Vergadering Gemeenteraad 28-05-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Voorzitter:Tony de Bos
Dit item is verlopen op 28-11-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I (deze vergadering is op 11 juni afgerond)

1 Opening (parallel vindt de MR II in de commissiekamer plaats)

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

Aantekening:

Inspreker Caroline Balhuizen over een niet geagendeerd onderwerp (inzake de bouw van het woonzorgcomplex annex Kulturhus aan de Achterweg). Spreekt met name haar zorg uit over de voorgenomen bouwhoogte.

 

Bijgevoegde documenten

3 Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten Glastuinbouwgebieden

B&W stelt de raad voor ter voorbereiding van het ontwikkelen van het bestemmingsplan Glastuinbouwgebieden een nota met uitgangspunten vast te stellen.

Aantekening:

Inspreker Marcel Tol namens LTO Noord afdeling Aar en Amstel (zie inspreektekst).

 

Sommige partijen vragen zich af of deze nota niet te vroeg komt en of niet eerst de structuurvisie moet worden vastgesteld.

De belangrijkste vragen van de diverse partijen zijn kort samengevat:

•           De relatie van de nota met de structuurvisie;

•           De hoge ambitie;

•           De ruimte voor ruimte regeling;

•           Het 30 meter criterium;

•           De jachthaven;

•           De functie van bestaand glas.

 

Wethouder Jonker geeft hierop een toelichting. Hij nodigt de fracties ook uit om met suggesties te komen, die (nog) kunnen worden verwerkt in de nota. Indien er wijzigingen worden voorgesteld dan zal de nota in september opnieuw ter vaststelling aan u voorleggen. De structuurvisie is leidend.

 

De VVD, Progressief Nieuwkoop en de groep Leliveld laten aantekenen voorstander te zijn besluitvorming aan te houden tot de raad van september.

 

De voorzitter concludeert dat het stuk door kan als discussiestuk naar de besluitvormende raadsvergadering van 25 juni.

 

4 Raadsvoorstel Regionaal Landschaps Ontwikkelingsplan

B&W stelt de raad voor het visiedeel van het regionale Landschaps Ontwikkelingsplan vast te stellen. Daarmee wordt beoogd om een beleidskader voor het behoud van bestaande landschappelijke kwaliteiten en toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied te hebben.

Aantekening:

CDA kan instemmen met enkele kanttekeningen.

 

Groep Leliveld wil eerst de structuurvisie vaststellen.

 

SGP-CU kan instemmen vanwege behoud van karakteristieke Nieuwkoopse landschap. Maar dit mag niet leiden tot onvrijwillige onteigening van boerderijen e.d.

 

VVD wil eerst de structuurvisie vaststellen. Inwoners aan de randen van de dorpen zitten niet te wachten op een bomenrij (een groenzone) voor hun huizen. Bovendien is het verplichting voor bedrijven en een mogelijkheid voor de gemeente.

 

MPN heeft het idee dat het past binnen de structuurvisie en kan het instemmen.

 

Progressief Nieuwkoop ziet dit LOP als een uitwerking van de structuurvisie. Omdat het een uitwerking is is het beter zichtbaar. Burgerparticipatie is bij deze visie van belang. De werkgroep Nieuwveen leek al aardig op dezelfde lijn te zitten.

 

Wethouder Jonker geeft aan dat het in samenwerking met de buurgemeenten is opgesteld. Alphen aan den Rijn heeft inmiddels al ingestemd.

In de begroting van het Rijnstreekberaad wordt uitgegaan van een bijdrage per inwoner (~EUR 0,14). Uitgangspunt is subsidie van anderen. Als er een extra bijdrage van Nieuwkoop gewenst is, dan wordt dat weer aan de raad voorgelegd. Vooralsnog is daar geen sprake van.

 

Raadsvoorstel kan als discussiestuk door naar de besluitvormende raadsvergadering van 25 juni.

 

5 Raadsvoorstel Stedenbouwkundige modellen Zuidhoek (voorheen Roerdomp) en Meijepark

B&W stelt de raad voor een keuze te maken voor een stedenbouwkundig model en een voorkeursmodel voor verdere uitwerking vast te stellen. Daarnaast B&W te machtigen de voorkeursmodellen middels een inspraaktraject, verglijkbaar met het traject dat is doorlopen voor de 3e fase dorpscentrum Nieuwkoop, uit te werken tot een definitief stedenbouwkundig plan voor de Zuidhoek en het Meijepark.

