Vergadering Gemeenteraad 23-04-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 09-10-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 23 april 2009

1 Opening

2 Vaststellen agenda (2009-0024)

Aantekening: De agenda is ongewijzigd vastgesteld. Later is tijdens de vergadering besloten de vergadering te vervolgen op dinsdag 28 april en dan de agendapunten 13, 14, 15 en 17 t/m 21 te behandelen.

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

Aantekening:

Dhr. W. Visser geeft de raad mee dat het Groenbeleid (agendapunt 13) er goed uit ziet, maar dat Korteraar er bekaaid vanaf komt. Knotwilgen zijn er niet, maar wel kastanjes. Meer geld kan komen door van ‘A+’ een ‘A’ te maken.

Dhr. Philippo laat weten een andere mening te hebben over de recreatieparken (agendapunt 11) dan in het raadsvoorstel verwoord staat. De procedure is ondoorzichtig. Het Witte Weekblad komt nooit aan en betrokkenen weten van niets. De gemeente zou eigenlijk alleen maar moeten legaliseren.

Mw. Van Veldhuizen laat weten een andere mening te hebben over de recreatieparken (agendapunt 11) dan in het raadsvoorstel verwoord staat. De brief van LaGro toont dat heel duidelijk aan. De materie is te complex om zomaar snel een besluit te kunnen nemen, waarbij de raad niet goed is geïnformeerd door B&W.

4 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

Aantekening:

Jan van den Bos over een Nieuwkoops speelruimtebeleidsplan en over behoefte onderzoek naar speelruimte. Wethouder Brouwer geeft aan dat afgekeurde speeltoestellen zijn weggehaald. Een speelruimtebeleidsplan zal in oktober 2009 aan de raad worden aangeboden.

Jan van den Bos over tijdelijke parkeerplaats op stuk grond bij de Van Wassenaerstraat. Wethouder Brouwer geeft aan dat de tent van de kermis gewoon geplaatst kan worden, ondanks dat er nu een tijdelijke parkeerplaats is aangelegd. Omdat er een parkeerprobleem is, is niet gekozen voor parkeerterrein van Altior.

Aat van Putten over de bouwweg voor sanering terrein de Roerdomp. Wethouder Brouwer geeft aan dat de duiker naast de provinciale weg ligt. Demping van duiker is geen optie i.v.m. watergang. Bij de optie Achtienkavelsweg is een rotonde een eis van de provincie vanwege de verkeersveiligheid, maar de kosten zijn dan wel voor de gemeente. Aansluiting via de busbaan is voorkeur van provincie. B&W wil dit na de inspraak absoluut niet. Er is geen contact gezocht met Alphen aan den Rijn. Die gemeente heeft ook geen grondpositie op tracé bouwweg. De uiteindelijke uitkomst zal ergens tussen de wens van provincie en van B&W liggen. Wethouder Brouwer geeft aan uitvoerig in overleg te zijn met de wijk. Aat van Putten zou graag op de hoogte blijven van het overleg met de wijk. Daarnaast vindt hij de provincie erg star.

5 Vaststellen diverse verslagen (2009-0025)

a. Verslag besluitvormende raadsvergadering 12 maart 2009

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

 

Bijgevoegde documenten

6 Ingekomen stukken (2009-0026)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Aantekening:

Jaarverslagen nr. 255, 273, 277 worden ‘E’ om de voorzitter in meningsvormende raad uit te nodigen om een toelichting te krijgen en om te kunnen bevragen. Brieven over Buytewech-oost 244, 266, 275 en 292 worden ‘C’ en komen dus bij de raad terug (al dan niet bij de structuurvisie). Verder ongewijzigd vastgesteld.

 

7 Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen (2009-0040)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime bijlagen (zie overzicht). Dit is vanaf heden een standaard agendapunt.
Aantekening:

Conform besloten.

 

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

8 Raadsvoorstel Regionalisering gemeentelijke brandweer (2009-0027)

B&W stelt de raad voor de brandweerzorg in de gemeente Nieuwkoop met ingang van 1 januari 2010 te regionaliseren en onder te brengen in een nieuwe regionale brandweerorganisatie Brandweer Hollands Midden.

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

 

9 Raadsvoorstel Verordening commissie bezwaarschriften (2009-0028)

B&W stelt de raad voor vast te stellen de “Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Nieuwkoop 2009”.

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

 

10 Raadsvoorstel Heroverwegingsbesluit planschadeverzoek bewoners Oude Nieuwveenseweg 80 (2009-0029)

B&W stelt de raad voor het ingediende bezwaar tegen het genomen raadsbesluit van 17 juli 2008 ongegrond te verklaren. Conform het advies van de Commissie voor bezwaarschriften.
Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld. In stemverklaring meent Aat van Putten dat dit resultaat voorkomen had kunnen worden.

