Vergadering Gemeenteraad 18-06-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 08-12-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 18 juni Algemene Beschouwingen

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2009-0050)

Aantekening: Agendapunt 5 (Milieudienst) wordt behandeld na agendapunt 6, 7 en 8.

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

Aantekening: Geen gebruik van gemaakt.

4 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

Aantekening: Geen gebruik van gemaakt.

5 Raadsvoorstel Verbonden Partij: Milieudienst West-Holland (2009-0051)

B&W stelt de raad voor om te reageren conform bijgevoegde reactiebrief betreffende de ontwerpbegroting 2010 van de Milieudienst West-Holland.

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

 

Financiële agendapunten

6 Jaarstukken 2008 (2009-0052)

B&W stelt de raad voor de jaarstukken 2008 vast te stellen en in te stemmen met het voorstel tot het bestemmen van het resultaat 2008. B&W stelt voor het restant resultaat 2008 ad. € 1.068.605 toe te voegen aan de vrij besteedbare algemene reserve.

Het onderstaande erratum is een aangepaste versie (10 juni 2009).

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

 

7 Eerste Tussentijdse Rapportage 2009 (2009-0053)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de rapportage, het incidentele financiële voordeel van € 258.00 toe te voegen aan het geprognosticeerde begrotingsresultaat 2009, de begrotingswijziging vast te stellen, het structurele nadeel van de gemelde afwijkingen te betrekken bij de begroting 2010 en volgende jaren en de vermelde kredietoverschrijdingen te autoriseren en de gevolgen voor de kapitaallasten te betrekken bij de begroting 2010.

Aantekening:

De SGP-CU dient mede namens de MPN een motie 9 in om met schoolbesturen gedragen standpunten het bewegingsonderwijs vorm te geven.

De VVD dient een motie 1 in om aansluiting bij Greenport Aalsmeer in een apart raadsvoorstel te krijgen.

De VVD dient een motie 2 in om informatie te krijgen over de inhuur van externen.

De VVD dient een motie 3 in om maatschappelijk beleid uit te voeren in plaats van het op starten van een maatschappelijke structuurvisie.

De VVD dient een motie 4 in om onderzoek naar tevredenheid van burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties over dienstverlening in 2009 aan de raad te presenteren.

De VVD dient een motie 5 in om het Kwaliteitshandvest en de regeling uit de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdige beslissing in 2009 te realiseren.

De VVD dient een motie 6 in om voor 1-1-2010 een ondernemersloket te realiseren.

 

Wethouder Jonker geeft aan dat de Woonvisie aan moet sluiten op de Structuurvisie. De concept bouwstenen voor de Woonvisie zijn klaar. Na de vaststelling van de Structuurvisie zullen deze bouwstenen aan de raad worden voorgelegd.

 

Wethouder Jonker geeft aan dat prestatieafspraken met corporaties weer moeten aansluiten op de Woonvisie.

 

Tony de Bos nodigt Leen Mur uit om als algemeen bestuurslid van de ISDR aan de raad terug te koppelen wat ISDR doet tegen Jeugdwerkeloosheid.

 

De burgemeester zegt toe schriftelijk te zullen reageren op de vraag van Stef Leliveld over het bestaan van een verordening voor volksraadpleging / enquête (deze zou in de oude gemeente Nieuwkoop hebben bestaan).

 

VVD trekt de moties 1 en 2 in.

 

Voorstel wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

De moties 3, 4, 5 en 6 van de VVD worden verworpen.

 

8 Perspectiefnota 2010 - 2013 (2009-0054)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de in de nota genoemde financiële en operationele uitgangspunten en de Perspectiefnota 2010 – 2013 vast te stellen. In de Perspectiefnota is een beperkt aantal nieuwe ontwikkelingen opgenomen. De nadruk ligt op het realiseren en daar waar nodig intensiveren van reeds vastgesteld beleid.

Aantekening:

De VVD dient een amendement A in om de dekking van beleidsintensiveringen door inboeking van € 120.000 als ‘recessievoordeel’ te laten vervangen in de begroting voor een alternatief, bij voorkeur in de vorm van ‘nieuw voor oud’.

De VVD dient een motie 7 in om voor de uitvoering van de Perspectiefnota adequate afhandeling van en voortgangsbewaking op ingekomen brieven, mails en klachten te initiëren en de raad hierover te rapporteren.

De VVD dient een motie 8 in om over de mogelijke deelname aan de stichting Beheer en Exploitatie MFA Buitewech een apart raadsvoorstel te krijgen.

 

De VVD trekt amendement A in.

De MPN trekt motie 9 in, zonder mede-indiener SGP-CU te kunnen raadplegen.

 

Ongewijzigd vastgesteld.

 

De moties 7 en 8 van de VVD worden verworpen.

 

Overige agendapunten

9 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.
Aantekening: Geen gebruik van gemaakt.

10 Sluiting

GETEKENDE STUKKEN:
Top