Vergadering Gemeenteraad 28-05-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer
Voorzitter:Jan Hardenberg
Dit item is verlopen op 14-10-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II (na de Extra besluitvormende raadsvergadering)

1 Opening (parallel vindt de MR I in de raadszaal plaats)

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld.

3 Raadsvoorstel Huisvesting Klantcontactcentrum (KCC)

B&W stelt de raad onder andere voor één KCC te ontwikkelen in het gemeentehuis in Nieuwveen. Het gemeentehuis in Ter Aar aan te wijzen als gemeentekantoor en daar het grootste deel van de ambtelijke organisatie te huisvesten. Voor de bouwkundige en klimaatbeheersing aanpassingen enkele kredieten beschikbaar te stellen.
Aantekening:

Discussie over centrale ligging, openstelling, parkeermogelijkheden, kosten, enz. Burgemeester: “er komt de eerste 10 jaar geen nieuw centraal gemeentehuis” dat kan vastgelegd worden.

Raadsbesluit “servicepunten”: helder was dat Nieuwkoop servicepunt wordt. Wethouder Van Leeuwen: plan “implementatie dienstverlening” dat de raad heeft vastgesteld wordt gevolgd. Wij doen veel aan flankerende maatregelen (afspraak, digitaal, vervoer, enz.).

Tanja Koekebakker  (ambtelijke ondersteuning): KCC is in staat om 80% zaken af te handelen. Verschuiving van kennis en producten naar voren (naar frontoffice).

Aanpassing raadsbesluit met de uitspraak van “10 jaar”.

Er is voldoende informatie om een besluit te kunnen nemen. Het stuk kan door naar de besluitvormende raadsvergadering van 25 juni. Het kan als discussiestuk.

 

4 Raadsvoorstel Aanleg multifunctionele sportvoorzieningen

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de aanleg van een multifunctionele sportvoorziening in de kernen Nieuwkoop en Zevenhoven, opnemen van een multifunctionele sportvoorziening in de kern Ter Aar in het project ‘Vernieuwd verbonden Ter Aar’, het opnemen van de multifunctionele sportvoorzieningen in het Speelruimteplan en de financiën beschikbaar te stellen zoals voorgesteld.

Aantekening:

Inspreker de heer Schutter: overlast van hangjongeren. Denk na over: één aanspreekpunt, tijden afspreken voor gebruik, spelregels afspreken, enz.

Wethouder Schrama: het zijn geen echte “voetbalkooien”. Wethouder Schrama: overleg met bewoners Speelveen. Nu juist niet meenemen wij luisteren naar bewoners en kijken of in te passen is in speelruimteplan. Wethouder Schrama: afspraken handhaven. Zevenhoven: wat zijn reacties geweest, hoe plan aanpassen, uitgebreid overleg geweest, afspraken met jeugd- en jongerenwerk, één afspreekpunt bij de gemeente, enz. Goede voorbeelden laten zien.

Vraag: € 60.000 exploitatie wordt naar gekeken; wordt beantwoord.

Er is voldoende informatie om een besluit te kunnen nemen. Het stuk kan door naar de besluitvormende raadsvergadering van 25 juni.Het kan als discussiestuk.

 

5 Raadsvoorstel Metaalvakschool Nieuwkoop

B&W stelt voor om het plan voor het oprichten van de metaalvakschool Nieuwkoop te steunen en in de startfase financieel in de exploitatie bij te dragen.

Aantekening:

Discussie over vormen van onderwijs (doelgroepen), minimaal 15 leerlingen, € 10.000 uit potje (volwassen educatie), rapportage, twee jaar steun vanuit de gemeente (is startsubsidie), enz.

Er is voldoende informatie om een besluit te kunnen nemen. Het stuk kan door naar de besluitvormende raadsvergadering van 25 juni. Het kan als hamerstuk.

 

6 Raadsvoorstel Harmonisatie peuterspeelzaalwerk

B&W stelt de raad voor de kaders van het peuterspeelzaalwerk vast te stellen ten behoeve van harmonisatie en professionalisering van het peuterspeelzaalwerk.

Aantekening:

Inspreker Bart Pieters (peuterspeelzalen Nieuwkoop). Moraal van het verhaal: een goed begin is het halve werk.

Inspreker Martin Mollema (peuterspeelzalen Ter Aar). Oproep aan de raad om een positief besluit te nemen.

Niveau 2. “Onderwijs achterstanden”. Raadsbesluit 26 april 2007 op nazoeken. Financiele conseqenties zijn niet helder. Wordt schriftelijk beantwoord. Toezegging wethouder Van Leeuwen.

Er is voldoende informatie om een besluit te kunnen nemen. Het stuk kan door naar de besluitvormende raadsvergadering van 25 juni. Het kan als discussiestuk (mits de financiële onderbouwing / uitleg voor die tijd is aangeleverd).

 

7 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

Aantekening: Wethouder Schrama: ISDR heeft begroting 2010 niet op tijd af er is een aangepast tijdsschema; brief komt naar de raad.

8 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen
Aantekening:

Geen berichten.

9 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

Aantekening: CDA vraagt naar de stand van zaken motie “Vernielingswijzer”; wanneer wordt die door het college uitgevoerd?

10 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

De actielijst van de reguliere Meningsvormende Raad II van 2 april dient vastgesteld te worden.

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

 

Bijgevoegde documenten

11 Sluiting

Top