Vergadering Gemeenteraad 02-04-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiekamer
Tijd:20:00
Voorzitter:Berry Dors
Dit item is verlopen op 02-10-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I (op 2 april 2009; parallel met MR II)

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Heroverwegingsbesluit planschadeverzoek bewoners Oude Nieuwveenseweg 80

B&W stelt de raad voor het ingediende bezwaar tegen het genomen raadsbesluit van 17 juli 2008 ongegrond te verklaren. Conform het advies van de Commissie voor bezwaarschriften.

Aantekening:

Alle fracties vinden dat dit geen schoonheidsprijs verdient. Volgen het advies van de commissie bezwaarschriften. Er is voldoende informatie om een besluit te kunnen nemen. Het stuk kan door naar de besluitvormende raadsvergadering van 23 april; als hamerstuk. Mogelijk komt Aat van Putten met stemverklaring.

 

Bijgevoegde documenten

4 Raadsvoorstel Vaststellen Afvalbeleidsplan

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het Afvalbeleidsplan en daarin geformuleerde maatregelen. De afweging om de afvalstoffenheffing binnen de planperiode stapsgewijs te verhogen mee te nemen met de behandeling van de “Nota Herziening Belastingen Nieuwkoop”.

Aantekening:

Er wordt gekeken waarover dit besluit wel en niet gaat: over minicontainers wordt later beslist en over de tarieven en de stapsgewijze invoering bij de herziening belastingstelsel. Afgevraagd wordt of de tarieven niet met meer dan het inflatiepercentage stijgen (vastgelegd in raadsprogramma), of het per individu verrekenen (diftar) nu wel de gewenste oplossing is en de kostendekkendheid levert nog vragen op. VVD vraagt nog specifiek naar de kosten van het ophalen van grofafval ten opzichte van het openhouden van het afvalbrengstation Nieuwkoop (80.000 euro) en de kerstboomverbranding; waren er nu wel of geen aanvragen. Progressief Nieuwkoop vraagt naar de voortgang van de motie over plastic. MPN wil graag dat op pagina 48 er een kolom bij komt zodat er duidelijkheid is over de tarieven. Nu is doorgerekend naar een dekkingspercentage van 94% maar wanneer wordt de 100% bereikt? De raad wil vooraf betrokken worden bij het aangekondigde onderzoek naar een ander inzamelsysteem in 2010.

 

Er is voldoende informatie om een besluit te kunnen nemen. Het stuk kan door naar de besluitvormende raadsvergadering van 23 april; als discussiestuk. Wethouder heeft toegezegd de gevraagde aanvullende informatie voor die tijd aan te leveren.

 

5 Raadsvoorstel Beheerplan Groen

B&W stelt de raad voor het groenbeheerplan “Met passie naar duurzaam groenbeheer 2009 tot en met 2013” vast te stellen. De financiële consequenties op verschillende manieren op te vangen.

Aantekening:

De wethouder wordt ambtelijk ondersteund door Kees Tas, Sjoerd Dijkstra en Jan van der Born. De fracties vinden het jammer dat er een geheel uitgewerkt plan ligt. De keuzes zijn hierin al door de organisatie gemaakt maar de raad had graag wat te kiezen gehad. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen als er voor een niveau lager of het huidige niveau wordt gekozen, een andere wijze van bermbeheer? Kan er nog geschoven worden?Het is een ambitieus plan met risico’s daarom wordt gevraagd om enkele (reken)modellen neer te leggen en daarbij ook te kijken naar de onderhoudskosten in de toekomst. Dit moet passen in het financiële toekomstperspectief van de gemeente.

 

Het stuk kan door naar de besluitvormende raadsvergadering van 23 april als discussiestuk. Mits daarnaast de door de raad gevraagde rekenexercities voor die tijd worden aangeleverd.

 

6 Raadsvoorstel Toetsingskader Schiphol

B&W stelt de raad voor het toetsingskader ten aanzien van Schiphol vast te stellen.

Dit onderwerp is al eerder in de MR van 11 december 2008 aan de orde geweest. Hieronder treft u de toen gehouden presentatie van het raadslid Paymans aan.

Aantekening:

Margriet Ruiter (inspreekster): geen vliegverkeer over bebouwd gebied maar ook vlak langs bebouwing. Route waar niemand last heeft is moeilijk te vinden. Waaierend invoegen is beter dan bredere verdeling. Hoger laten aanvliegen werkt perfect; laatste tijd in glijvlucht dat is ook oké. Kan minimum omhoog? Kan baken verwijderd worden?

Frits Paymans (inspeker): punt 2.1 is niet nader gedefinieerd en ook niet onderbouwd. Dag en nachtregime is achterhaald. Niet over bebouwd gebied vliegen is volstrekt onhaalbaar. Er zit ook geen nuancering in of aanvliegroutes zijn of vertrekroutes. Geen routes over Natura 2000. De Waddenzee, Veluwe, Noordzeekust, enz. zijn ook zulke gebieden dan heb je een totale afsluiting van Nederland. Vaste routes landend verkeer zou veel dwingender kunnen. Zorg dat ze zo vliegen. Uitbreiding banenstelsel zou voor Nieuwkoop juist gunstig kunnen zijn.

Jan Ende (inspreker): voorstel om toch te trachten hinder voor inwoners te beperken. Wat wil je bereiken? Hard maken voor beperking van de hinder. Alderstafel: hoger aanvliegen staat al op de agenda, toename vliegtuigen op papier buitengebied 5% reductie hinder, Legmeer bebouwen dan extra vliegtuigen over Nieuwkoop. Aldersadvies ligt er maar moet uitgevoerd worden. Gemeente praat mee! Daarvoor heb je een kader nodig. Beperking hinder waar dat mogelijk is. Korte termijn helderheid nodig.

 

Vraag die bij de raad leeft: of Nieuwkoop goed vertegenwoordigd wordt. Wethouder Brouwer vindt van wel. Men vraagt zich af waarom geen enkel voorstel vanuit de vergadering van 11 december is overgenomen. Vraag is welke strategie nu handig is op hoofdlijnen standpunt innemen of toch wat realistischer en technisch in te steken. De fracties gaan zich hier nog op bezinnen.

 

Er is voldoende informatie om een besluit te kunnen nemen. Het stuk kan door naar de besluitvormende raadsvergadering van 23 april; als discussiestuk.

 

7 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

8 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

9 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

10 Actielijst vorige meningsvormende raad (MR) vaststellen

De actielijst van de Meningsvormende Raad van 19 februari 2009 dient vastgesteld te worden.

Bijgevoegde documenten

11 Sluiting

Top