Vergadering Gemeenteraad 02-04-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan Hardenberg
Dit item is verlopen op 02-10-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD II (op 2 april 2009; parallel met MR I)

1 Opening

  

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

  • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
  • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Altior voorkeursvariatie

B&W stelt de raad voor om voor de ontwikkeling van de voetbalaccomodatie van RKSV Altior te kiezen voor de variant waarbij de accommodatie wordt verplaatst naar een locatie naast de Afvalwaterzuivering (AWZI) te Langeraar.

Dit raadsvoorstel kent vertrouwelijke bijlagen, die voor raadsleden op extranet zijn te vinden.

Aantekening: Wethouder Van Leeuwen geeft aan in het najaar 2009 naar de raad te komen met een nadere verkenning van de gekozen variant. Daar komt een projectbesluit over. Ook de mogelijke rondweg komt in een volgend stadium terug.De kostendrager is alleen voor Altior. In tweede helft van 2009 wordt totale financiering van voetbalaccommodaties aangeboden.In het proces van het projectbesluit komt inspraakmogelijkheid.Het voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 23 april 2009 als discussiestuk.

4 Raadsvoorstel Herziening/ herijking belastingstelsel Nieuwkoop

B&W stelt de raad voor in te stemmen de Nota Herzieningen Belastingen Nieuwkoop”. Dit houdt onder andere in om met ingang van 2010 in te voeren: roerende ruimtebelasting, toeristenbelastingen en de heffingsgrondslag forensenbelasting te wijzigen in (een staffel van) de WOZ-waarde.

Aantekening:

De heer Riemen geeft aan dat hij ontevreden is met de reactie op zijn bezwaarschriften. Bovendien wijst hij weer op de hoge lastendruk voor caravaneigenaren die ook nog eens met terugwerkende kracht is uitgevoerd. Riool-afvoerrecht wordt in feite dubbel betaald.De heer Bakker ageert tegen de hoge forensenbelasting. Afgezet tegen de inflatie is het buiten proporties. Ook rioolafvoerrecht en andere gemeentelijke heffingen zouden op inflatiecorrectie gecorrigeerd moeten worden.De heer Verhaar geeft aan dat forensenbelasting vertienvoudigd is in 20 jaar. Doordat deze belasting aan OZB is gerelateerd is kan de stacaravan vergeleken worden met een waardering van EUR 380.000. Het rioolafvoerrecht is verhoudingsgewijs veel te hoog voor het deel waar zij voor moeten betalen.De heer Broekmeulen spreekt zich stevig uit tegen de toeristenbelasting. Ondernemers lijden hier enorm onder. Nieuwkoop negeert ook oproep van VNG om in deze tijd toeristenbelasting te verlagen.De heer Hartveld spreekt namens Groene Hart logies. Dit zijn kleinschalige ondernemers. Er zijn er vier in Nieuwkoop. Wethouder Tersteeg geeft aan dat hij van raadsleden hoort dat toerismebelasting niet verder onderzocht hoeft te worden, want geen draagvlak onder raadsleden. Wel geeft hij aan dat de totaalopbrengsten voor recreanten even hoog zal moeten blijven. Geen toerismebelasting, heeft daardoor gevolgen voor mogelijke verlaging van de forensenbelasting.Het voorstel kan gewijzigd (toeristenbelasting gaat er uit) naar de besluitvormende raadsvergadering van 23 april 2009 als discussiestuk.

 

5 Raadsvoorstel Algemene plaatselijke verordening (APV) 2009

B&W stelt de raad voor de “Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2009” vast te stellen en de “Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2007” in te trekken.

De nieuwe APV en het dereguleringsvoorstel treft u  hieronder aan. In het dereguleringsvoorstel zijn de wijzigingen gemotiveerd weergegeven.

Aantekening:

De burgemeester geeft aan dat wel degelijk sprake is van deregulering. Artikelen zijn uit APV verwijderd, omdat ze elders ook geregeld zijn of omdat ze overbodig zijn.Hij zal nog vragen beantwoorden over vrijstelling voor muskusratten bestrijding.Organisatoren van kleinschalige evenementen zullen het makkelijker krijgen. Dit zal blijken uit de evenementenverordening, die nog aan de raad zal worden aangeboden. Het concept komt binnenkort naar de raad.Het voorstel kan gewijzigd (volgens de uitgereikte antwoorden op vragen) naar de besluitvormende raadsvergadering van 23 april 2009 als discussiestuk.

 

6 Raadsvoorstel Aankoop Westkanaalweg 84

B&W stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van € 780.000,00 voor de aankoop van het perceel Westkanaalweg 84 in Ter Aar (provinciale werkplaats).

Aantekening: Het voorstel is niet besproken, maar kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 23 april 2009 als discussiestuk.

7 Raadsvoorstel Exploitatie beheerstichting scholen Buytewech

B&W stelt de raad voor akkoord te gaan met dekking van het exploitatietekort van de beheerstichting Buytewech, de kosten voor 2009 te dekken uit de post onvoorzien en ten laste te brengen van het geprognosticeerde begrotingsresultaat 2010-2013.

Aantekening:

Dit agendapunt wordt verschoven naar volgende meningsvormende raad 28 mei.

 

8 Raadsvoorstel Regionalisering gemeentelijke brandweer

B&W stelt de raad voor de brandweerzorg in de gemeente Nieuwkoop met ingang van 1 januari 2010 te regionaliseren en onder te brengen in een nieuwe regionale brandweerorganisatie Brandweer Hollands Midden.

Aantekening: Burgemeester geeft aan dat alle aandacht gevestigd is op het behouden van het enthousiasme van de vrijwilligers. Een voordeel is dat het materiaal beter wordt. Rekening houdend met een al verwachte kostentoename hoeft er ‘maar’ EUR 6.000 bij, dit valt reuze mee. Ook de verhoging van de administratieve lasten vallen voor Nieuwkoop mee. Het voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 23 april 2009 als hamerstuk.

9 Raadsvoorstel Verordening commissie bezwaarschriften

B&W stelt de raad voor vast te stellen de “Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Nieuwkoop 2009”.

Aantekening: Het voorstel is niet besproken, kan wel ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 23 april 2009 als hamerstuk.

10 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport aanrijdtijden ambulances

De Rekenkamer stelt de raad voor het rapport “Als elke seconde telt” voor kennisgeving aan te nemen, de aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen en een standpunt in te nemen over de vraag hoe het inzicht in de prestaties van de verbonden partijen vormgegeven moet worden.

Aantekening: Het voorstel is niet besproken, maar kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 23 april 2009 als discussiestuk.

11 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

12 Berichten uit B&W

a. Mededelingen

b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’

c. Toezeggingen

13 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

14 Geen actielijst

Er was maar één meningsvormende raad op 19 februari 2009. De actielijst wordt in MR I vastgesteld.

15 Sluiting

Top