Vergadering Gemeenteraad 28-05-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 28-11-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 EXTRA BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 28 MEI 2009

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2009-0044)

Aantekening: Aan de agenda wordt punt 6c. toegevoegd. Dit betreft een motie van de VVD over een niet geagendeerd punt namelijk de brug in Papenveer.

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

Aantekening: Geen insprekers.

4 Raadsvoorstel Strategische Regioagenda en aansluitingsverzoek Holland Rijnland (2009-0041)

Het Rijnstreekberaad stelt de raad voor een strategische agenda voor de Rijnstreek vast te stellen. Deze strategische agenda gaat vergezeld van een conceptraadsbesluit tot aansluiting bij Holland Rijnland. 

Dit onderwerp is eerder gesproken in de extra meningsvormende raad van 28 april en in een raadsconferentie op 13 mei. Naar aanleiding van deze raadsconferentie is de strategische agenda (brief / raadsvoorstel) op 19 mei 2009 aangepast. De aanpassingen zijn zichtbaar met blauwe arcering.

Aantekening:

Progressief Nieuwkoop dient een amendement in om te onderzoeken of een Groene Hart regio mogelijk is.

VVD dient een motie in om twee onderwerpen aan de strategische agenda toe te voegen: betere verkeersdoorstroming/-ontsluiting via de N231 en N201 en verbetering van de OV-verbindingen vanuit en naar Nieuwkoop.

Groep Leliveld steunt amendement Progressief Nieuwkoop maar wil nog een punt 2.d. toevoegen.

Amendement Groep Leliveld wordt ingediend. Progressief Nieuwkoop trekt amendement in en steunt het amendement van Groep Leliveld.

Amendement Groep Leliveld en Progressief Nieuwkoop wordt verworpen met 7 stemmen voor (GL, PN en SGP-CU) en 13 stemmen tegen.

Voorstel wordt conform vastgesteld (Progressief Nieuwkoop stemt tegen).

Motie VVD wordt verworpen met 8 stemmen voor (VVD, GL en SGP-CU) en 12 stemmen tegen (CDA, MPN en PN).

 

5 Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent VVD (2009-0042)

De fractie van de VVD stelt de raad voor de heer Paul Platen te benoemen als fractieassistent voor de VVD.
Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

6 Raadsvoorstel Gevolgen ontstaan 6e fractie (2009-0043)

Besloten moet worden over deelname in presidium, auditcommissie, klankbordgroep Rekenkamer en eventuele vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen.

Aantekening:
  • Stef Leliveld is benoemd als lid van het presidium
  • Stef Leliveld is benoemd als lid van de auditcommissie
  • Jaap Aartman is benoemd als lid klankbordgroep rekenkamer.

 

6b Raadsvoorstel Gevolgen wethouders 6e fractie (2009-0045)

B&W stelt de raad voor om wethouder H.J. Brouwer per 28 mei 2009 ontslag te verlenen en om vanaf datzelfde moment wethouder E. van Leeuwen-Koster en wethouder drs N. Jonker full-time aanstellingen te geven.
Aantekening:

Conform vastgesteld.

 

6c VVD motie Brug Papenveer

VVD motie Brug Papenveer: Doorvaart moet gegarandeerd worden.
Aantekening: Toezegging van het college om in de geest van de motie aan de slag te gaan.

7 Sluiting

Hieronder treft u aan de getekende stukken

 

Top