Vergadering Gemeenteraad 03-06-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 03-12-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 EXTRA BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING (aansluitend op de MR)

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2009-0046)

Aantekening: Gewijzigd vastgesteld: De begroting van het Rijnstreekberaad wordt pas 11 juni behandeld.

3 Raadsvoorstellen Verbonden Partijen (2009-0047)

B&W stelt de raad voor om te reageren conform bijgevoegde reactiebrieven.

a. Rijnstreekberaad begroting 2010

b. RDOG Hollands Midden ontwerpbegroting 2010

c. SWA

d. ISDR (raadsvoorstel nog niet beschikbaar)

e. Brandweer/GHOR

f.  Streekarchief

 

De ontwerpbegrotingen van de verschillende verbonden partijen staan hieronder. Alleen de ontwerpbegroting van de ISDR is op dit moment nog niet binnen.

De stukken zijn besproken in de meningsvormende raad eerder op deze avond. Deze extra besluitvormende raadvergadering is nodig om op tijd een formeel besluit te kunnen nemen over deze stukken.

Aantekening:

De zienswijzen op de begrotingen van RDOG, SWA en Brandweer/GHOR worden zonder discussie ongewijzigd overgenomen.

Bij de zienswijze over begroting over het Streekarchief geeft wethouder Van Leeuwen aan dat zij weet dat er druk is van de raad om snel duidelijkheid te krijgen over de huisvesting van het streekarchief. De zienswijze wordt ook hier overgenomen.

De verschillende voorstellen worden ongewijzigd vastgesteld. De reactiebrieven worden verstuurd.

 

4 Sluiting

Top