 

Discussiestukken

11 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Recreatieparken (2009-0030)

B&W stelt de raad voor het bestemmingsplan vast te stellen en daarbij de ingediende zienswijzen te betrekken.

Naar aanleiding van de meningvormende raad van 19 februari heeft B&W een aanvullende brief gestuurd; deze is bijgevoegd.
Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

 

12 Raadsvoorstel Herziening/herijking belastingstelsel Nieuwkoop (2009-0031)

B&W stelt de raad voor in te stemmen de Nota Herzieningen Belastingen Nieuwkoop”. Dit houdt onder andere in om met ingang van 2010 in te voeren: roerende ruimtebelasting, toeristenbelastingen en de heffingsgrondslag forensenbelasting te wijzigen in (een staffel van) de WOZ-waarde.

Naar aanleiding van de meningsvormende raad van 2 april is het raadsvoorstel aangepast; de nota is ongewijzigd.
Aantekening:

Amendement van CDA en MPN wordt ingediend door Apollo Smit. De strekking van dit amendement is om een vast basisbedrag bij forensenbelasting te hanteren en daarboven een bedrag over (een staffel van) de waarde.

Guus Elkhuizen dient namens MPN een motie in om geïnd hondenbelasting geld in vervolg te besteden aan hondenuitlaatvoorzieningen.

Progressief Nieuwkoop dient een amendement in om in deze raadsperiode de kostendekkendheid van rioolafvoerrecht en afvalstoffenheffing niet te wijzigen.

Progressief Nieuwkoop dient een amendement in om de hondenbelasting af te schaffen.

SGP-CU dient een amendement in om bij de begrotingsbehandelingen 2010 een besluit te nemen of het bestendig beleid van de afgelopen jaren om alle belastingtarieven alleen met inflatiepercentage aan te passen ook doorgetrokken wordt naar 2010.

 

Wethouder Brouwer geeft ten aanzien van de motie aan dat B&W de motie alleen zal uitvoeren als het eerste verzoek aan B&W vervalt. Het hondenbeleid wordt volgens in motie genoemde datum bij aanname uitgevoerd.

 

SGP-CU dient in tweede termijn een amendement in om rioolafvoerrecht en afvalstoffenheffing de komende 4 jaar stapsgewijs te verhogen tot landelijk gemiddelde.

Van de motie van Elkhuizen wordt het eerste en derde verzoek aan het college geschrapt.

 

Het amendement van SGP-CU over inflatiepercentage wordt verworpen

Het amendement van Prog.Nkp over kostendekkenheid wordt verworpen

Het amendement van SGP-CU over kostendekkenheid wordt verworpen

Het amendement van Prog.Nkp over hondenbelasting wordt verworpen

Het amendement van CDA en MPN wordt aangenomen.

 

Gewijzigd met één amendement vastgesteld.

 

De gewijzigde motie van Elkhuizen wordt aangenomen.

 

13 Raadsvoorstel Beheerplan Groen (2009-0032)

B&W stelt de raad voor het groenbeheerplan “Met passie naar duurzaam groenbeheer 2009 tot en met 2013” vast te stellen. De financiële consequenties op verschillende manieren op te vangen.

Naar aanleiding van de meningsvormende raad van 2 april heeft B&W een aanvullende brief gestuurd; deze is bijgevoegd.
Aantekening:

Dit agendapunt is op dinsdag 28 april behandeld.

 

De VVD dient een amendement in om inwoners actief te benaderen voor groenonderhoud in hun eigen wijk of straat. De VVD dient een motie in om periodiek over de planmatige uitvoering van het groenbeheerplan, met aandacht voor de beleving van de inwoners. Wethouder Brouwer geeft aan dat het college methoden kan onderzoeken om inwoners en bedrijven te betrekken bij groenonderhoud (bijvoorbeeld door te adverteren of door IVN te betrekken). Wethouder Brouwer geeft aan dat bij de jaarrekening een rapportage kan komen. Het amendement wordt aangenomen. Gewijzigd door middel van een amendement vastgesteld.

De motie wordt aangenomen.

14 Raadsvoorstel Vaststellen Afvalbeleidsplan (2009-0033)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het Afvalbeleidsplan en daarin geformuleerde maatregelen. De afweging om de afvalstoffenheffing binnen de planperiode stapsgewijs te verhogen mee te nemen met de behandeling van de “Nota Herziening Belastingen Nieuwkoop”;

Naar aanleiding van de meningsvormende raad van 2 april heeft B&W een aanvullende brief gestuurd; deze is bijgevoegd.
Aantekening:

Dit agendapunt is dinsdag 28 april behandeld.

 

Ongewijzigd vastgesteld.

15 Raadsvoorstel Toetsingskader Schiphol (2009-0034)

B&W stelt de raad voor het toetsingskader ten aanzien van Schiphol vast te stellen.

