapportage in ontvangst. Van het dorp Langeraar is visie gemaakt.

Leo Visser vraagt naar de eenmalige uitkering aan de minima.

Wethouder Schrama € 8.600 uitgekeerd in 172 uitkeringen excl. organisatiekosten.

Kees Hagenaars vraagt naar een reactie van B&W op een krantenbericht waarin staat dat polders in onze omgeving vol met glastuinbouw worden gezet. Hoe was / is de reactie van B&W naar de provincie.

Wethouder Jonker geeft aan dat wel over zoeklocaties (5.800 ha.) is gesproken. Het bericht uit het krantenartikel was nieuw. Het heeft geen relatie met onze structuurvisie. Kaag en Braassem heeft geen bezwaar tegen structuurvisie ingediend. Zij zijn nu aan zet om contact met Nieuwkoop op te nemen. Wethouder Jonker zal het komende week in het Rijnstreekberaad bij zijn collega’s aan de orde stellen.

5 Vaststellen diverse verslagen (2009-0056)

a. Notulen besluitvormende raadsvergadering 23 april 2009;

b. Notulen Extra besluitvormende raadsvergadering 28 mei 2009;

c. Besluitenlijst Extra besluitvormende raadsvergadering 3 juni 2009;

d. Besluitenlijst Extra besluitvormende raadsvergadering 11 juni 2009.

Aantekening:

In het verslag van 23 april 2009 wordt Frits Paymans als aanwezige vervangen door Donja Kooman.

Aat van Putten geeft aan dat op pag. 5 onderaan van notulen van 28 mei moet vermeld worden dat fractie Groep Leliveld tegen het voorstel ‘strategische regioagenda’ heeft gestemd. Dit wordt aangepast.

 

6 Ingekomen stukken (2009-0057)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Aantekening:

Brief nr. 337 blijft ‘B’ (aan B&W ter afdoening), maar hier wordt aan toegevoegd ‘de raad informeren’.

Brief nr. 405 wordt ´E´ en zal in een meningsvormende raad worden geagendeerd worden.

 

De afhandelingsvoorstellen blijven verder ongewijzigd.

 

Victoire Lafère vraagt aandacht voor afhandeling van de klacht zoals verwoord in brief nr. 359.

Naar aanleiding van brief nr. 366 herhaalt de voorzitter de toezegging van vorige week dat de woonvisie in 2009 zal verschijnen.

Nicolette Oosterhof wijst andere fracties op de nuttige informatie in brief nr. 396.

 

7 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2009-0070)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie concept raadsbesluit).

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

 

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

8 Raadsvoorstel Metaalvakschool Nieuwkoop (2009-0058)

B&W stelt voor om het plan voor het oprichten van de metaalvakschool Nieuwkoop te steunen en in de startfase financieel in de exploitatie bij te dragen.

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

 

Discussiestukken

9 Raadsvoorstel Stedenbouwkundige modellen Zuidhoek (voorheen Roerdomp) en Meijepark (2009-0059)

B&W stelt de raad voor een keuze te maken voor een stedenbouwkundig model en een voorkeursmodel voor verdere uitwerking vast te stellen. Daarnaast B&W te machtigen de voorkeursmodellen middels een inspraaktraject, verglijkbaar met het traject dat is doorlopen voor de 3e fase dorpscentrum Nieuwkoop, uit te werken tot een definitief stedenbouwkundig plan voor de Zuidhoek en het Meijepark.

De financiële stukken zijn vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor raadsleden.

Aantekening:

Groep Leliveld dient een amendement in om nog voor de verdere uitwerking van stedenbouwkundige modellen eerst een saneringsplan aan de raad moet worden voorgelegd. Zij willen in het vervolgproces meer inspraak.

Wethouder Tersteeg geeft aan dat na de zomervakantie 2009 inwoners worden betrokken bij de verdere uitwerking van de te kiezen modellen (innovatieve aspecten worden daarin meegenomen).

