Vergadering Gemeenteraad 28-04-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Voorzitter:Guus Elkhuizen
Dit item is verlopen op 17-10-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 EXTRA MENINGSVORMENDE RAAD (aansluitend op de BR vervolg 23 april)

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Behandeling Regionale Strategische Agenda

Het Rijnstreekberaad stelt de raad voor een strategische agenda voor de Rijnstreek vast te stellen. Deze strategische agenda gaat vergezeld van een conceptraadsbesluit tot aansluiting bij Holland Rijnland.

 

4 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

5 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

6 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

7 Sluiting

Top