 

Aantekening:

Agendapunt is niet op 28 mei afgehandeld en is op 11 juni verder besproken.

 

Insprekers:

•  Kees Goudberg en Ton van den Belt namens belangenvereniging Nieuwkoop groen/west

•  Margriet Ruiter

 

Wethouder Tersteeg geeft, naar aanleiding van de insprekers, aan dat er voor de zomer duidelijkheid komt over de transportroute. Vervoer per as lijkt de beste oplossing. Alternatieven zullen naast elkaar gezet worden. Op 16 juli zal dat aan de raad voorgelegd worden.

 

Gezien de tijd (23.50 uur) en de korte voorbereidingstermijn voor de wethouder wordt besloten dit voorstel niet meer te behandelen en door te schuiven naar een volgende vergadering. Heropening op 11 juni om 20.00 uur

  

CDA: Model 1 is aanvaardbaar en eventueel een mix van 2 of 3.

 

SGP-CU: Model 2 is eerste keus. Model 1 is tweede keus.

 

Wethouder Tersteeg herhaalt dat hij in de vorige vergadering heeft toegezegd om in juli met een notitie naar de raad te zullen komen over de te kiezen afvoerroute van de vervuilde grond. Daar zullen aspecten als veiligheid, kosten en doelmatigheid meespelen in de afweging.

Progressief Nieuwkoop geeft daarbij in overweging om goed te kijken naar het rapport van Oranjewoud van 14 mei 2008, waarin afvoer per leiding staat beschreven.

 

Progressief Nieuwkoop geeft de voorkeur aan de modellen 1 of 2. Het wandelpadenidee uit model 3 spreekt wel aan. Zij willen wat meer uitdaging terugzien in de uitwerking van het plan van het Meijepark.

 

VVD neemt nog geen standpunt in over de modellen. Eerst moet de rode contour helder zijn en moet er een financieel plaatje voor het complete plan aanwezig zijn.

 

Groep Leliveld geeft aan dat inwoner en recreant caravans wil en geen nieuwe woningen. Zij constateren aan dat weinig overleg met inwoners is geweest. Een burgerinitiatief is zelfs onbeantwoord gebleven.

 

MPN geeft de voorkeur aan de modellen 1 of 2. 

 

Wethouder Tersteeg zegt toe dat bij de nadere uitwerking van de modellen de inwoners zeer intensief worden betrokken (op eenzelfde wijze als bij derde fase Nieuwkoop: het atelier model). Duurzaamheid (materiaalgebruik en energie) zijn belangrijk bij de uitwerking.

De wethouder heeft een mondelinge impliciete mededeling van de provincie dat zij mee willen werken aan plan voor de Roerdomp. De wethouder geeft aan dat maandag 15 juni ambtelijk wordt gesproken over de richting die de provincie op zal gaan. Ambtelijk overleg gaat vooraf aan bestuurlijk overleg. Op grond hiervan verwacht hij dat voordat de inspraak begint in september duidelijkheid zal zijn over de rode contour.

Model 3 heeft meer onderhoudskosten vanwege de infrastructuur en kunstwerken.

 

De voorzitter trekt de conclusie dat de wethouder correspondentie over ´saneringsplannen´ van particulieren, waar Groep Leliveld op doelde, aan de raad zal tonen (via extranet).

 

Raadsvoorstel kan als discussiestuk door naar de besluitvormende raadsvergadering van 25 juni, waarbij in het conceptbesluit door de meerderheid van de raad voorkeur wordt uitgesproken voor de modellen 1 en 2.

 

6 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

Aantekening:

Wethouder Tersteeg geeft aan dat onlangs de begroting van het ISDR is binnengekomen. B&W probeert snel met een concept zienswijze te komen.

De heer Mur meldt de raad dat het algemeen bestuur geen kennis heeft kunnen nemen van deze begroting. Hij geeft aan dat volgens de gemeenschappelijke regeling het algemeen bestuur wel verantwoordelijk is voor alles wat naar de raad gestuurd wordt.

7 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen
Aantekening: Geen mededelingen van B&W.

8 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

Aantekening: Geen gebruik van gemaakt.

9 Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen

De actielijst van de reguliere Meningsvormende Raad I van 2 april en de besloten Meningsvormende Raad van 9 april dienen vastgesteld te worden. Als raadsleden opmerkingen hebben over de actielijst van de besloten Meningsvormende Raad van 9 april dan wordt het in de volgende besloten MR geagendeerd.

Aantekening:

Beide actielijsten zijn ongewijzigd vastgesteld.

 

10 Sluiting

Top