De saneringsroute is een ander traject dat wel binnenkort ook naar de raad zal komen. In september 2009 zal de wethouder alternatieven voor de saneringsroute en aan de raad voorleggen en daarna met inwoners bespreken.

VVD dient een amendement in om de drie modellen alledrie in de inspraak te brengen.

Groep Leliveld wijzigt hun amendement door een zin over het ‘afstoten aan de markt’ uit het dictum te halen.

 

Het gewijzigde amendement van de Groep Leliveld wordt verworpen.

 

Het amendement van de VVD wordt aangenomen.

 

Gewijzigd door het VVD amendement vastgesteld.

 

10 Raadsvoorstel Regionaal Landschaps Ontwikkelingsplan (2009-0060)

B&W stelt de raad voor het visiedeel van het regionale Landschaps Ontwikkelingsplan vast te stellen. Daarmee wordt beoogd om een beleidskader voor het behoud van bestaande landschappelijke kwaliteiten en toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied te hebben.

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

 

11 Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten Glastuinbouwgebieden (2009-0061)

B&W stelt de raad voor ter voorbereiding van het ontwikkelen van het bestemmingsplan Glastuinbouwgebieden een nota met uitgangspunten vast te stellen.

Naar aanleiding van de meningsvormende raad van 28 mei heeft B&W een aanvullende brief gestuurd.

Aantekening:

Wethouder Jonker geeft aan dat de uitgangspuntennotitie samen moet worden gezien met de brief van B&W van 10 juni 2009. Op 16 juli wordt gekozen voor geforceerde aanpak in Noordse Buurt of niet. Maar met de uitgangspunten wil B&W wel graag snel beginnen. Gaan 50% reductie krijgen tot ongeveer 350-360 ha. De sector wordt geholpen. De ruimte voor ruimte regeling wordt geholpen.

De raad stelt het definitieve bestemmingsplan vast. De raad kan voorwaarden voor wijzigingsbevoegdheden opgeven.

Een keihard gegeven van de uitgangspunten is dat sanering samen hangt met nieuw gebied. Bestaande glastuinbouw wordt niet meteen afgebroken. Structuurvisie is bepalend voor de invulling van de bestemmingsplannen.

 

Ongewijzigd vastgesteld.

 

12 Raadsvoorstel Huisvesting Klant Contact Centrum (KCC) (2009-0062)

B&W stelt de raad onder andere voor één KCC te ontwikkelen in het gemeentehuis in Nieuwveen. Het gemeentehuis in Ter Aar aan te wijzen als gemeentekantoor en daar het grootste deel van de ambtelijke organisatie te huisvesten. Voor de bouwkundige en klimaatbeheersing aanpassingen enkele kredieten beschikbaar te stellen.

Naar aanleiding van de meningsvormende raad van 28 mei heeft B&W een presentatie gehouden op 11 juni en zijn het raadsvoorstel en -besluit aangepast.

Aantekening:

[Behandeling op 29 juni 2009]

Wethouder Van Leeuwen geeft aan dat zij tegemoet kan komen aan twee tussentijdse rapportages over het Klantcontactcentrum per jaar. Zij neemt de suggestie van een kwaliteitshandvest mee. De ambitie is al hoog om een modern eigentijds klantcontactcentrum te krijgen. Zij geeft aan dat pas bij de ‘knip’ tussen back- en frontoffice de beloften waar gemaakt kunnen worden. Uit gegevens van klanttevredenheidsonderzoek moet de verbetering al blijken, maar het zal gefaseerd ingevoerd worden. Wethouder Van Leeuwen geeft aan dat zij mogelijkheid om een kwaliteitshandvest te versnellen zal bestuderen. De ´sence of urgency´ is hoog.

Vooralsnog ziet B&W geen noodzaak in de verruiming van de avondopenstelling. Als op termijn blijkt dat hier behoefte aan is, wordt dit alsnog aan de raad voorgelegd.

 

Ongewijzigd vastgesteld.

