Vergadering Gemeenteraad 12-03-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 12-09-2009.

AGENDAPUNTEN:

0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 maart 2009

1 Opening

2 Vaststellen agenda

Aantekening: Ongewijzigd vastgesteld.

3 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

Aantekening: Geen gebruik van gemaakt.

4 Vragen-half-uur

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

Aantekening: Geen gebruik van gemaakt.

5 Vaststellen diverse verslagen (2009-0012)

a. Verslag extra besluitvormende raadsvergadering 22 januari 2009

b. Verslag besluitvormende raadsvergadering 5 februari 2009

Aantekening:

Ongewijzigd vastgesteld.

 

6 Ingekomen stukken (2009-0013)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Aantekening:

52 (speelvoorziening) ‘b’ wordt ‘c’ o.v.v. CDA

61 (speelvoorziening) ‘b’ wordt ‘c’ o.v.v. CDA

Afhandelingsvoorstellen met deze wijzigen vastgesteld.

 

VVD dankt naar aanleiding van 60 (vertrek fractieassistent Leen de Koning) en 70 (vertrek fractieassistent Hugo Wertwijn) beide voor hun werkzaamheden. Anderen ondersteunen dit. VVD betreurt het dat B&W zienswijzen van VVD niet deelt bij nr 64 (ambtswoning).

 

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

7 Raadsvoorstel Formele toetreding Milieudienst West-Holland (2009-0014)

B&W stelt de raad voor in te stemmen met toetreden tot de gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Holland en de aanwijzing van leden en plaatsvervangende leden te herbevestigen.

Het college van B&W heeft naar aanleiding van de meningsvormende raad het raadsvoorstel aangepast. Het college van B&W heeft de gestelde vragen per brief beantwoord. Deze brief treft u hieronder aan.

 

Wilt u meer weten over de de Milieudienst West-Holland kijk dan op hun website.

Aantekening:

Het voorstel wordt ongewijzigd vastgesteld, met stemverklaringen van SGP-CU, Prog.N’kp en VVD.

 

8 Raadsvoorstel Doorontwikkeling informatievoorziening (2009-0015)

B&W stelt de raad voor een krediet van in totaal € 92.500 excl. btw beschikbaar te stellen in het kader upgrading van het documentmanagementsysteem (DMS), locatie onafhankelijk werken en netwerkmonitoring.

Aantekening:

Het voorstel wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

9 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Effectmeting rekenkameronderzoeken 2006-2007 (2009-0016)

De Klankbordgroep Rekenkamer adviseert de raad het rapport voor kennisgeving te nemen en het college van B&W te vragen naar de stand van zaken “Afhandeling brieven”.

Het college van B&W heeft aangegeven de vraag per brief te beantwoorden.

Aantekening:

Het voorstel wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Discussiestukken

10 Raadsvoorstel Integrale kadernota sportbeleid 2009-2020 Mee(r) Bewegen (2009-0017)

B&W stelt de raad voor de Integrale kadernota sport 2009-2020 vast te stellen.

Het college van B&W heeft de gestelde vragen per brief beantwoord. Deze brief treft u hieronder aan.

Aantekening:

De VVD dient een motie in om specifiek en meetbare prestatie-indicatoren te benoemen.

Na debat, waarbij de wethouder toezegt dat indicatoren in het uitvoeringsprogramma terug zullen komen, trekt de VVD de motie in.

De VVD dient een motie in om bij het uitvoeringsprogramma kosten en dekking weer te laten geven. Na debat, waarbij de wethouder toezegt dat financiering ook in het uitvoeringsprogramma terug zal komen, trekt de VVD de motie in.

De SGP-CU dient een motie in om bij (top) sportevenementen de hinder/overlast op zondag te voorkomen. Na debat is deze motie tekstueel aangepast.

 

Het voorstel wordt ongewijzigd vastgesteld

 

De aangepaste ‘zondag’ motie van de SGP-CU wordt aangenomen.