Aantekening:

Dit agendapunt is dinsdag 28 april behandeld.

 

Aat van Putten heeft een amendement ingediend om de vluchtroutes ‘zoveel als mogelijk’ niet boven bebouwd gebied of Natura 2000 gebied te laten vliegen. VVD fractie heeft een amendement ingediend om de besluitpunten 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 en 3 aan te passen om de gemeente haalbare doelen na te laten streven. Wethouder Brouwer geeft aan dat op 19 mei in de raadszaal een presentatie komt over de ´Alders tafel´ onder voorzitterschap van gedeputeerde Van Heijningen. Wethouder Brouwer houdt raad op hoogte over voortgang van CROS overleg. Het amendement van MPN wordt aangenomen. Het amendement van de VVD wordt verworpen.

Gewijzigd door amendement MPN vastgesteld.

16 Raadsvoorstel Altior voorkeursvariant (2009-0035)

B&W stelt de raad voor om voor de ontwikkeling van de voetbalaccommodatie van RKSV Altior te kiezen voor de variant waarbij de accommodatie wordt verplaatst naar een locatie naast de Afvalwaterzuivering (AWZI) te Langeraar.

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

 

17 Raadsvoorstel Aankoop Westkanaalweg 84 (2009-0036)

B&W stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van € 780.000,00 voor de aankoop van het perceel Westkanaalweg 84 in Ter Aar (provinciale werkplaats). Het raadsvoorstel, in de set van de meningvormende raad van 2 april, was onvolledig. Zie markering in het bijgevoegde raadsvoorstel.

Aantekening:

Dit agendapunt is dinsdag 28 april behandeld.

 Ongewijzigd vastgesteld.

 

18 Raadsvoorstel Algemene plaatselijke verordening (2009-0037)

B&W stelt de raad voor de “Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2009” vast te stellen en de “Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2007” in te trekken.

Bij deze stukken treft u slechts een erratum aan. De nieuwe APV en het dereguleringsvoorstel heeft u al in bezit (vergaderset 2 april). Op de website wordt de nieuwe APV geplaatst waarin de punten uit het erratum zijn verwerkt.

Aantekening:

Dit agendapunt is dinsdag 28 april behandeld.

 

Berry Dors dienst een amendement in om art. 4.6 van de vorige APV te laten staan in de nieuwe APV. VVD dient een motie in om B&W in het evenementenbeleid iets op te nemen om aanvraag, melding en afhandeling van evenementen voor inwoners en bedrijven eenvoudiger te maken. Burgemeester geeft aan dat genoemde aantal van de incidentele festiviteiten per kern zijn aangegeven. Elias van Belzen dient in tweede termijn een amendement in om het aantal geluids- en/of lichtnorm overschrijdenende festiviteiten terug te brengen van 12 naar 6 per jaar. De VVD trekt haar motie in omdat de burgemeester heeft aangegeven dat het verzochte wordt uitgevoerd. Amendement van Progressief Nieuwkoop wordt aangenomen. Amendement van SGP-CU wordt verworpen.

Gewijzigd door amendement van Progressief Nieuwkoop vastgesteld.

19 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport aanrijdtijden ambulances (2009-0038)

De Rekenkamer stelt de raad voor het rapport “Als elke seconde telt” voor kennisgeving aan te nemen, de aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen en een standpunt in te nemen over de vraag hoe het inzicht in de prestaties van de verbonden partijen vormgegeven moet worden.

Aantekening:

Dit agendapunt is dinsdag 28 april behandeld.

 

Wethouder Schrama geeft aan dat na de zomer de standplaats van Ter Aar naar Nieuwveen zal worden verplaatst.

Zij stelt dat de gemeente zorgplicht heeft en zich verantwoordelijk voelt voor beleid. Maar ambulancebeleid wordt niet rechtstreeks door de gemeente gemaakt, maar door de RDOG. De gemeente is vertegenwoordigd in de RDOG (verbonden partij).

Er wordt gewerkt aan mogelijkheden om nieuwe AED´s te plaatsen in de gemeente. Er zijn initiatieven.

 

Ongewijzigd vastgesteld

 

 

 

20 Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties (2009-0039)

B&W stelt de raad voor de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen.

Het raadsvoorstel is, naar aanleiding van de meningsvormende raad van 9 april, aangepast en de gevraagde toelichting op de begrotingswijziging is bijgevoegd.
Aantekening:

Dit agendapunt is dinsdag 28 april behandeld.

Ongewijzigd vastgesteld.

 

Overige agendapunten

21 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.
Aantekening:

Dit agendapunt is dinsdag 28 april behandeld.

Geen mededelingen.

22 Sluiting

Getekende stukken:

Bijgevoegde documenten

Top