Vergadering Gemeenteraad 11-06-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 11-12-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 EXTRA BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING (aansluitend op de MR; niet eerder dan 22:00 uur)

1 Opening

Deze vergadering is aansluitend op een meningsvormende raad; de starttijd is daarom onbekend. De betreffende meningsvormende raad is het vervolg van de MR I van 28 mei; klik hier om naar die agenda te gaan. De inhoudelijke agendapunten die tijdens deze MR aan bod komen zijn Stedenbouwkundige modellen Zuidhoek (voorheen Roerdomp) en Meijepark en Regionaal Landschaps Ontwikkelingsplan.

 

Omdat er om 20:00 uur ook een presentatie door B&W wordt gegeven voor raadsleden over het Klant Contact Centrum (KCC) in Ter Aar start deze vergadering niet eerder dan om 22:00 uur.

2 Vaststellen agenda (2009-0048)

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

3 Raadsvoorstel Verbonden Partij: Rijnstreekberaad (2009-0049)

B&W stelt de raad voor om te reageren conform bijgevoegde reactiebrief. In de meningsvormende raad van 3 juni is afgesproken de zienswijze op de begroting van het Rijnstreekberaad pas op 11 juni (na bespreking in meningsvormende raad over het Landschaps Ontwikkelingsplan) te behandelen.

Aantekening:

De zienswijze op de ontwerpbegroting van het Rijnstreekberaad wordt unaniem ongewijzigd overgenomen.

 

4 Brief B&W over mogelijke verkoop aandelen Nuon

B&W vraagt de raad om eventuele zienswijzen te geven over het voorgenomen besluit van B&W om de aandelen Nuon te verkopen.

Groep Leliveld heeft n.a.v. de bespreking in de meningsvormende raad van 3 juni het presidium gevraagd dit onderwerp te agenderen voor deze besluitvormende raadsvergadering.

De vertrouwelijke brief is reeds in het bezit van de raadsleden. Bij het debat kan er publiekelijk over worden gesproken mits de vertrouwelijk financiële gegevens van Nuon geheim blijven.

Aantekening:

VVD dient een motie in om de opbrengst van de Nuon aandelen langjarig, risicomijdend en met een marktconforme rente weg te zetten. En om dit uitgangspunt in een nota te verwoorden.

 

Progressief Nieuwkoop meent straks in Nederland niets meer te vertellen te hebben over de wijze van energieopwekking.

Progressief Nieuwkoop dient mede namens Groep Leliveld een motie om de Nuon aandelen niet te verkopen in.

 

Groep Leliveld sluit zich aan bij de opmerkingen van Progressief Nieuwkoop en doet vervolgens nog een aantal constateringen over de energiebedrijven.

 

SGP-CU is ook tegen de verkoop van de Nuon aandelen. Zij stemmen in met de motie van Progressief Nieuwkoop en Groep Leliveld. Mocht deze het niet halen, dan steunen zij de motie van de VVD.

 

CDA is voor de verkoop van de Nuon aandelen. Zij ondersteunen de motie van Progressief Nieuwkoop en Groep Leliveld niet.

 

MPN is voor de verkoop van de Nuon aandelen. Zij ondersteunen de motie van Progressief Nieuwkoop en Groep Leliveld niet. De motie van de VVD zien zij als overbodig. Het bedrag komt in een bestemmingsreserve, de besteding hiervan wordt aan de raad toegezegd.

 

Wethouder Tersteeg ontraadt de motie van Progressief Nieuwkoop en Groep Leliveld. Zowel vanwege de financiële consequenties voor de gemeente als omdat de gebruikers invloed op de energieopwekking blijven houden.

Over de VVD motie geeft hij aan dat de motie overbodig is. De werkwijze van de gemeente wordt in de motie beschreven.

 

De voorzitter herhaalt dat B&W heeft toegezegd dat zij met een notitie over de besteding van de opbrengst van de Nuon aandelen naar de raad komen.

 

In de discussie constateren Progressief Nieuwkoop en Groep Leliveld dat de mening van een deel van de raad meer gaat over het financieel belang dan over het maatschappelijk belang.

VVD geeft aan dat het maatschappelijk belang gewaarborgd blijft doordat de overheid aandeelhouder van het netwerk blijft.

 

De MPN verzoekt de VVD om de motie deels aan te passen.

Na een korte schorsing wordt de uitspraak `maar deze opbrengst ten behoeve van een gezonde begroting langjarig en risicomijdend wordt weggezet tegen een marktconforme rente´ door de VVD uit de motie geschrapt.

 

De motie van Progressief Nieuwkoop en Groep Leliveld wordt verworpen.

 

De aangepaste motie van de VVD wordt aangenomen.

 

De raad adviseert door de stemming op de motie van Progressief Nieuwkoop en Groep Leliveld in meerderheid impliciet positief op het advies van B&W om de Nuon aandelen te verkopen.

5 Sluiting

Hieronder de getekende stukken van deze vergadering:

 

Top