 

11 Raadsvoorstel Kredietaanvraag “Kleinschalige woonvorm Noorden” (2009-0018)

B&W stelt de raad voor een krediet te verlenen van € 50.000 voor het realiseren van kleinschalige zorg in de kern Noorden en dit bedrag te onttrekken aan de “reserve Wmo”.

Het college van B&W heeft naar aanleiding van de meningsvormende raad het raadsvoorstel aangepast.

Voor raadsleden is vertrouwelijke achtergrondinformatie beschikbaar op extranet.

Aantekening:

Het voorstel wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

12 Raadsvoorstel Aanpassen diverse verordeningen in het kader van de nieuwe Wro (2009-0019)

B&W stelt de raad voor de volgende verordeningen aan te passen: ‘Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Nieuwkoop 2009‘,‘Inspraakverordening gemeente Nieuwkoop 2009’ en de ‘Exploitatieverordening gemeente Nieuwkoop 2007’.

Het college van B&W heeft de door de raad gestelde vragen beantwoord deze zijn in het raadsvoorstel opgenomen.

Aantekening:

Het voorstel en daarmee de verordeningen worden ongewijzigd vastgesteld.

 

13 Raadsvoorstel delegatie artikel 19.1 Wet ruimtelijke ordening (WRO) (oud) voor alle nog lopende 19.1 vrijstellingsprocedures

B&W stelt de raad voor om de bevoegdheid voor het beslissen over artikel 19.1 WRO (oude Wet op de Ruimtelijke Ordening geldend tot 1 juli 2008) te delegeren.

Dit raadsvoorstel is niet in een MR geweest en is daarom als discussiestuk opgenomen.
Aantekening:

Wethouder Jonker zegt toe om ook eventuele andere Wro (oud) art. 19.1 procedures, naast de acht voorbeelden die bij het voorstel worden genoemd, aan de raad te melden. Als vragen resteren over de acht voorbeelden zal de wethouder dit in een meningsvormende raad toelichten.

 

Het voorstel wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

14 Raadsvoorstel Kredietaanvraag “vergader klaar” maken commissiekamer (2009-0021

Het presidium stelt de raad voor € 35.000 excl. BTW (incidentele kosten) te investeren in het verbeteren van de vergaderfaciliteiten in de commissiekamer.

Dit raadsvoorstel is niet in een MR geweest en is daarom als discussiestuk opgenomen. 

Aantekening:

Het voorstel wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

15 Gevolgen recessie voor Nieuwkoop

Op verzoek van de VVD-fractie wordt dit onderwerp besproken. Aanleiding is een brief van het college van B&W aan de raad over dit onderwerp. 

De betreffende brief van het college van B&W en de brief van de VNG zijn hieronder opgenomen (1 document).

Aantekening:

Wethouder Tersteeg geeft aan dat een notitie over de mogelijke verkoop van Nuon aandelen in mei aan de raad wordt aangeboden. Om de zienswijzen te horen is het college bereid in een meningsvormende raad de raad te horen.

In presidium zal, met meedenken van het college, overwogen worden hoe de raad zinvol kan oriënteren op de gevolgen van de recessie en de maatregelen die genomen kunnen worden.

Na debat volgt geen besluit.

 

16 Raadsvoorstel Benoeming hoorzittingcommissie bestemmings-plan Noordse Buurt (2009-0022)

Bij actualisatie of herziening van bestemmingsplannen kunnen mensen zienswijzen indienen. Indieners van zienswijzen krijgen de mogelijkheid om hun zienswijze in een hoorzitting aan raadsleden toe te lichten.

Dit raadsvoorstel is niet in een MR geweest en is daarom als discussiestuk opgenomen.

Aantekening:

Het voorstel wordt ongewijzgigd vastgesteld.

 

17 Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent VVD (2009-0023

De fractie van de VVD stelt de raad voor de heer Harm van Bezouw te benoemen als fractieassistent voor de VVD.

Dit raadsvoorstel is niet in een MR geweest en is daarom als discussiestuk opgenomen.

Aantekening:

Het voorstel wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Overige agendapunten

18 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.
Aantekening:

Geen mededelingen van B&W.

19 Sluiting

Hieronder treft u de getekende stukken van deze vergadering aan.

 

Top