Vergadering Gemeenteraad 03-06-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Jaap Aartman
Dit item is verlopen op 31-12-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD FINANCIEN

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

3 Raadsvoorstel Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

B&W stelt de raad voor het rioleringsplan en de daarbij behorende financiële consequenties vast te stellen. Af te wijken van de afschrijvingstermijnen voor het rioolstelsel en één heffingstarief te hanteren.

Aantekening:

Het voorstel kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 25 juni 2009 als discussiestuk. Bij de algemene beschouwingen op 18 juni zal het onderwerp rioolrechten ook aan de orde komen.

 

4 Raadsvoorstel Wijziging van diverse belastingverordening 2009

B&W stelt de raad voor de Legesverordening 2009, de Verordening precariobelasting 2009, de Verordening afvalstoffenheffing 2009 en de Verordening begraafplaatsrechten 2009 op onderdelen te wijzigen. Voor de duidelijkheid zijn hieronder de nu geldende verordeningen opgenomen.

Aantekening:

Wethouder Tersteeg zegt toe dat het woord `verhoogd` bij de legesverordening 5.6.2 en 5.6.3 niet vermeld had moeten worden. De wethouder zegt dat dit zal worden gecorrigeerd.

Bij de wijziging op de precariobelasting zal de wethouder bezien of de opmerking bij art.10 `legt Alphen aan den Rijn op` juist is. Zo niet dan wordt dit gecorrigeerd.

Het college zou een afschrift van een reactie op een brief van een inwoner over precariobelasting krijgen. Dit moet nog gebeuren.

Het voorstel kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 25 juni 2009 als discussiestuk.

 

5 Raadsvoorstellen Verbonden Partijen

B&W stelt de raad voor om te reageren conform bijgevoegde reactiebrieven.

a. Rijnstreekberaad begroting 2010

b. RDOG Hollands Midden ontwerpbegroting 2010

c. SWA

d. ISDR (raadsvoorstel nog niet beschikbaar)

e. Brandweer/GHOR

f.  Streekarchief

 

De ontwerpbegrotingen van de verschillende verbonden partijen staan hieronder. Alleen de ontwerpbegroting van de ISDR is op dit moment nog niet binnen.

Na de meningsvormende raad is er een extra besluitvormende raadvergadering om op tijd een formeel besluit te kunnen nemen over deze stukken.

Aantekening:

Na deze meningsvormende raad is er een extra besluitvormende raadsvergadering om op tijd een formeel besluit te kunnen nemen over deze stukken. De zienswijze op de begroting van het Rijnstreekberaad wordt pas op 11 juni (na bespreking in MR over Landschaps Ontwikkelingsplan) behandeld.

Wethouder Schrama meldt dat er mogelijk een begrotingswijzing komt voor RDOG 2009. Dit zal dan ook doorwerken hebben in 2010. Als dit gebeurt, wordt het weer aan de raad voorgelegd.

De ISDR begroting met zienswijze komt mogelijk nog in de raad van 25 juni 2009. Wethouder Schrama geeft vast als voorschot dat de begroting er gunstig uitziet.

 

De meeste voorstellen kunnen naar de extra besluitvormende raadsvergadering van 3 juni 2009 als hamerstuk. Alleen de voorgestelde zienswijze op de begroting van het Streekarchief wordt op verzoek van de VVD een discussiestuk.

 

6 Brief B&W over mogelijke verkoop aandelen Nuon

B&W vraagt, in de bijgevoegde brief, de raad om eventuele zienswijzen te geven over het voorgenomen besluit van B&W om de aandelen Nuon te verkopen. 

Deze brief is vertrouwelijk en alleen voor raadsleden beschikbaar. Bij het debat kan er publiekelijk over worden gesproken mits de vertrouwelijk financiele gegevens van Nuon geheim blijven.

Aantekening:

CDA adviseert positief over de verkoop van de aandelen.

Progressief Nieuwkoop is van mening dat door verkoop van de aandelen de zeggenschap over de wijze van opwekking van energie verloren gaat.

Groep Leliveld kondigt aan de mogelijke verkoop van de Nuon aandelen te willen agenderen voor de besluitvormende raadsvergadering. Zij adviseren vooralsnog negatief.

SGP-CU adviseert niet positief over de verkoop van de aandelen.