 

13 Raadsvoorstel Aanleg multifunctionele sportvoorzieningen (2009-0063)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de aanleg van een multifunctionele sportvoorziening in de kernen Nieuwkoop en Zevenhoven, opnemen van een multifunctionele sportvoorziening in de kern Ter Aar in het project ‘Vernieuwd verbonden Ter Aar’, het opnemen van de multifunctionele sportvoorzieningen in het Speelruimteplan en de financiën beschikbaar te stellen zoals voorgesteld.

Aantekening:

[Behandeling op 29 juni 2009]

Wethouder Schrama begint de beraadslaging met een suggestie van B&W aan de raad om gezien de nieuwste omstandigheden een aangepast besluit te nemen. Over de locatie in Nieuwkoop kan met het aangepaste besluit later worden besloten.

Groep Leliveld dient een amendement in om het geld voor onderhoud van de trapvelden te verhogen.

MPN dient mede namens CDA en Progressief Nieuwkoop een amendement in om in Nieuwkoop een andere locatie te zoeken.

Wethouder Schrama geeft aan dat er € 14.000 beschikbaar is voor regulier onderhoud van trapvelden beschikbaar. Met dit voorstel komt er € 20.000 bij. Dit moet volgens een inventarisatie voldoende zijn voor onderhoud van alle 17 trapvelden. Geld voor verbetering van de velden zal worden opgenomen in het Speelruimteplan. Daar kan de afweging dan worden gemaakt.

Na suggestie van de wethouder passen MPN, CDA en Progressief Nieuwkoop besluitpunt 8 van het amendement aan om het daarmee iets breder te trekken.

De burgemeester geeft aan dat de politie oog heeft voor overlast, maar wel voor reële overlast. Binnenkort wordt er een Veiligheidsmonitor met een hoofdstuk over Nieuwkoop opgeleverd. In het najaar wordt dit ter bespreking aan de raad aangeboden. Hier zullen de districtschef en de teamchef bij worden uitgenodigd. Hij roept daarnaast vooral op dat mensen overlast te blijven melden.

 

Het amendement van de Groep Leliveld wordt ingetrokken.

 

Het aangepaste amendement van MPN, CDA en Progressief Nieuwkoop wordt aangenomen. Daarmee is het gehele originele ‘concept besluit’ aangepast en aangenomen.

 

14 Raadsvoorstel Harmonisatie peuterspeelzaalwerk (2009-0064)

B&W stelt de raad voor de kaders van het peuterspeelzaalwerk vast te stellen ten behoeve van harmonisatie en professionalisering van het peuterspeelzaalwerk.

Naar aanleiding van de meningvormende raad van 28 mei heeft B&W een aanvullende brief gestuurd.

Aantekening:

[Behandeling op 29 juni 2009]

Wethouder Van Leeuwen geeft aan dat ze voorvarend en constructief aan de slag gaan. Alle peuterspeelzalen zitten inmiddels aan tafel. Gedachte daarbij is om te komen tot één stichting, die voldoet aan alle wetgeving en waar kwaliteitsslag gemaakt wordt. Wethouder Van Leeuwen geeft aan aandacht te besteden om alle ouders te bereiken die in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage.

 

Ongewijzigd vastgesteld.

 

15 Raadsvoorstel Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (2009-0065)

B&W stelt de raad voor het rioleringsplan en de daarbij behorende financiële consequenties vast te stellen. Af te wijken van de afschrijvingstermijnen voor het rioolstelsel en één heffingstarief te hanteren.

Naar aanleiding van de meningvormende raad van 3 juni heeft B&W een aanvullende brief gestuurd. Deze brief gaat onder andere over het rioleringsplan en is hieronder opgenomen.

Aantekening:

[Behandeling op 29 juni 2009]

Wethouder Jonker geeft aan dat tijdige bijsturing van de duur van de afschrijvingstermijn altijd mogelijk blijft, zonder dat de jaarlijkse voorziening nu nog gevoed hoeft te worden.