VVD adviseert positief over de verkoop van de aandelen. VVD en CDA willen in de gemeenteraad een besluit nemen over de besteding van het bedrag.

MPN vindt dat met een positie van 0,5% van de aandelen het niet volgen van de meerderheid van de aandeelhouders onverstandig is.

Wethouder Tersteeg geeft aan dat Alphen aan den Rijn, Leiden Boskoop, Kaag en Braassem en anderen inmiddels hebben besloten te zullen verkopen. Wethouder Tersteeg geeft aan dat een nota over de mogelijke bestedingen aan de raad wordt voorgelegd.

De raad adviseert in meerderheid B&W positief over de verkoop van de aandelen. De fracties Progressief Nieuwkoop, Groep Leliveld en SGP-CU adviseren negatief. De mogelijke agendering wordt voor 11 juni 2009 aan het presidium voorgelegd.

 

7 Jaarstukken (terugblik), Eerste Tussentijdse Rapportage (actuele stand van zaken) en Perspectiefnota (vooruitblik).

De raad zal de drie financiële documenten in een keer bespreken per programma.

Besluitvorming vindt plaats in de Besluitvormende Raadsvergadering van 18 juni (Algemene Beschouwingen). Via de auditcommissie zijn op 14 en 28 mei al technische vragen over deze stukken aan het college gesteld. Zodra de antwoorden op deze vragen beschikbaar zijn worden zie hieronder geplaatst.

Aantekening:

Jaarstukken

Margot Aartman geeft namens de auditcommissie dat gesproken is met de organisatie en met de accountant over het verslag van bevindingen, ontwikkelingen financiële positie. Accountant ziet positieve ontwikkeling in beheerssituatie. Beheerplannen hebben prioriteit als aandachtspunt. Interne controles moeten beter ingebed worden in de processen. Technische vragen zijn goed en naar tevredenheid beantwoord. Advies auditcommissie: aanbevelingen van accountant overnemen.

VVD wijst op meer aandacht voor risicoparagraaf (ook wens van accountant).

Progressief Nieuwkoop zoekt naar mogelijkheden om discrepantie tussen ‘gevecht’ bij begroting om relatief kleine bedragen voor initiatieven tegenover de relatief grote bedragen die bij jaarrekening overblijven vanwege niet uitgevoerd beleid. Bijvoorbeeld door post onvoorzien iets op te rekken. Zij stellen daarnaast voor om met auditcommissie te spreken hoe in toekomst beter inzichtelijk gemaakt kan worden welke genomen raadsbesluiten niet (geheel) zijn uitgevoerd.

 

Eerste Tussentijdse Rapportage

Wethouder Jonker geeft aan dat er nog geen verplichtingen zijn aangegaan ten aanzien van de Greenport Aalsmeer. Nieuwkoop participeert wel. Besluitvormingstraject komt na de zomer.

Wethouder Jonker geeft aan dat de woonvisie vertraagd is door o.a. werk voor bestemmingsplan Noordse Buurt. De bouwstenen komen na de zomer.

Wethouder Schrama geeft aan dat middelen voor Centrum Jeugd en Gezin die vorige jaar zijn verkregen nog niet zijn benut. Dit komt nog. In Visie CJG voor Nieuwkoop is dit na te lezen.

Het bevorderen van jeugd bij gemeentelijke aangelegenheden is een opdracht van de raad. Dit gebeurt o.a. door een Hyves pagina.

Wethouder Tersteeg geeft aan dat bij de scholen van Buytewech een aantal gezamenlijke ruimten zijn (zoals gymzaal). Hier is een beheerstichting voor in het leven geroepen. Over de € 60.000 is nog geen besluit genomen. De wethouder zegt toe dat hij het contract aan de raad ter inzage wordt gelegd.

 

Perspectiefnota

Alle fracties houden hun kruit droog.

 

De drie voorstellen kunnen naar de besluitvormende raadsvergadering / algemene beschouwingen van 18 juni 2009 als discussiestuk.

 

8 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

Aantekening: Geen mededelingen.

9 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen
Aantekening:

Geen berichten.

10 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

Aantekening: Geen gebruik van gemaakt.

11 Sluiting

Aansluitend is er een extra besluitvormende raadsvergadering om over de stukken onder agendapunt 5 "Verbonden Partijen"formeel te besluiten. Dit is noodzakelijk in verband met de reactietermijnen.
Top