 

De vraag van Apollo Smit over de ‘rentedragendheid’ zal schriftelijk beantwoord worden.

 

Ongewijzigd vastgesteld.

 

16 Raadsvoorstel Wijziging van diverse belastingverordening 2009 (2009-0066)

B&W stelt de raad voor de Legesverordening 2009, de Verordening precariobelasting 2009, de Verordening afvalstoffenheffing 2009 en de Verordening begraafplaatsrechten 2009 op onderdelen te wijzigen.

Naar aanleiding van de meningvormende raad van 3 juni heeft B&W een aanvullende brief gestuurd.

Voor de duidelijkheid zijn hieronder ook de nu geldende verordeningen opgenomen.

Aantekening:

[Behandeling op 29 juni 2009]

Ongewijzigd vastgesteld.

 

17 Raadsvoorstel Verbonden Partij: ISDR 1e Begrotingswijziging 2009 (2009-0067)

B&W stelt de raad in te stemmen met de zienswijze aan het bestuur van de ISDR. In de zienswijze accoord te gaan met de wijziging van de begroting in het kader van de bedrijfsvoering, de gemaakte kosten voor de huisvesting, de reservering voor de Wwb voor 2009 en het positieve financieel resultaat (€ 62.310) mee te nemen in de tweede tussentijdse rapportage.

Dit voorstel is rechtstreeks op de agenda van deze vergadering geplaatst en is niet aan de orde geweest in een meningsvormende raad. De begrotingswijziging is opgenomen vanaf blz. 60 van het onderstaande stuk. (nr. 384).

Aantekening:

[Behandeling op 29 juni 2009]

Ongewijzigd vastgesteld.

 

18 Raadsvoorstel Verbonden Partij: ISDR Begroting 2010 (2009-0068)

B&W stelt de raad in te stemmen met de zienswijze aan het bestuur van de ISDR over de volgende onderwerpen: gekozen begrotingssystematiek, reservering huisvestingskosten en de onzekerheden over aanbestedingen CVV, hulpmiddelen en hulp in de huishouding.

Dit voorstel is rechtstreeks op de agenda van deze vergadering geplaatst en is niet aan de orde geweest in een meningsvormende raad.

Aantekening:

[Behandeling op 29 juni 2009]

Ongewijzigd vastgesteld.

 

19 Raadsvoorstel Verantwoording Fractievergoeding 2008 (2009-0069)

De commissie fractievergoeding 2008 adviseert de raad over de verantwoording fractievergoeding 2008.

Dit voorstel is rechtstreeks op de agenda van deze vergadering geplaatst en is niet aan de orde geweest in een meningsvormende raad.

Aantekening:

[Behandeling op 29 juni 2009]

Op pagina 2 van het raadsvoorstel wordt gesproken over opleidingen voor raads- en commissieleden die uit het individuele budget betaald zouden moeten worden. In het presidium zal hierover gesproken worden.

 

Ongewijzigd vastgesteld.

 

20 Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging RDOG 2009 II (2009-0071)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de begrotingswijziging, die per saldo een verhoging van de bijdrage per inwoners van € 0,33 inhoudt en de RDOG daarover te berichten conform bijgevoegde brief.

Dit voorstel is rechtstreeks op de agenda van deze vergadering geplaatst en is niet aan de orde geweest in een meningsvormende raad.

Aantekening:

[Behandeling op 29 juni 2009]

Ongewijzigd vastgesteld.

 

Overige agendapunten

21 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.
Aantekening:

De burgemeester meldt dat de provincie Zuid Holland een subsidie van € 35.000 voor Nieuwkoop heeft gehonoreerd voor een Sloepen knooppunten bewegwijzeringssysteem.

 

Wethouder Schrama nodigt raadsleden uit om aanwezig te zijn bij de ondertekening van een overeenkomst voor het Centrum Jeugd en Gezin op woensdag 1 juli.

22 Sluiting

Getekende stukken:

Bijgevoegde documenten

Top